Skip to main content

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 11:24 CEST

Idag sammanträder arbetsutskottet på förmiddagen och näringslivs- och planeringsutskottet på eftermiddagen.

Presskonferens äger rum direkt efter NP - sammanträdet, klockan 16.00 i kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset.

Handlingar finns att hämta i receptionen i Stadshuset. Föredragningslistor i bilagan.

För mer information kontakta:

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se


YTTERLIGARE HANDLINGAR I ÄRENDENA FINNS PÅ SLK/KANSLIET
UMEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
KOMMUNSTYRELSENS NÄRINGSLIVS- OCH
PLANERINGSUTSKOTT
Tid: Tisdag 2007-08-21 klockan 13.15
Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset
Roland Carlsson (kl. 13.15 – 13.35)
1 Information om aktiviteter och projekt
(Inga handlingar)
Isabella Forsgren (kl. 13.35 – 13.50)
2 Information – Umeåprojektet 2
(Inga handlingar)
3 Information – Botniabanan (Inga
handlingar)
Royne Söderström (kl. 13.50 – 14.10)
4 Remiss – Tvärvillkorsnivåer dels kontrollmodellen
för tvärvillkor Sid 1
(Ytterligare handlingar finns på kansliet)
5 Remiss – Anmälan enligt 21 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd avseende
Umeå Garnisons skjutbanor Sid 24
Tomas Sikström (kl. 14.10 – 14.20)
6 Samordning av lokallösningar för
kultur- och ungdomsverksamhet i
Centrum Sid 43
Doris Grellman (KL. 14.20 – 14.30)
7 Information – Förslag till
förordnande om naturreservat för
Umeälvens delta (Inga handlingar)
FIKAPAUS KL 14.30 – 14.50
2
Lars-Göran Boström (kl. 14.50 - )
8 Information - Översiktsplan
Hörnefors – Vägverkets
kommande investeringar (E4)
Sid 44
9 Information om pågående
översiktsplanearbeten
- Ön (Ev handlingar delas ut
separat)
10 Anmälningsärenden


UMEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Tid: Tisdag 2007-08-21 klockan 09.00
Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum
OBS!!!
De chefer/handläggare som inte blir vidtalade behöver inte infinna sig på
sammanträdet utan finnas tillgängliga på telefon för ev besvarande av frågor.
YTTERLIGARE HANDLINGAR I ÄRENDENA FINNS PÅ SLK/KANSLIET
Ewa Klingefors ( kl 09.00-10.00)
1 Redovisning av det
ekonomiska med anledning
av befarat underskott 2007
(inga handlingar)
FIKA KL 10.00-10.20
Sture Tjernberg
(kl 10.20-10.40)
2 Finansiering av
efterbehandlingsåtgärder vid
gamla, nedlagda deponier i
Umeå kommun Sid 1
Jan Långström (kl 10.40-10.45)
3 Deltagande i ITinfrastrukturprojektet
Fyran Sid 5
Carin Stiberg (kl 10.45-10.50)
4 Yttrande –
Kameraövervakning, ICA
Kvantum, Umeå Sid 10
2
5 Yttrande –
Kameraövervakning, ICA
Nära Bågen Sid 16
6 Yttrande –
Kameraövervakning,
Patholmsvikens båtklubb,
Holmsund Sid 20
7 Yttrande –
Kameraövervakning,
Schenker AB, Umeå Sid 27
Olof Burström (kl 10.50-10.55)
8 Bidrag för renovering av
taket till Gamla Brukskyrkan
i Hörnefors Sid 30
9 Medfinansiering – Växthus
Film Sid 31
10 Medel – Kårhuset Villan
Sid 32
11 Finans- och
krafthandelsrapport juni-juli
2007 Sid 33
12 Anmälningsärenden