Skip to main content

Bra innovationer räcker inte. Hur de sprids i egna led a och o.

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 19:00 CEST

Innovativa satsningar bör inte begränsas till utvecklingsarbete, utan också innefatta effektiv överföringav innovationer inom organisationen. Francesco Ciabuschis avhandling adresserar dessa frågor i multinationella företag, och framför allt rollen av moderna IT-system.

Francesco Ciabuschi
On the Innovative MNC
Abstract

Förmågan att skapa innovationer är kritisk för att skapa hållbara konkurrensfördelar. Detta är emellertid inte nog i dagens snabbt växlande, internationella konkurrenssituation. För att överleva och skapa framgång, måste företag precisera sina innovativa satsningar och på ett effektivt sätt överföra innovationer mellan olika delar av organisationen. Francesco Ciabuschi har studerat utvecklingen och överföringen av innovationer i multinationella företag, och framförallt vilken roll moderna IT-system har i dessa processer.

Att utveckla ny teknologi kan inte ske i isolering. För att skapa nya radikala lösningar måste företag istället bygga nära samarbeten med specifika marknadsaktörer som kunder och leverantörer. Inom det multinationella företaget måste dessa lösningar överföras och implementeras genom hela organisationen. Annars hämmas det potentiella värdet av innovationen - och resulterar i förlorade inkomster.
På grund av detta måste utvecklare engagera sig i en rad överföringsprojekt. Francesco Ciabuschis forskning visar att resultatet av överföringsprojekt påverkas av vilka organisatoriska mekanismer som används under dessa processer. Alla sätt leder till olika kompromisser mellan kostnader, hastighet och nivå av implementering av teknologin. Som ett exempel kan nämnas att användandet av IT ökar överföringshastigheten samtidigt som implementeringsnivån sänks, medan användandet av projektgrupper leder till motsatta effekter. Intressant nog visar Francesco Ciabuschis forskning att huvudkontorets inblandning i överföringsprocessen försämrar det genomsnittliga resultatet av innovationsöverföringar. Detta resultat för med sig intressanta frågor kring styrning och ledning av dessa vitala processer i multinationella företag. Francesco Ciabuschi visar också att rollen av IT-system varierar beroende på typ av innovation, vilken fas processen befinner sig i, samt den kontext som omgärdar processen. Vidare pekar resultaten på att IT i en ökande utsträckning är ett redskap för att skapa och underhålla interna nätverk.
Francesco Ciabuschis arbete baseras på kvantitativa resultat från 14 olika multinationella företag hemmahörande i olika industrier samt två fallstudier som närmare går in på användningen av IT-system.

För mer information kontakta Francesco Ciabuschi på 018-471 1388 eller via e-post Francesco.Ciabuschi@fek.uu.se

Anneli Waara