Skip to main content

Parkeringsprogram för hållbar stadsutveckling

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2013 11:41 CEST

Framtidens Umeå ställer högre krav på mark utnyttjas mer effektivt, ökad tillgänglighet i centrum samt förbättrad luftkvalitet. Parkeringsprogrammet ska skapa förutsättningar för detta, och underlätta och uppmuntra en hållbar livsstil för umebor.
- Parkeringsprogrammet ska medverka till en hållbar stadsutveckling och anpassa parkeringarna till ett växande Umeå, säger Stefan Nordström, vice ordförande i tekniska nämnden.

Utifrån de strategier som beslutats i de nya fördjupade översiktsplanerna har ett parkeringsprogram utarbetas. Det nya parkeringsprogrammet syftar till att frigöra och prioritera parkeringsplatser för besökande och boende i centrum, skapa arbetsplatsparkeringar utanför centrumfyrkanten samt ordna tillräckligt många cykelparkeringar. Dessutom ska parkeringsreglerna bli tydligare genom ändrade parkeringsförbudszoner. 

- Det ska vara tydligt och enkelt för besökare till centrum att veta vart man kan parkera. Fler cykelparkeringar är en mycket viktig del i detta, säger Andreas Lundgren, andre vice ordförande i tekniska nämnden.

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att fastställa det nya programmet.

Olika åtgärder
För att nå målen i Umeå kommuns parkeringsstrategi används olika åtgärder. Bland annat Grönt parkeringsköp (ett samarbetsavtal mellan fastighetsägare och kommunen), avgiftszoner, ökat samnyttjandet av parkeringsplatser, inrätta Park- and Bike-anläggningar samt nya parkeringsanläggningar för cykel respektive bil.


Kontakt
Lasse Jacobson (V)
ordförande
tekniska nämnden
070-295 14 04
lasse.jacobson@umea.se

Stefan Nordström (M)
vice ordförande
tekniska nämnden
070-690 79 39
stefan@nittio5noll9.se

Andreas Lundgren (S)
andra vice ordförande
tekniska nämnden
070-533 58 24
andreas.lundgren@umea.se

Katarina Bergström
trafikplanerare
090-16 14 54
070-2643379
katarina.bergstrom@umea.se

Britta Strömgren
kommunikatör
090-16 23 91
070-661 24 64
britta.stromgren@umea.se