Skip to main content

Medvind inför 2011 för den kommunala för- och grundskolan

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 15:52 CET

Goda utbildningsresultat i grundskolan som förbättrats och är
väsentligt högre än andra större städer i Sverige. Fler elever med
minst betyg Godkänd och fler elever med behörighet till gymnasiet.
Förskolorna upplevs hålla god kvalitet. Minskad sjukfrånvaro i hela
verksamheten. För- och grundskolenämnden visar dessutom ett överskott
med 11 Mkr vid årets slut.

Trots att ekonomin totalt är positiv behöver grundskolans ekonomi
förbättras eftersom den visar -7,9 Mkr. Övriga verksamheter visar
positivt resultat eller enligt budget, exempelvis har förskolorna och
skolbarnsomsorgen mer intäkter för barn från andra kommuner och
kommundelarna som får sin omsorg inom Umeås verksamhetsområde.
Familjedaghem och fritidshem har stort överskott på grund av minskad
omfattning och ansamlade överskott från tidigare år.

Skolskjutskostnaderna har verksamheterna lyckats få grepp efter många
år av ökade kostnader, trots dyrare avtal. Detta har skett genom
förändrad planering i samarbete med Umeå kommunföretag (UKF) där
bland annat schemaläggning och linjetrafik koordineras.

Kommunen finansierar nybyggnation av Waldorfförskola

För- och grundskolenämnden godkänner finansieringsstöd till
nybyggnation av Waldorfförskola. Kostnaden ska dock bedömas rimlig i
förhållande till kostnad per barn i nybyggd kommunal förskola.

Utvidgad förskoleverksamhet i Flurkmark
För- och grundskolenämnden godkände även en utökad
förskoleverksamhet i Flurkmark där den enskilda verksamheten Bikupan
vill utöka från idag 18 barn till max 30 barn. Även i detta fall
bifaller nämnden utökningen om kostnaden bedöms rimlig i förhållande
till kostnad per barn i liknande förskolor.

Revision om ersättningar till fristående skolor

För- och grundskolenämnden ställer sig bakom den revision som är gjord
gällande granskning av hur Umeå kommun ersätter fristående skolor.

Ersättningen har hanterats korrekt men informationen kring beräkningar
kan göras mer tillgängliga och tydliga.

Medborgarförslag om valfrihet till barnomsorgstider avslås för andra
gången

Ett medborgarförslag lämnades in till kommunen i augusti om att alla
barnfamiljer ska få välja barnomsorgstider för syskon till nytt barn i
familjen. I grunden har samma medborgarförslag kommit in igen i december.
Båda förslagen har avslagits av för- och grundskolenämnden.

Förslaget avslogs av för- och grundskolenämnden med hänvisning till
skollagens bestämmelser om föräldrars rättigheter till barnomsorg.
Ärendet är samverkat med kommundelarna.

OBS! Plan för lokaler i för- och grundskolan skjuts för beslut till
nästa arbetsutskott på grund av sena handlingar.

För ytterligare information kontakta:
Margareta Rönngren (s), ordförande, mobil: 070-573 84 83
Peter Sedlacek (fp), vice ordförande, mobil: 070-211 43 16
Tamara Spiric (v), 2:a vice ordförande, mobil: 070-277 19 89

Gabrielle Hultdin
Informatör, För- och grundskolan
090-16 12 33, 070-345 12 33