Skip to main content

Funktionsprogram för planering och projektering av grundskolans och fritidshemmets lokaler

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2016 15:18 CET

Funktionsprogrammets syfte är att stödja planering och projektering vid om och tillbyggnationer av skolor. Funktionsprogrammet ska visa vilka funktioner skolans lokaler behöver stödja för att ge goda förutsättningar för det pedagogiska arbetet och en lärande arbetsmiljö för elever och personal i grundskola och fritidshem.

Programmet utgör en utgångspunkt vidplaneringochprojekteringav skollokaler vid om- och tillbyggnad och har utformats liknande funktionsprogrammet för förskolan. En stor del av de byggnadsprojekt som är planerade för grundskolan är ombyggnader av befintliga lokaler vilket innebär att funktionsprogrammet för grundskolan i första hand inriktas på om och tillbyggnationer men skall även kunna tillämpas vid nybyggnationer.

−Det behövs ett samlat dokument som beskriver verksamheternas behov vid byggnationer. Detta för att lokalerna ska kunna underlätta planeringen av den pedagogiska verksamheten samt för att öka måluppfyllelsen hos eleverna, säger Moa Brydsten (S), ordförande för- och grundskolenämnden.

Befolkningsprognosen för den närmaste tio årsperioden skeren stor ökning av antalet elever i grundskolan och en mindre ökning av antalet barn i förskolan. Umeå kommunhar dekommandeårenen kombinationav ökandeelevunderlaginomgrundskolan och ett befintligtantal barniförskolan. Detta tillsammas med behov av renoveringar och ombyggnationer av vissa skolenheter innebär vilket innebär ett framtida behov av ombyggnationer, tillbyggnationer samt eventuellt också nybyggnationer beroendepå Umeåskommandebefolkningstillväxt.

Förbättringar av lärmiljöer
Fastigheterna inom grundskolan är idag avblandadkaraktär,medbådenyaoch äldre byggnader. Flera skolor behöver byggasomoch anpassas avarbetsmiljöbehov.Förändringar i skollag och nyläroplanärutgångspunkterförförbättringar avlärmiljöersombättrestödjer undervisning och lärande. Likvärdiga förutsättningar när det gäller arbetsmiljö ochlärmiljöerärett övergripandelokaltpolitiskt mål och liggertill grundför behovetavett funktionsprogram.

Hållbarhet
Funktionsprogrammetskallutgåfrån långsiktiga hållbara mål vilket innebäratthushållamedbåde mänskligaochmateriellaresurserpå lång sikt.Funktionsprogrammetskallsträvaefterattkombinera godaförutsättningarförutbildningmedeneffektivlokalanvändningsåatt skolansresurserkananvändastillihögregradtillundervisning än till för höga hyreskostnader för lokaler.

Funktionsprogrammet har tagits fram i samarbete med olika funktioner inom För och grundskolan, Fastighet, Miljö och hälsoskydd, huvudskyddsombud, Utbildning har tillsammans med samhällsbyggnadskontoret och arkitektbyrån White.

För mer information
Moa Brydsten (S)
ordförande
För- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-330 24 15Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.