Skip to main content

Dödsfall bland nyfödda – osynligt trauma bland mest utsatta

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 07:22 CEST

Fyra miljoner barn dör varje år under den första levnadsmånaden. Trots att en stor del av dessa dödsfall skulle kunna förhindras med enkla och kostnadseffektiva metoder har inget hänt de senaste decennierna. ST-läkaren Mats Målqvist beskriver i sin avhandling, som han lägger fram vid Uppsala universitet den 8 oktober, några av orsakerna och visar bland annat att majoriteten av dödsfallen inte ens rapporteras.

Varje år dör nära fyra miljoner barn under den neonatala perioden, dvs de första fyra veckorna efter födelsen. En stor del av dessa dödsfall, som i de allra flesta fall sker redan under de första dygnen, skulle kunna förhindras med enkla och kostnadseffektiva metoder. Trots detta har den neonatala dödligheten varit i det närmaste oförändrad de senaste decennierna.

Att känna till omfattningen och orsakerna till ett problem är det första steget till förbättring. Mats Målqvist visar i sin avhandling hur den officiella statistiken när det gäller neonatala dödsfall i Quang Ninh provinsen, Vietnam, är gravt underrapporterad. Endast vart fjärde barn som dog under de första fyra veckorna efter förlossningen rapporterades till den centrala statistik som också skickades vidare till hälsoministeriet och världshälsoorganisationen (WHO). Orsakerna till denna kraftiga underrapportering fanns att finna både inom och utom hälsosystemet.

-    Konsekvenserna är långtgående, eftersom problemet osynliggörs och riktade insatser för att förbättra överlevnaden nedprioriteras eller försvåras, säger Mats Målqvist.

I stort sett alla neonatala dödsfall (99 %) sker i låg- och medelinkomstländer. Denna ojämlikhet är i första hand inte en fråga om tillgång på resurser, utan om fördelningen av desamma.

-    Kostnaden för att rädda upp emot två tredjedelar av de närmare fyra miljoner barn som dör varje år tidigt i livet har beräknats till cirka en dollar per barn och år, vilket jämfört med andra hälsoinsatser är mycket lågt.

Han visar också att barn till mödrar med låg utbildning och mödrar som tillhör en etnisk minoritet har en markerat ökad risk att dö i den neonatala perioden. Att mödrar med låg utbildning är en utsatt grupp är väl känt sedan tidigare. Men störst risk att dö hade nyfödda till mammor från en etnisk minoritet, vilket inte visats så tydligt tidigare.

-    Och riskökningen för denna grupp var oberoende av utbildning eller ekonomisk ställning, säger Mats Målqvist.

En förklaring skulle kunna vara att hemförlossningar och bristande mödravård är mycket vanligare i dessa grupper. Resultaten visade dock att även om minoritetsmödrar gick till mödravården och/eller förlöstes inom hälsosystemet så bestod en markant riskökning för neonatal död, något som ytterligare förstärker bilden av denna grupps utsatthet.

-    Att nära fyra miljoner barn dör varje år under den första levnadsmånaden är ett av världens dåliga samveten. Problemet är fortfarande till stora delar osynligt även om det fått ökad uppmärksamhet de senaste åren. Den officiella statistiken runt den neonatala perioden är behäftad med osäkerhet och det är de mest marginaliserade, etniska minoriteter och lågutbildade, som löper störst risk att drabbas, säger Mats Målqvist.

Läs avhandlingen på universitetets webb.

För frågor, kontakta Mats Målqvist, 0702-673545 eller e-post: mats.malqvist@kbh.uu.se


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se