Skip to main content

Tillfällig insats med transport till nattöppen förskola

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 15:30 CET

För- och grundskolenämnden

Tillfällig insats med transport till nattöppen förskola

Förskolan Spiltan startar Umeås nattöppna förskola i februari. Under våren finns inga ytterligare platser dagtid som kan erbjudas föräldrar som har behov av placering både dag och natt. Möjligheten till platser finns från hösten 2007. För- och grundskolenämnden beslutade att ordna transport som tillfällig insats under våren för berörda familjer.

Idag är det tio föräldrar som är i behov av nattöppen förskola, varav fem har angett problem med transport.
-------

För- och grundskolan fortsatt behov att anpassa kostymen

För- och grundskolenämnden visar i sitt bokslut för 2006 ett underskott på totalt 28,3 Mkr. I det är uteblivna stadsbidrag till förskolan (de sk
Hallengrenpengarna) och kostnader för personalomställning i grundskolan inräknat. Underskottet på ordinarie verksamhet är 6,1 Mkr för 2006 som främst beror att personalkostnaderna inte kunnat anpassas till den minskade elevvolymen. Likaså ökade kostnader för fristående grundskolor och enskilda förskolor samt dyrare avtal för skolskjutsar och ökade skolskjutskostnader för barn med växelvis boende.

Kostnader för rehabiliteringsåtgärder, avtalspensioneringar och personer med bristande tjänsteunderlag har överskridit budget. En satsning på kompetensbreddning så att lärare får behörighet för förskola har även medfört kostnader. Familjedaghem visar ett stort överskott som beror på överförda överskott från föregående år och minska verksamhetsvolym. Även Måltidsservice har ett positivare resultat än förväntat genom kraftfulla åtgärder och ökade intäkter.

För- och grundskolenämnden föreslår nu hos Kommunstyrelsen att beviljas tilläggsanslag på 7,3 Mkr om Umeå kommun inte kan nå en ändring av skolverkets beslut angående stadsbidraget för förskolan och tilläggsanslag för personalomställningsåtgärder med 14,8 Mkr.

– Den anpassning av kostymen som nu sker av nödvändighet, borde ha skett redan för ett par år sedan. Sedan återstår det att se om de aktuella personalminskningarna är tillräckliga, säger Stefan Nordström (m) och ordförande för dagen.

– Bokslutet 2006 är ändå positivare än förväntat och att sjukfrånvaron minskat. Men vi står inför tuffa utmaningar framöver om vi går miste om Hallengrenpengarna. Anpassningen till elevminskningen tar tid att omställa så vi hoppas givetvis på tillskott för att fortsatt kunna ha en bra verksamhet, säger Tommy Holmgren (s).

Fortsatt ekonomisk planering:
- 14 mars sker planering för verksamhetsåren 2008-2010.
- 30 mars ska för- och grundskolenämnden ge yttrande till Kommunstyrelsen vad gäller vilka utmaningar och möjligheter för- och grundskolan har, förslag till Kommunfullmäktigemål, förslag till investeringsbudget, löneprioriteringar 2008-04-01 och framåt.
- 18 april budgetberedning i Kommunstyrelsen
- 15 maj huvudförslag på budget
- 5 juni behandlar Kommunstyrelsen budget
- 18 juni beslutar kommunfullmäktige om budget

-----
Kameraövervakning vid Backens skola

För- och grundskolenämnden beslutade att Backens skola får installera kameraövervakning enligt kommunens policy. Skolan har under en längre tid utsatts för klotter och skadegörelse på kvälls- och nattetid.

Trots ett flertal åtgärder; tydligare ordningsregler, utökad bevakning och bättre belysning har inte skadegörelsen minskat. Beslutet om kameraövervakning ska utvärderas efter 1 år på samtliga skolor som har kameraövervakning.
-----

Flytt av mobbare och ordningsomdömen inte aktuellt idag

Omdömen om ordning har idag inte det lagstöd som behövs för att införas i grundskolans terminsbetyg. Likaså är möjligheterna att flytta mobbare begränsade enligt styrdokument, lagstiftning och författningar.För- och grundskolenämnden ställde sig bakom yttranden på två motioner från fp i kommunfullmäktige, precis som gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

I Umeås grundskolor pågår just nu ett arbete med att ta fram Likabehandlingsplaner som ska ersätta det flera skolor idag kallar Mobbningsplaner. Det arbetet innefattar delar av motionens yrkande. I yttrandet sägs också att problem med mobbning bara kan lösas genom ett långsiktigt arbete, där ett gott och respektfullt klimat skapas mellan alla som finns i skolan.

Fp, m, och kd lämnade en protokollsanteckning i samband med nämndsbeslutet där de ställer sig bakom tjänsteskrivelsen i avvaktan på den nya regeringens arbete med att ta fram ändringar i Skollagen som syftar till att skapa förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan. C är också med på protokollsanteckningen som svar på en av motionerna: ”Flytta mobbaren, inte mobbningsoffret”.

----
Gratis barnomsorg för låginkomsttagare avslogs

För- och grundskolenämnden ställde sig bakom yttrande på motionen från vänsterpartiet om införande av gratis barnomsorg för hushåll med låga inkomster.

De tillgängliga resurserna som idag finns behövs i samband med utökningen av förskoleverksamheten, den stora efterfrågan på platser och målet att minska antalet barn per avdelning till i genomsnitt 15 barn. V reserverade sig till beslutet.


För ytterligare information kontakta:
Stefan Nordström (m), vice ordförande, mobil: 070-690 79 39

OBS! Stefan nås före 17.00 och efter 18.00 idag på grund av flygresa.


Gabrielle Hultdin
Informatör, För- och grundskoleförvaltningen
090-16 12 33, 070-345 12 33
gabrielle.hultdin@umea.se