Skip to main content

Information och beslut från Globaliserings- och forskningsutskottet samt kommunstyrelsen den 13 februari 2007

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 17:17 CET

Globaliserings- och forskningsutskottet:

Umeå vill bilda europeiskt kris- och säkerhetsnätverk

Umeå vill bli bilda centrum för forskning inom kris- och säkerhetsområdet.
Arbetet leds av före detta FOI-chefen Åke Sellström och kommunen stöttar
verksamheten med 2,5 miljoner kronor.

Det finns en stor nationell och internationell efterfrågan på förebyggande
insatser, såsom forskning, utbildning, övning för att hantera katastrofer
runt världen.

- Umeå är världsledande när det gäller forskning på, och utveckling av,
produkter som kan hjälpa till att upptäcka, skydda, eller återuppbygga
samhällen efter en allvarlig kris. Dessa kompetenser är efterfrågade
utomlands, säger Marie-Louise Rönnmark (s) kommunalråd.

Organisationen utvecklas av förre FOI-chefen (FOI är detsamma som
Totalförsvarets forskningsinstitut) i Umeå Åke Sellström. Ambitionen är
att söka och få stöd av de pengar EU kommer att satsa på denna sektor inom
nästa programperiod.

FOI-kompetens som grund
Satsningen på CBRNE-centret (kemiskt, biologiskt, radiologiskt, nukleärt
och explosivt) är ett sätt att bygga vidare på den forskningskompetens som
finns inom FOI. CBRNE-centret ska vara inriktat på uthyrning, utbildning,
forskning och utveckling av produkter och tjänster.

- Vår centrumbildning har starka forskningsnätverk och en internationell
koppling. I Umeå finns också kapacitet att göra avancerade tester och
analyser. Vi har till exempel FOI vars labb är ett av få i världen som kan
hantera NBC, säger Marie-Louise Rönnmark (s).

Dialog med Försvaret
Arbetet är just nu inriktat på en dialog med bland annat Försvarsmakten
och Krisberedskapsmyndigheten. Förhoppningen är att CBRNE-centret ska
generera 10-20 arbetstillfällen inom fem till tio år.

För mer information kontakta:
Marie-Louise Rönnmark
Kommunalråd (s)
Ordförande i kommunstyrelsens globaliserings- och forskningsutskott
Umeå kommun
070-655 64 84
marie-louise.ronnmark@umea.se

Åke Sellström
070-324 87 05

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070- 669 00 10
jorgen.boman@umea.se


Ersboda ska utvecklas med hjälp av stat och kommun

Kommunen och staten har tecknat ett utvecklingsavtal. Målet är att
tillsammans utveckla stadsdelen Ersboda.

Umeå är en av 20 kommuner i Sverige som fått ett erbjudande av staten att
ingå i en storstadssatsning. Samarbetet mellan kommunen och staten går ut
på att stötta Ersboda med hjälp av gemensamma insatser.

Arbetet utgår från sex mål: ökad förvärvsfrekvens och minskat
försörjningsstöd, språkutveckling och skolresultat, attraktiva och trygga
stadsdelar, demokrati och delaktighet, folkhälsa, och ökad hälsa.

För mer information kontakta:
Marie-Louise Rönnmark
Kommunalråd (s)
Ordförande i kommunstyrelsens globaliserings- och forskningsutskott
Umeå kommun
070-655 64 84
marie-louise.ronnmark@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070- 669 00 10
jorgen.boman@umea.se


Umeå ställer upp bakom krav på nolltolerans mot trafficking

En stafett mot trafficking och handel med människor pågår mellan Sveriges
kommuner. Luleå är först ut. Umeå tar över stafettpinnen under perioden
maj till och med augusti.

Under den period som Umeå innehar stafettpinnen kommer seminarier och
andra arrangemang att arrangeras i Umeå. Kommunen kommer att samarbeta med
studieförbund och andra organisationer som på olika sätt jobbar mot
människohandel.

De städer som ställer upp i stafetten förbinder sig också att ställa upp
bakom kravet på nolltolerans mot trafficking.

För mer information kontakta:
Marie-Louise Rönnmark
Kommunalråd (s)
Ordförande i kommunstyrelsens globaliserings- och forskningsutskott
Umeå kommun
070-655 64 84
marie-louise.ronnmark@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070- 669 00 10
jorgen.boman@umea.se


Kommunstyrelsen:

Holmsund/Obbola är bäst på arbetsmiljö

Holmsund/Obbola kommundelsförvaltning har lyckats väldigt bra med att
skapa friska arbetsplatser. Förklaringen ligger i ett uthålligt
systematiskt arbetsmiljöarbete. Kommunstyrelsen har nu utsett
Holmsund/Obbola till månadens goda exempel.

Gunnar Järvholm, Elisabeth Wettainen, och Susanne Söderström och tog emot
priset ut Lennart Holmlunds hand i samband med kommunstyrelsens
sammanträde.

- Vi jobbar igenom alla enheter systematiskt och prioriterar säkerhets-
och arbetsmiljöfrågorna inom alla våra verksamheter, säger Gunnar
Järvholm.

Kommunstyrelsens motivering:

"Kommundelsförvaltningen i Holmsund-Obbola har i flera år arbetat
systematiskt med arbetsmiljöfrågor. Väl fungerande samverkan med
huvudskyddsombuden och fastighetsförvaltarna har gjort att alla
förvaltningens enheter är väl insatta och aktivt deltar i
arbetsmiljöarbetet. Förvaltningens arbete omfattar ett brett spektrum av
arbetsmiljöfrågor - allt ifrån frågor om den fysiska miljön till
personalfrågor - som finns med på varje enhets agenda. En övergripande
arbetsmiljörond med huvudskyddsombud, fastighetsföreträdare och
personalchef ger förvaltningen god kunskap om och kontroll över
arbetsmiljön. Varje år lyfter förvaltningen fram ett speciellt tema, och
motsvarande handlingsplan fastställs av kommundelsnämnden"

Bild: Pristagarna
Foto: Röbert Rösth

För mer information kontakta:
Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s)
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se


Turistbyrån fortsätter som intraprenad

Turistbyrån fortsätter som intraprenad. Organisationsförändringen från
2004 blev lyckad och får nu en fortsättning till och med 2009.

Turistbyrån är öppen året runt, minst 48 timmar per vecka under sommaren
och 30 timmar på vintern. I avtalet åtar sig Turistbyrån att informera på
minst tre språk utöver svenska: engelska, tyska och finska.

Turismen i Umeå ökade med 41 procent mellan år 2000 och 2005 och omsätter
nu en miljard kronor.

Fakta intraprenader
En intraprenad är en självständig enhet som drivs ungefär som ett företag,
men med kommunens övergripande mål som grund. "Ett företag i företaget
Umeå kommun" kan man säga.

Tanken är att kortare beslutsvägar och mindre byråkrati ska skapa utrymme
för större kreativitet och delaktighet bland personalen. Rätt hanterat kan
detta innebära friskare personal och bättre ekonomi.

Östermalmsskolan var först, Turistbyrån kom strax efter, idag är flera
skolor och hela socialpsykiatrin intraprenader.

För mer information kontakta:
Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s)
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se