Skip to main content

Kulturnämnden håller inne bidrag till Studiefrämjandet

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2015 16:30 CEST

Följden av kulturnämndens beslut under sitt sammanträde 25 augusti blir att nämnden inte betalar ut något bidrag till Studiefrämjandet för 2015. Detta eftersom en oberoende utredning beställd av nämnden visar att det finns belägg för att omfattande oegentligheter vid inrapportering förekommit under lång tid.

Kulturnämnden beslutar:

  1. att återkalla tidigare fattat beslut 21 maj att utbetala halva årsanslaget till Studiefrämjandet. Inga medel har ännu rekvirerats.
  2. att inte betala ut något stöd till Studiefrämjandet för verksamhetsåret 2015 i avvaktan på en mer djupgående granskning.
  3. att betala ut resterande delen av det kommunala anslaget till övriga bidragsberättigade studieförbund.
  4. att göra en årlig rimlighetsbedömning vid utbetalning av anslag till studieförbunden.

Det var som följd av de artiklar som publicerats i Västerbottens Kuriren kring Studiefrämjandet i Umeås verksamhetsrapportering som kulturnämnden vid sitt sammanträde 21 maj beslöt att ge presidiet i uppdrag att, som en första åtgärd, beställa en genomlysning och rimlighetsbedömning av den folkbildningsverksamhet som Studiefrämjandet bedrivit under 2014 i Umeå kommun. Umeå kultur anlitade en oberoende utredare vid namn Janette Skogshus, som nu sammanfattat sina slutsatser i en rapport. Skogshus redogjorde sina slutsatser muntligen för kulturnämnden under sammanträdet 25 augusti.

Rapporten visar att utredaren funnit belägg för att omfattande oegentligheter vid inrapportering förekommit under lång tid. Hennes slutsats blir därför att rekommendera kulturnämnden att överväga att hålla inne sitt resterande bidrag till Studiefrämjandet i Umeå under 2015, och fram tills dess att en mer djupgående granskning ägt rum. Utredarens rekommendation är att denna granskning genomförs av polismyndighet och Folkbildningsrådet med den på uppdrag av kulturnämnden genomförda granskningsrapporten som en del av sitt underlag.

Kontakt:

Tomas Wennström (S)
ordförande
kulturnämnden Umeå kommun
070-326 76 27tomas.wennstrom@umea.se

Ewa Westman Modig (M)
vice ordförande
kulturnämnden Umeå kommun
070-562 78 60 eva.westman.modig@umea.se

Emmy Ericsson
kommunikatör
Umeå kommun
090-16 23 27, 070-252 48 47emmy.ericsson@umea.se

Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här återfinns också västvärldens snabbaste bredband.