Skip to main content

Expertutvärdering visar högt betyg till forskningen

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2011 09:00 CET

Uppsala universitets forskning håller hög klass, ett drygt nittiotal områden hör till det världsledande skiktet. Det visar Uppsala universitets andra stora forskningsutvärdering, KoF11, som idag kl. 10 överlämnas till rektor. Rapporten ska bland annat användas som underlag för strategisk planering och utveckling av universitetet de kommande åren.

-    Jag har tagit del av resultatet och det känns bra att se att universitetets forskning blivit ännu lite bättre än vid förra utvärderingen. De satsningar som gjordes då har börjat ge resultat, säger rektor Anders Hallberg.

KoF11 (Kvalitet och Förnyelse 2011) är en uppföljning av utvärderingen 2007 då Uppsala universitet som första lärosäte i landet tog initiativ till en omfattande genomlysning av all forskning utförd av internationella oberoende expertpaneler. I år har totalt 25 paneler med närmare 200 experter utvärderat drygt 500 forskargrupper och verksamheter. Det som bedömts är bland annat kvaliteten på vetenskapliga artiklar och pågående forskning. Panelerna har också identifierat styrkor, svagheter och utvecklingspotential. Ett viktigt steg i processen var det personliga mötet när panelerna besökte universitetet i våras. Inför det mötet hade varje forskargrupp tillsammans formulerat prioriteringar och visioner för framtiden.

-    Om än arbetssamt för institutionerna har det varit en värdefull och kvalitetsdrivande process i sig, säger professor Joseph Nordgren, projektledare för utvärderingen, liksom för den förra 2007.

Den nya utvärderingen visar att nästan hälften av forskargrupperna fick något av de två högsta betygen, världsledande nivå eller internationellt hög standard, på en 5-gradig skala. Några exempel är internationell företagsekonomi, datorlingvistik, praktisk filosofi, högenergifysik, mikrobiologi, fotokemi och molekylärvetenskap, biofarmaci, geriatrik och bakteriologi. Utvärderingen identifierar också spirande områden på frammarsch. Positivt är att universitet lyckats ännu bättre att publicera forskningen i välrenommerade tidskrifter och att våra forskare nu har 40 procent bättre ”genomslag” än världsgenomsnittet, jämfört med 25 procent 2007. Flera av de satsningar som gjordes efter KoF07 har också gett tydligt resultat i årets utvärdering.

-    Medie- och kommunikationsforskningen har till exempel gått från ett lågt betyg 2007 till ett mycket högt genom att de rekryterat strategiskt och utvecklat verksamheten, säger Joseph Nordgren.

Det finns även områden som har fått mindre positivt omdöme, ofta handlar det om mindre områden som skulle vinna på att inkluderas i en större miljö. Panelerna har även förslag på sådant som behöver utvecklas på universitetet.

-    Dessa punkter är oerhört värdefulla för universitetets fortsatta interna utvecklingsarbete, vi var tydliga med att vi ville ha kritisk och ärlig bedömning. De pekar till exempel på att vi behöver öka rörligheten bland forskarna och fokusera på lite färre områden för att behålla konkurrenskraften, säger Joseph Nordgren.

När det gäller tvärvetenskapliga samarbeten vid universitetet bedömer panelerna att det finns hög potential inom universitetet. De konstaterar att tvärvetenskap alltid måste bottna i disciplinär höjd.

-    Det är en stor fördel vi har som stort, komplett universitet. Vi har en styrka även i bredden, säger Joseph Nordgren.

I verksamhetsplanen för 2012 avsätter universitetet totalt 89 miljoner kronor för satsningar utifrånKoF11, varav största delen fördelas inom vetenskapsområdena.

Tid och plats:
Rapporten överlämnas av projektledarna Joseph Nordgren och Per Andersson i universitetshuset, kanslersrummet, kl 10.00.

Rapporten finns för läsning och nedladdning på universitets webbplats.

För mer information, kontakta rektor Anders Hallberg, 018-471 33 11, projektledare Joseph Nordgren, tel: 018-471 35 54, 070-425 0266, joseph.nordgren@physics.uu.se eller presschef Anneli Waaa, 070-425 07 18.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se