Skip to main content

Utredning om kameraövervakning

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 11:17 CEST

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att avslå motionen om kameraövervakning av Umeå Central. Ett transparent kommunövergripande regelverk måste först tas fram och som kan utgör en tydlig bas för var och varför kameror sätts upp på vissa offentliga platser. Beslutet togs efter röstning där avslaget av motionen vann med sju röster mot tre.

Moderaterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de yrkar att Umeå kommun ska upprätta kameraövervakning av perrongförbindelsen och Sara Lidman-konstverket och gång- och cykeltunneln. Tekniska nämnden har getts möjlighet att uttala sig i frågan.

Om kameraövervakning överhuvudtaget ska tillåtas är det tekniska nämndens uppfattning är att all
aktualisering av kameraövervakning av det offentliga rummet måste baseras på ett tydligt kommunövergripande regelverk.
- Om kameraövervakning över huvud taget alls ska tillåtas måste det ska vara klart för medborgarna när och var det kan vara aktuellt i det offentliga rummet, säger Lasse Jacobson, ordförande i tekniska nämnden.

Stationsområdet Umeå Central
Umeå kommun har i samverkan med Trafikverket och Jernhusen byggt ett nytt stationsområde i centrum, Umeå Central. Frågan om kameraövervakning har prövats i nämnden vid två tillfällen och vid båda tillfällena har beslutet blivit att inte sätta upp kameraövervakning.


Viss skadegörelse
Under den tid som tunneln och kringliggande områden nu varit i bruk har viss skadegörelse skett. Vid något tillfälle har mer omfattande klotter skett, en ruta i konstverket har krossats och mindre klotter har sanerats vid ett flertal tillfällen. Även de träd som finns planterade i området har utsatts för skadegörelse och bland annat flera träd har brutits av. Skadegörelsen bedöms ändå mindre omfattande än i andra tunnlar. Området har också haft en hög prioritet och snabba åtgärder genomförts då skadegörelse skett.


- Kameraövervakning får heller aldrig vara den första åtgärden. Det offentliga rummet ska planeras och utformas på ett sådant sätt att det upplevs tryggt och motverkar risk för skadegörelse och annan kriminalitet, säger Andreas Lundgren, andra vice ordförande i tekniska nämnden.


Reservation mot beslutet
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet.


Kontakt
Lasse Jacobson (V)
tekniska nämndens ordförande
090-16 14 04
070-295 14 04
lasse.jacobson@umea.se

Stefan Nordström (M)
tekniska nämndens vice ordförande
070-690 79 39
stefan.nordstrom@umea.se 

Andreas Lundgren (S)
tekniska nämndens andra vice ordförande
070-533 58 24
andreas.lundgren@umea.se

Karin Isaksson
park- och gatuchef
Umeå kommun
090-16 14 39
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.se