Skip to main content

Umeås kommunala för- och grundskola har medvind

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 17:23 CET

Utbildningsresultaten i den kommunala grundskolan är väsentligt bättre
i jämförelse med Sverige och större städer. Elever med slutbetyget
godkänd i minst 16 ämnen var förra året 86 % vilket är en positiv
trend över flera år. Arbetsmiljön för barn 1-12 år är mycket goda.
Miljön för äldre elever visar på radikalt bättre resultat de senaste
två åren men är fortsatt viktig att förbättra.

Idag beslutade för- och grundskolenämnden om verksamhetsplan för åren
2011-2013. Planen visar strategier som ska genomföras för att fortsätta
utveckla för- och grundskolan och hantera de utmaningar som verksamheten
står inför.
– Vi är övertygade om att de satsningar vi gjort inom språk,
matematik, elev- och föräldradelaktighet och mycket annat har gett
effekter. Vi arbetar med barn och elever och det finns aldrig snabba
lösningar, men när vi efter tre år ser positiva effekter av allas
kraftansträngningar kring exempelvis språk-, läs- och skrivutveckling
så blir man stolt, säger Margareta Rönngren, ordförande i nämnden.

10 strategier för- och grundskolenämnden prioriterar de kommande tre
åren
· Ny skollag från juli 2011 med nya läroplaner och kursplaner kräver
informationsinsatser gentemot elever och föräldrar.
· Bibehållen lärartäthet i grundskolan för år 2011. Under 2011 ska
diskussion ske om vi kan komma överens om ett gemensamt mål i
samtliga skolnämnder i kommunen. Antalet elever börjar öka igen
2012 och verksamheterna står inför pensionsavgångar.
· Trygg och säker trafikmiljö.
· Funktionsprogram som stöd för byggande av framtidens grundskola
(finns för förskolan idag).
· För att kunna erbjuda alla elever extra undervisningstid och
läxhjälp måste skolskjutsarna ses över.
· Kompetenscentrum på Östra Ersboda med fokus på hållbar
utveckling, naturvetenskap och entreprenörskap.
Kompetenscentrum på Hedlunda med fokus på jämlikhet/mångdfald.
Särskolans flytt till Hagaskolan.
· Hur skapas ytterligare tid för kompetensutveckling i förskolan ska
ses över.
Umeå blir förvaltningsområde för samiska och ska bidra till utveckling
av samiskan.

Prognosen för ekonomin till årets slut visar + 9 Mkr. Ökningen av barn
inom förskolan fortsätter minst två år till och elever i
förskoleklass och grundskola vänder uppåt igen från år 2012. Det är
dock stora skillnader i elevantalet mellan stadsdelarna och stora
utmaningar för verksamheterna att anpassa sig.


Medborgarförslag om mentorer till nyanställda finns

För- och grundskolenämndens svar på medborgarförslaget är att
mentorer redan finns i verksamheten och på grund av få nyanställningar
under förra året har mentorsprogrammet legat på is.

För- och grundskolenämnden vill också invänta regeringsbeslut om
lärarlegitimationer som kommer ställa vissa krav på mentorskap. När
behov av nyrekryteringar ökar igen kommer mentorsprogrammet att startas
upp igen.


Nej till medborgarförslaget om utökad tid och valfrihet för barn i
förskolan under föräldraledighet

Medborgarförslaget om att föräldrar bör få välja om de ska kunna ha
barnet 15 timmar eller mer inom barnomsorgen vid föräldraledighet med
yngre syskon fick inte gehör i för- och grundskolenämnden.

Förskoleverksamheten följer idag skollagens krav och tillgodoser
föräldrars behov av rätt till förskoleplats under föräldraledighet.
Förskolorna har ansvar att utifrån verksamhetens behov och alla barns
rätt till en bra pedagogisk verksamhet komma överens med föräldrar om
tid i förskolan.
– Att utöka tiden i förskolan under föräldraledighet skulle, under
förutsättning att vi inte behöver ordna fram fler lokaler, kosta 12-13
Mkr. Den enorma expansion av förskolor vi varit inne i sedan 2004 och som
fortsätter två år till känns som högsta prioriterat för att kunna
erbjuda alla som behöver en plats och minska barngruppernas storlek,
säger Margareta Rönngren, ordförande i nämnden.


Vegetarisk mat erbjuds redan i skolrestauranger

Ett medborgarförslag har kommit om att erbjuda elever en vegetarisk lunch
i veckan. Redan idag erbjuder Måltidsservice dagligen vegetariskt
alternativ för elever i årskurs 7-9 och gymnasiet.

Förutom det finns även en salladsbuffé med flera sorters sallad och
råkost med baljväxter. Ambitionen är att fler skolor och yngre elever
ska erbjudas ett vegetariskt alternativ, därför beslutade för- och
grundskolenämnden att besvara medborgarförslaget utifrån att
ambitionerna redan finns att erbjuda alternativ och arbeta mindre med
färdigproducerad mat.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet ställde sig bakom medborgarförslaget
för de tycker det skulle varit ett steg framåt och en markering.


Ja till Kulturverket som intraprenad

För- och grundskolenämnden ställer sig bakom att Kulturverket blir en
intranprenad. Beslut ska tas i alla sju berörda nämnder som styr
Kulturverkets verksamhet.


Justeringar av resurser till verksamheterna

För- och grundskolans resursfördelningsmodell sedan 2005 är
utvärderad. För- och grundskolenämnden beslutade att genomföra en del
justeringar som är bättre anpassade till prisförändringar samt en del
justeringar i regelverket för att underlätta verksamheternas planering.

Översyn av resursfördelning till annan pedagogisk verksamhet (i Umeå
familjedaghem) ska genomföras. Målet är att hitta en ny modell som kan
börja användas från hösten 2011.


För ytterligare information kontakta:
Margareta Rönngren (s), ordförande, mobil: 070-573 84 83
Stefan Nordström (m), vice ordförande, mobil: 070-690 79 39

Gabrielle Hultdin, informatör, För- och grundskolan
tel: 090-16 12 33, mobil: 070-345 12 33