Skip to main content

Öppna förskolan läggs inte ner

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2014 14:21 CET

Förändringen av öppna förskolan har ägnats kritisk uppmärksamhet i flera sammanhang på sistone. Den förändring som nu sker handlar inte om någon nedläggning av öppna förskolan.

Socialnämnden har under många år bedrivit öppen förskola. Verksamheten har utgjort en uppskattad mötesplats för föräldrar och deras små barn.  Den förändring som nu sker handlar inte om någon nedläggning av öppna förskolan. Verksamheten kommer att fortsätta att bedrivas i sina nuvarande lokaler på såväl Ersboda, Ålidhem, Backen och Teg. Verksamheten kommer fortsätta att vända sig till alla barn och föräldrar med öppethållande fyra halvdagar/vecka. Verksamheten kommer fortsätta att bedrivas i nära samarbete med landstinget. Alla förstagångsföräldrar kommer även framgent att erbjudas föräldragrupp.

– I debatten framställs det som att vi rustar ner det förebyggande arbetet. Det är precis tvärtom, socialnämnden förstärker, i samverkan med skola och landsting, arbetet med tidiga insatser för barn och föräldrar för att förhindra behovet av mer omfattande insatser senare i livet, säger Nanna Forsgren, verksamhetschef.

Förebyggande arbete
Antalet förskollärare minskas förvisso, men samtidigt förstärks det förebyggande arbetet med såväl socialarbetare som familjebehandlare och en samlokalisering sker i öppna förskolans lokaler för att finnas nära de barn och föräldrar som har behov.
Orsaken till förändringen är att antalet barn i behov av omfattande stöd från Individ- och familjeomsorgen ökar. Öppna förskolans generellt förebyggande arbete behöver kompletteras med fler riktade insatser för att i ökad omfattning förebygga psykisk ohälsa bland barn och ungdomar.

– Det vore synd om diskussionen uteslutande kom att handla om en ganska marginell minskning av det generella öppethållandet, när det framför allt handlar om att man som familj ska ha en verksamhet att vända sig till för att ta del av såväl generellt som riktat föräldrastöd, säger Nanna Forsgren.

Socialnämndens beslut innebär fortsatt verksamhet för alla barn och föräldrar och ett förstärkt arbete med tidiga insatser för barn och föräldrar i behov av riktat stöd.

Mer information:

Nanna Forsgren
verksamhetschef
individ- och familjeomsorg för unga
Umeå kommun
090-16 36 61
nanna.forsgren@umea.se