Skip to main content

Kommunfullmäktiges beslut i korthet den 30 november 2009

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 09:08 CET

Positiv inställning till sällskapsdjur i äldreomsorgen

Kristdemokraten Helen Edlund vill att socialtjänsten i Umeå ska satsa på sällskapsdjur inom äldreomsorgen. Helen tycker att sällskapsdjur, och då främst hundar, är viktiga som sällskap, de sprider lugn och glädje. Initiativet är bra, tycker fullmäktige som trots det valde att avslå motionen eftersom socialnämnden tycker att skulle kosta för mycket att säga ja till förslaget.


Det finns många vetenskapliga belägg för att sällskapsdjur har positiv inverkan på människor. Inte minst på sjuka och äldre. Det finns flera goda exempel också i Umeå, år 2004 började hundarna Vera och Buster att ”jobba” inom äldreomsorgen. De båda hundar blev snabbt populära.

– Sällskapsdjur är rena rama vitaminpillren för oss människor i alla åldrar, kommenterar Helen Edlund (KD)

– Det finns inget som hindrar att man gör det här redan idag. Det är bara att lägga in i verksamhetsplanerna och se till att göra detta om man har råd inom sin budgetram, säger kommunstyrelsen ordförande Lennart Holmlund (S).

Helen Edlund (KD) föreslår också att kommunen utreder sällskapsdjurens betydelse för hälsan hos äldre.

– Vi tycker att sällskapsdjur i äldreomsorgen är jättebra, men svaret blir att bevara och inte bifalla motionen eftersom Edlund också föreslår en utredning, och den är onödig. Vi vet ju att det här är bra, säger Lennart Holmlund (S).

Alliansen (M, KD, C, FP) och Rättvisepartiet röstade till förmån för motionen.

För mer information kontakta:

Helen Edlund (KD)
Telefon bostad: 090- 12 65 29
E-post: helen.edlund@umea.se

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se


Ingen utredning om busschaufförernas arbetsmiljö

Det blir
ingen oberoende utredning av arbetsmiljön för busschaufförerna på Swebus. Fullmäktige avslog Vänsterpartiets motion med siffrorna 47-13.

Vänsterpartiet skrev motionen som gav upphov till en lång debatt, präglad av ideologiska åsiktsskillnader. Motionens innehåll var nästan identiskt med ett medborgarförslag som skrivits och lämnats in tidigare och som fullmäktige inte tog upp till behandling då eftersom medborgarförslag måste undertecknas.

Vänsterpartiet föreslog en oberoende utredning av busschaufförernas arbetsmiljö, något som en majoritet i fullmäktige reagerade starkt emot.

– Parterna måste klara ut det här med varandra. Kommunen ska inte gå in på det här sättet. Om inte fack och arbetsgivare kommer överens om bristerna i arbetsmiljön så blir detta en fråga för Arbetsmiljöverket, säger Lennart Holmlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

För mer information kontakta:

Tamara Spiric (V)
070-277 19 89
tamara.spric@umea.se


Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se


Tummen ner till företagslotsförslag

Örnsköldsvik och 59 andra kommuner har en. Men i Umeå är inte intresset tillräckligt stort. Det handlar om att satsa på en företagslots, ett förslag som alliansen presenterat i form av en motion.


Motionen om att inrätta en företagslots, en kommunal tjänsteman vars arbete enbart ska handla om att underlätta för företagare i deras kontakter med kommunen, röstades ner i fullmäktige.

Initiativet i sig är bra tycker många partier, men kommunen arbetar redan med att omorganisera och i och med det underlätta för företagare och andra som behöver komma i kontakt med olika funktioner.

– Det är synd att Umeå inte satsar på detta. En företagslots gynnar både företagarna och kommunen, säger Anders Ågren (M).

För mer information kontakta:

Anders Ågren (M)
070-3416764

Anders Sellström (KD)
070-540 12 12

Britt-Mari Lövgren (FP)
070-227 87 77

Sven-Olov Edvinsson (C)
070-602 66 34

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se200 extra miljoner till kommunala verksamheter

200 miljoner kronor fördelas till de kommunala verksamheterna nästa år. Pengarna kommer dels från ökade skatteintäkter men också från regeringen som beslutat att tillföra Sveriges kommuner mer pengar inför 2010.

167 miljoner kronor fördelas till kommunens verksamheter i form av så kallade ramhöjande tillskott. Det betyder att verksamheterna får pengarna som ett tillskott utöver de ekonomiska ramar de har blivit tilldelade sedan tidigare.

Så här fördelas ramhöjande tillskott i 2010 års budget:

 • För- och grundskolenämnden: 35 mkr
 • Socialnämnden: 80 mkr
 • Gymnasienämnden (främst VIVA): 10 mkr
 • Tekniska nämnden (inkl färdtjänst): 5 mkr
 • Fritidsnämnden (inkl Dragonen): 5 mkr
 • Kulturnämnden: 2 mkr
 • Holmsund-Obbola kommundelsnämnd: 4,5 mkr
 • Hörnefors kommundelsnämnd: 2,2 mkr
 • Sävar kommundelsnämnd: 3,3 mkr
 • Lönereserven: 20 mkr

Utöver dessa 167 miljoner kronor får dessa verksamheter mer pengar under 2010:

 • Byggnadsnämnden: Får 2 miljoner kronor för bostadsanpassningsåtgärder
 • Överförmyndarnämnden: Får 1 miljon kronor, vad de ska användas till är inte specificerat
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Får 1 miljon kronor, vad de ska användas till är inte specificerat
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott: Får 30 miljoner kronor. Pengarna ska användas till omstruktureringskostnader i verksamheter samt eventuellt ökade kostnader för försörjningsstöd. Pengarna ska användas som en buffert.

Totalt handlar det om 200 extra miljoner kronor till de kommunala verksamheterna under 2010.

För mer information kontakta:

Anders Ågren (M)
070-3416764

Anders Sellström (KD)
070-540 12 12

Britt-Mari Lövgren (FP)
070-227 87 77

Sven-Olov Edvinsson (C)
070-602 66 34

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.seNy organisation från årsskiftet

Från och med den 1 januari 2010 går Umeå kommun över till en samordnad kommunorganisation.

Beslutet innebär att kommunen innebär att förvaltningarna ersätts av en gemensam kommunorganisation.

Målet är bland annat en effektivare politisk styrning med snabbare genomslag för mål och styrande strategier. Processen syftar också till att frigöra resurser från stödfunktioner som i stället kan användas till kärnverksamhet.

Processen är inriktad på att utveckla nya arbetsformer, förbättra service och kvalitet, hela tiden med brukare och medborgare i fokus. Förändringen genomförs bland annat för att utveckla kommunens förmåga att möta framtida utmaningar, till exempel arbete för fortsatt tillväxt och Kulturhuvudstad 2014. Den nya processinriktade organisationen ska utformas så att medarbetarna kompetenser tas till vara och utvecklas ännu bättre än idag.

– Vi inleder en process, och går successivt över till en mer processtyrd organisation, säger Lennart Holmlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

För mer information kontakta:

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se


Umeå kommun ska jobba för tobaksfrihet för medarbetarna

Umeå kommun ska arbeta för att fler medarbetare väljer bort tobak. Hälsosatsningen ska genomföras under 2010 och 2011. Men något tobaksförbud blir det inte. Kommunfullmäktige har sagt sista ordet i frågan.

Kommunfullmäktiges beslut innebär att tobaksfri arbetstid inte införs från och med den 1 september 2010, vilket arbetsutskottet föreslog för två veckor sedan.

– Det handlar om ett långsiktigt hälsoarbete, vi vill åstadkomma friskare arbetsplatser och friska medarbetare och vi har aldrig velat jobba med förbud, säger Lennart Holmlund, kommunstyrelsens ordförande (S).

Arbetet ska vara långsiktigt och metodiskt. Information, utbildning, och dialog om tobak ske genomföras i alla verksamheter. Erbjudande om hjälp att sluta med tobak kan bli aktuellt. Försöket utvärderas 2013.

För mer information kontakta:


Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se