Skip to main content

​​Vattenskyddsområde för Vindelälvsåsen fastställt

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2016 15:01 CET

Kommunfullmäktige har fastställt vattenskyddsområdet för Vindelälvsåsen. Detta innebär att det finns regler för hur olika typer av verksamheter får bedrivas och hur olika produkter ska hanteras inom skyddsområdet.

Vindelälvsåsen är en av landets största grundvattenresurser, och därför är det viktigt att vattnet skyddas från föroreningar.
Om grundvattnet i Vindelälvsåsen skulle bli förorenat finns i dagsläget ingen reservvattentäkt som kan ersätta Forslunda vattentäkt, vilket innebär att ca 90 % av kommunens befolkning skulle bli utan vatten.

Tid för anpassning
De särskilda bestämmelserna inom ett vattenskyddsområde kallas för vattenskyddsföreskrifter. För olika skyddszoner inom vattenskyddsområdet gäller olika föreskrifter. Det som regleras är bland annat hantering av kemiska produkter, transporter av farligt gods, upplag av olika slag, täktverksamhet, jordbruk, skogsbruk, avlopp, avfall och borrning inom skyddsområdets olika zoner.
De nya bestämmelserna börjar gälla ett år från det att beslutet har vunnit laga kraft. Det är för att de som är verksamma inom området ska ha tid att anpassa sina verksamheter till de nya reglerna.

Olika zoner – olika regler
För de allra flesta kommer det inte att innebära någon stor förändring, men alla måste vara försiktiga med det som kan förorena vattnet eller marken. Grundvattnet kan påverkas av exempelvis att någon tvättar bilen, gödslar i trädgården eller borrar en brunn. Vilka regler som gäller beror på inom vilken skyddszon man bor.
I dagsläget finns det tre mindre områden i Vindelälvsåsen (vattentäkterna i Tavelsjö, Hissjö och Forslunda) som har skyddsföreskrifter. Dessa täcker inte allt grundvatten som finns i Vindelälvsåsen. Därför har UMEVA arbetat fram nya skyddsföreskrifter som kommer att gälla ett gemensamt vattenskyddsområde för både vattentäkterna och grundvattenförekomsterna.

Dialog med boende
Vid fullmäktiges behandling av ärendet fick Mattias Larsson (C) stöd från samtliga partier för följande tilläggsyrkande:
”Undersöka om det är möjligt att reducera kostnaden för de tillstånds och/eller dispensansökningar som kan bli nödvändiga för de boende inom vattenskyddsområdet.
Samt i övrigt uppdra till UMEVA och den kommunala förvaltningen att initiera en dialog med de boende inom området för att hitta förslag på praktiska lösningar för att inte skapa onödigt krångel i vardagen.”

Mer information:

Bifogad karta (pdf)

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.