Skip to main content

​Översyn av riktlinjer för bland annat resor

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2017 10:38 CET

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett stadsdirektören i uppdrag att se över riktlinjer för bland annat resor, inköp och personalfester. De ska samlas i en uppförandekod med koppling till en ”visselblåsarfunktion”, som kommunfullmäktige tidigare beslutat om.

Under december 2016 publicerade Västerbottens-Kuriren uppgifter om kommunala verksamheters resor och representation samt IT-avdelningens surfplattor. Efter förfrågan från stadsdirektören gjorde Kommunrevisionen en översiktlig genomgång av samma material som VK fått.

Sakkunnig på Ernst & Young
Syftet var att bedöma om det ”finns omständigheter av väsentlighet ur ett revisionellt perspektiv”. Revisorerna kom fram till att se över berörda styrdokument, som också ställts i relation till de beskrivna händelserna. Uppdraget gick till sakkunnig vid revisionsbyrån Ernst & Young i Stockholm.

Inga oskäliga kostnader
I sin sammanfattning av denna genomgång konstaterar revisionen att ingenting styrker att Umeå kommun skulle ha drabbats av oskäliga kostnader i de aktuella fallen. Kommunrevisionen tycker dock att kommunens regler för representation respektive studieresor kunde vara tydligare.
Bedömningen är att ”Regler för förtjänstgåvor och kommunala uppvaktningar” är tillräckliga, och att de inte är relevanta i fallet med surfplattorna, eftersom dessa är arbetsredskap och inte gåvor.

Händelserna avviker inte
Ett uttalande från revisionen har lett till en rapport från stadsdirektören. Han konstaterar att ingen av de händelser som VK rapporterat om är avvikelser från kommunens styrdokument. Precis som revisionen föreslår stadsdirektören bland annat att det görs en översyn av olika styrdokument.
Detta beslutades på tisdagen både av verksamhetsansvariga tekniska nämnden och på ett övergripande plan av kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Det är bra att vi lyfter upp våra riktlinjer, som helst bör uppdateras årligen. De måste vara tydliga, så att vi kan arbeta systematiskt. Det är viktigt att påpeka att den kommande uppförandekoden kommer att bestå av regler men också beakta vikten av att alltid bedöma vad som är rätt och fel, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet att avslå partiets tilläggsyrkande.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Lena Karlsson Engman (S)
ordförande
tekniska nämnden
Umeå kommun
090-16 12 32
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Jonas Jonsson
stadsdirektör
Umeå kommun
090-16 11 59
070-677 05 35
jonas.jonsson@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.