Skip to main content

Forskningsstrategier fastställda för fortsatt positiv utveckling

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2016 14:19 CEST

Uppsala universitets står med stor bredd och ett flertal styrkeområden inom forskningen väl rustad för framtiden. Idag fastställdes forskningsstrategierna för de kommande fyra åren av konsistoriet där en rad breda teman pekas ut för strategiska satsningar.

– Vår forskning ger nya perspektiv på vetenskapens grundfrågor och ny kunskap som bidrar till att lösa samhällets utmaningar. Som brett universitet med fullvärdig akademisk miljö har vi stora möjligheter och ett viktigt ansvar att både vidareutveckla spetsforskningen och utveckla helt nya forskningsinriktningar över ämnesgränserna, säger rektor Eva Åkesson,

Dokumentet ger en nulägesbild och blickar samtidigt framåt. Grundläggande utgångspunkter och framgångsfaktorer för en positiv utveckling läggs fast, redan starka områden inom forskningen beskrivs, och teman för nysatsningar pekas ut.

Utgångspunkter som nämns som viktiga för en stabil positiv utveckling är fortsatt kvalitetsfokus, god tillgång till forskningsinfrastruktur, internationell samverkan samt ett arbetsklimat som är attraktivt och inspirerande.

Utöver ett flertal redan starka forskningsområden pekas sju teman ut som universitetet vill prioritera för ett antal breda satsningar de kommande åren. De har sin utgångspunkt i internationellt ledande forskning vid universitetet och utvecklas i samverkan med nationella och internationella samarbetspartners från olika samhällssektorer:

- Antibiotikaresistens. Här finns det nybildade Uppsala Antibiotic Centre, UAC, med en tvärvetenskaplig forskningsinriktning.

- Vår digitala framtid. Forskning inom analys och hantering av stora datamängder samt etablering av digital humaniora som en ny forskningsgren.

- Det nya arbetslivet. Det behövs ny mycket kunskap om det moderna arbetslivet med dess nya krav och utmaningar.

- E-hälsa. Fortsatt utveckling av metoder för överföring av kliniska data från patienten i hemmet till sjukvården, liksom av program för diagnostik och behandling.

- Medicinsk teknik. Tillsammans med Akademiska sjukhuset bygger man vidare på forskningsupptäckter, bland annat för att utveckla ”icke-invasiv” kirurgi, livsuppehållande system, appar och bildbehandling.

- Migration, integration och rasism. Här bygger universitetet vidare på redan etablerade styrkeområden inom forskningen.

- Precisionsmedicin. Förebyggande vård och behandling som utgår från individen.

- Psykisk ohälsa. I samarbete med Akademiska sjukhuset skapas struktur som innebär att unga vuxna vårdsökande erbjuds att ingå i ett longitudinellt projekt med syftet att identifiera sociala och biologiska orsaker till psykisk ohälsa.

- Nya smarta material. Vidareutveckling av samverkan med svensk basnäring för att utveckla innovationsförmågan genom att fokusera på hela kedjan från naturresurser och processer till återbruk.

För mer information kontakta (e. kl 17):
Kommunikationsdirektör Pernilla Björk, tel: 070-291 15 24, pernilla.bjork@uadm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se