Skip to main content

Planering för 40-50 lägenheter i Hörnefors

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2018 18:57 CEST

Illustrationen visar föreslagen exploatering enligt sökanden.

Kommunen inleder nu planläggning av ett centralt område i Hörnefors. Syftet är att skapa förutsättningar för bostäder.

Hörnefors församling har kontaktat Umeå kommun i syfte att planlägga delar av sin fastighet. Norr om församlingens mark ligger en fastighet som ägs av Umeå kommun. Området  ligger väldigt centralt och lättillgängligt till och ett samlat grepp kan skapa förutsättningar för en god planering av området.

– Det är mycket positivt att aktörer vill satsa och bygga bostäder i kommundelarna där behovet är stort. Här handlar det dessutom om utveckling av Hörnefors kommundelscentrum och uppemot 40-50 lägenheter, säger Mikael Berglund (S) byggnadsnämndens ordförande. 

Frågor att lösa

I området ligger flera huvudledningar som kan vara väldigt kostsamma att flytta. Majoriteten av ledningarna ska i största möjliga mån ligga kvar så att kostnaderna för exploateringen kan hållas nere.

I den fördjupade översiktsplanen för Hörnefors är området planlagt för allmänt ändamål. Öster om planområdet rinner Hörnån som är ett strandskyddat vattendrag. Hur bebyggelsen förhåller sig till strandskyddet ska hanteras i det kommande planarbetet. Hörnefors prästgård en utpekad kulturmiljö vilket man också ska ta hänsyn till i planarbetet.

Detaljplanen beräknas antas fjärde kvartalet 2020.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
alireza.mosahafi@umea.seUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.