Skip to main content

Planläggningar inleds för fler bostäder och förtätning

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 16:48 CEST

Byggnadsnämnden beslutade att inleda planläggning av ett flertal fastigheter i Umeå. Bland andra Frigg i centrala stan, Kompressorn på Östtegs industriområde och Stadsliden på Umestan.

Frigg 8, 9, 10, 12
Aktiebolaget Kedjan, Umehem Fyra AB och Fastighets AB Döbeln har tillsammans ansökt om en ny detaljplan för de inre delarna av kvarteret Frigg i centrala Umeå. Ansökan innehåller två kopplade lamellhus i 13 våningar med plats för 72 lägenheter och butiker.  Parkeringar, huvudsakligen under mark, uppges kunna rymma cirka 75 parkeringsplatser.

Syftet är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder, kontor och butiker samt parkeringar under mark. Syftet är också att beakta en god stadsbild och värna om Rådhusesplanaden, som bedöms som riksintresse för kulturmiljö. Byggnader inom Frigg 9 och 12 (vid Skolgatan) och Valandhuset är också bedömda som ”värdefull enstaka byggnad”. Planområdet avgränsas av Götgatan, Skolgatan, Nygatan och Rådhusesplanaden.
Särskilt viktigt är det att beakta tillgängligheten för trafik på Götgatan och Skolgatan.

Kompressorn 3
Tegs Fastighets AB har ansökt om utökad byggrätt för att uppföra en ny byggnad för uthyrningsverksamhet av förråd och lager till både privatpersoner och företag.

Syftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för utökad byggrätt gentemot nu gällande plan. Planområdet ligger inom västra delen av Östtegs industriområde, mellan E4 och Lärlingsgatan. Läget innebär närhet till riksintressena Umeå Airport och E4. Konsekvenser av buller, luftföroreningar samt farliga transporter kommer att utredas. I planarbetet ska också Försvarets intressen beaktas.

Stadsliden 3:10
Lerstenen Umestan AB har ansökt om ändring av detaljplanen för delar av Stadsliden 3:10. Inom område 1 är ambitionen att rymma kontor och skolverksamhet. Gällande plan medger endast kontor inom detta område. Inom område 2 gäller ansökan möjlighet att bygga bostäder. Gällande plan medger endast kontor även inom detta område. De äldre och centrala delarna av före detta I20 regementsområde är skyddade som byggnadsminne. Ny bebyggelse i anslutning till skyddsområdet föreslås därför ha högre krav än normalt på arkitektonisk och konstnärlig kvalitet.

Syftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för förtätning inom delar av Stadsliden 3:10.

Mer information:
 
Åsa Ögren (S)
ordförande
byggnadsnämnden
090-16 13 29
070-326 70 26
asa.ogren@umea.se
 
Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Tomas Strömberg
planchef
Umeå kommun
090-16 14 86
tomas.stromberg@umea.se

Maria Hedin
kommunikatör
Umeå kommun
090-16 23 66
maria.hedin@umea.se