Skip to main content

Umeå Index 2009 - Umeå bygger för fortsatt tillväxt

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 10:51 CEST

Umeå har drabbats av många varsel i spåren av finanskrisen och lågkonjunkturen. Arbetslösheten har ökat och kommer troligen att öka ytterligare under hösten. Den långsiktiga färdriktningen är dock solklar - i Umeå investeras miljarder för fortsatt tillväxt. Det säger Roland Carlsson, Näringslivschef i Umeå kommun i samband med publiceringen av Umeå Index 2009.

Rapporten, som har utarbetats i samarbete mellan Näringslivsservice och SWECO Eurofutures, visar att Umeå står sig väl i konkurrensen i jämförelse med andra regionala centra och universitetsstäder, till exempel Linköping, Jönköping, Örebro, Sundsvall och Luleå.

Privata sektorn har vuxit med 40 % på tio år
Tillväxten av nya jobb var innan finanskrisen hög i hela riket under år 2007 (senast tillgängliga statistik). Även i Umeå ökade antalet sysselsatta markant. Vid ingången till år 2008 uppgick antalet förvärvsarbetande till 57 900 personer. Tillväxten av nya jobb i Umeå under år 2007 var ca två procent, eller 1150 st. Inom den privata sektorn växte antalet nya jobb med 1 400 medan antalet jobb i den offentliga sektorn minskade med ca 250. Från år 1997 till 2007 har antalet jobb i den privata sektorn vuxit med nära 40 procent vilket motsvarar 8600 nya jobb.

- Utvecklingen understryker vikten av att den privata sektorn fortsätter att växa i Umeå. Nyföretagandet måste öka, näringslivet måste fortsätta investera i Umeå och fler företag måste välja Umeå. Det är så vi får en bredare och mer konkurrenskraftig arbetsmarknad och jobb till alla nya Umebor säger Roland Carlsson.

113 000 invånare
Befolkningen i Umeå uppgick i början av år 2009 till ca 113 000 personer. Under år 2008 ökade befolkningen med ca 1000 personer vilket är en fördubbling från år 2007 då befolkningen ökade med ca 500 personer. Både flyttnettot och födelsenettot är positivt. Under första kvartalet 2009 ökade befolkningen med 300 personer, vilket indikerar en högre tillväxttakt än under fjolåret. Umeå kommuns prognos för år 2009 uppgår till 1400 för helåret.

- I augusti 2010 invigs Botniabanan och Umeåregionen tillsammans med Örnsköldsvik blir då norra Sveriges största arbetsmarknadsregion med uppemot 200 000 invånare, säger Roland Carlsson.

Miljardinvesteringar i bostäder och infrastruktur
Umeå Index 2009 visar att Umeå har - relativt sett - omfattande byggnationer av nya bostäder. I Umeå färdigställdes dubbelt så många lägenheter per 1000 invånare jämfört med t ex Örebro och Linköping. Vidare görs fortsatta stora investeringar i infrastruktur, bl a det så kallade vägpaketet runt Umeå, ny godsbangård, Nordic Logistic Center, Botniabanan och nya resecentra.

Umeå rustar i lågkonjunktur

Under hösten 2008 ökade varslen kraftigt och har under våren 2009 slagit igenom i högre arbetslöshet. I maj 2009 är ca 1600 fler umebor arbetslösa jämfört med ett år tidigare. Det motsvarar ca fyra procent av arbetskraften. Det är betydligt fler män än kvinnor som är arbetslösa.

Umeå har på kort sikt ställts inför stora utmaningar med en ökande arbetslöshet. Det är olyckligt för var och en som drabbas och för Umeå som helhet. Det är dock viktigt att behålla det lite längre perspektivet i orostider. I sämre tider är det viktigt att både den enskilde och samhället rustar sig för att stå starkare när det vänder uppåt igen.

- Två av de viktigaste åtgärderna är därför att satsa på utbildning och infrastruktur, säger Roland Carlsson.

En fortsatt tillväxt med fler invånare ger ett bredare utbud, en ökad dynamik och ett ökat underlag och en ökad konkurrensraft för Umeå hos inflyttare, investerare och besökare.

- Ett växande Umeå ger utvecklingsförutsättningar för företag att både nyetablera och utvecklas, avslutar Roland Carlsson.

'

Hela Umeå Index 2009 finns bifogad i detta mail. Den går även att hämta från umea.se - pressmeddelanden.

För mer information kontakta:

Roland Carlsson
näringslivschef, Umeå kommun
090-16 32 10
070-578 65 50

Stig Björne
SWECO EuroFutures AB
08-613 08 06
070-510 33 48