Skip to main content

Kommunfullmäktiges beslut i korthet den 28 februari 2011: Avslag på medborgarförslag om ökad insyn i kommunens arbete

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 15:38 CET

De små partierna som sitter i fullmäktige, men inte någon nämnd eller styrelse, borde får bättre insyn ibland annat nämndernas arbete. Det föreslår Henrik Agerhäll i ett medborgarförslag. Fullmäktige avslog förslaget.

I slutet av december avslog fullmäktige ett liknande förslag från Rättvisepartiet Socialisterna enhetslista för jobb mot nedskärningar.

Enligt kommunallagen har fullmäktige möjlighet att besluta att en förtroendeval som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd kan få närvara på möten, men inte delta i besluten. Umeå kommun har valt att inte införa en sådan rätt för de små partierna, istället har Umeå ett system med arvoderade gruppledare, som ska möjliggöra politiskt arbete utanför sammanträdesrummen.

För mer information kontakta:

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10

jorgen.boman@umea.se

Motion nr 13/2010:

Miljöbilsdebatt i fullmäktige

Den centerpartistiska motionen om att införa en supermiljöbilspremie gav upphov till en debatt och bilar och deras påverkan på miljön. De fem förslagen i motionen besvarades ändå till sist med att kommunen inte vill dra igång nya satsningar utan istället slutföra det arbete som redan är igångsatt.

Motionen, skriven av centerpartisterna Pernilla Djärv och Mattias Larsson innehöll fem konkreta förslag: att Umeå under en introduktionsperiod ska verka för gratis laddning av elbilar, att reservera särskilda parkeringsplatser för elbilar och laddhybrider, att verka för gratis parkering för de miljöbilar som uppfyller supermiljöbilspremiekraven, och att alla de bilar som kommunen upphandlar ska vara miljöbilar. Centerpartiet föreslog också att kommunen i kommande planering ska säkerställa att ett tankställe för fordonsgas etableras i kommunen.

En majoritet i fullmäktige valde att gå på kommunstyrelsen förslag som innebär att kommunen ska fortsätta det arbete som redan pågår och inte starta upp ytterligare projekt och satsningar.

Samsynen var stor i debatten om vikten av att arbeta för en bättre miljö, med en fordonspark som föryngras och moderniseras. Samtidigt som många, till exempel tekniska nämndens ordförande Lasse Jacobsson (V), ansåg att mindre biltrafik är den viktigaste framtidsfrågan.

För mer information kontakta:

Mattias Larsson (C)

070-682 17 19

mattias.larsson@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10

jorgen.boman@umea.se

Motion nr 17/2010:

Många önskar en upplyst och säker väg till Holmsund

Vägen mellan Umeå och Holmsund är trafikfarlig för cyklister. Den borde därför få bättre belysning och vägbanan borde målas. Det anser folkpartisten Lennart Degeliden som därför skrivit en motion i ämnet. Svaret blev att kommunen ska ta med sig synpunkterna i kommande prioriteringsdiskussioner med Trafikverket.

Holmsundsvägen är en statlig väg, kommunen kan därför inte bestämma hur den ska utformas, bara lämna synpunkter om prioriteringar.

– Jag är ganska nöjd med svaret och tycker att kommunens svar och sätt att hantera frågan är seriöst. Det bästa vore att vi fick en separat cykelväg, olycksrisken är stor idag, säger Lennart Degerliden (FP).

Att vägen ser ut som den gör beror på brist på resurser anser kommunalrådet Lennart Holmlund (S):

– Det är brist på pengar på statlig nivå, det kan vi på kommunen inte ta ansvar för.

För mer information kontakta:

Lennart Degerliden (FP)

090- 19 12 58
070-495 60 95
lennart.degerliden@liberal.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10

jorgen.boman@umea.se

Fullmäktige ställer sig bakom ny strategi för jämställdhet

Umeå kommun ska vara en pådrivande aktör i jämställdhetsarbetet, inom den egna organisationen, men också i samhället i stort. Det är den bärande idén bakom dokumentet ”Strategi för jämställdhetsarbete i Umeå kommun” som Umeå kommunfullmäktige enhälligt ställt sig bakom.

Dokumentet pekar ut mål, men också strategier för att nå dem. Strategin fastställer de övergripande riktlinjerna för jämställdhetsarbetet. Dokumentet ska fungera som ett verktyg för verksamheterna, som har ansvar för att bryta ner målen på en konkret verksamhetsnivå, och sedan följa upp och utvärdera.

– Jämställdhetsarbetet ska vara en självklar del av kommunens arbete, precis arbete med budget och kvalitet. Det finns enskilda verksamheter som gjort många bra saker bra, men detta är en tydlig signal från yttersta ledningen om att jämställdhetsarbetet är prioriterat, säger Tamara Spiric (V), ordförande i jämställdhetsutskottet.

Strategi för jämställdhetsarbete i Umeå kommun pekar ut fyra prioriterade områden för jämställdhetsarbetet: makt och inflytande, hållbar utveckling, livsmiljö och medborgarservice. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv och att jämställdhet på ett konkret sätt finns med och tillämpas i alla led av beslutsprocessen och i alla dokument som Umeå kommun står bakom.

Inom alla verksamhetsområden finns konkreta exempel på vad arbetet kan innebära. Här är några:

Avskaffa stereotypa könsroller

Inom detta område kan kommunen till exempel ta ett större ansvar för att påverka ungas val till utbildningar (gymnasiet med mera), och på så sätt arbeta för att unga inte gör könsstereotypa val.

Kartlägga och ta bort löneskillnader (löneutjämning)

Som arbetsgivare finns möjlighet att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden

– Det handlar om att inte bara bortförklara löneskillnaderna utan faktiskt rätta till dem, kommenterar, Tamara Spiric.

Verkställa beslut om att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet

Motverka könsbundna skillnader i vård och omsorg

Som servicegivare ska Umeå kommun erbjuda en jämställd samhällsservice som speglar individers behov oavsett vilket kön de har.

Arbeta mot könsrelaterat våld och människohandel

Kan till exempel handla om att genom förebyggande arbete, normarbete, komma bort från gamla normer och värderingar. En tänkbar metod kan vara att se över hur föreningar som får bidrag till sin verksamhet av kommunen arbetar med värdegrundsfrågor.

För mer information kontakta:

Tamara Spiric

Kommunalråd (V)

Ordf i jämställdhetsutskottet

090-16 11 80

070-277 19 89

tamara.spiric@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10

jorgen.boman@umea.se