Skip to main content

Norrlandsoperan får behålla överskott

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2016 12:41 CET

Norrlandsoperan gjorde 2015 ett överskott på drygt 10 mnkr. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att kommunens del på närmare 5 mnkr inte behöver betalas tillbaka, utan att det kan användas för att täcka underskott i verksamheten år 2016.

De anslag och bidrag som inte förbrukats år 2015 är 10 180 tkr, där Umeå kommuns del är 4 917 tkr och Region Västerbottens del är 5 263 tkr. Fördelningen mellan ägarna har gjorts procentuellt baserat på utbetalda bidrag år 2015, då Umeå kommun utbetalade 25 525 tkr i bidrag. Umeå kommuns ägarandel är 40 % och Region Västerbottens ägarandel är 60 %.

Olika orsaker
Överskottet har flera delförklaringar: retroaktiv återbetalning av för högt debiterad hyra, återställning av statligt bidrag, lägre personalkostnader än budgeterat, ej fullt nyttjad kostnads- och produktionsreserv samt positivt utfall för Norrlandsoperan under 2014. Dessutom har avskaffandet av ett schablonavdrag för anställda musiker och solister flyttats fram i tiden.

– Flera resultat är av engångskaraktär, så operan får behålla pengarna för att täcka beräknade underskott. När det gäller fördelningen av bidrag, ska vi ta upp det i kommande ägarsamråd, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Underskott kommande år
Region Västerbotten har beviljat Norrlandsoperan att den regionala delen av överskottet från i fjol får användas i år. Norrlandsoperans verksamhet beräknas göra ett underskott med –3,4 mnkr för år 2016,–4,7 mnkr år 2017 och –5,7 mnkr år 2018.

Vänsterpartiet yrkade avslag vid arbetsutskottets behandling av ärendet.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.