Skip to main content

Ökad effektivitet när bidrag ska omsättas till forskning

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 16:13 CET

Uppsala universitets ökade forskningsbidrag och framgångar i stora utlysningar de senaste åren har fått till följd att budgetposten ”oförbrukade bidrag” ökar. Det har naturliga förklaringar, men kan ge felaktiga signaler till omvärlden. Konsistoriet godkände idag universitets plan för hur bidragen snabbast möjligt ska omsättas till forskning.

- Det är logiskt att det uppstår en fördröjningseffekt på förbrukningen av medel innan personal rekryterats. Men den utredning som gjorts, i kombination med diskussioner som förts på olika nivåer inom universitetet, visar att det finns sätt att förenkla för institutionerna att komma igång snabbare med projekten, säger rektor Anders Hallberg.

Det är internrevisionen som på konsistoriets uppdrag gjort en genomlysning av vilka faktorer som lett till att mängden oförbrukade forskningsbidrag ökat kraftigt de senaste åren. Samma trend syns även på andra lärosäten runt om i landet. Rapporten visar de bakomliggande mekanismerna på ett tydligt sätt, och är samtidigt ett kvitto på att de åtgärder man redan påbörjat är rätt väg att gå. Det är positivt att regeringen har ökat sina satsningar på forskning liksom att universitetet lyckats få stora anslag i konkurrens från forskningsråd och andra finansiärer. Problemet är att det finns en tröghet i systemet. En orsak är att rekryteringar tar lång tid. En annan, men inte lika betydande, orsak till att anslag inte förbrukas är att forskarna ofta känner osäkerhet inför framtiden och gärna ser att det finns en buffert för oförutsedda utgifter. Men det är viktigt att pengarna snabbt börjar användas, och att det finns en helhetssyn på universitetet.

- Jag förstår forskningsledarnas och prefekternas oro. Universitetsledningen vill stötta institutionerna och bidra med översikt och helhetssyn, säger Anders Hallberg.

På personalavdelningen har man redan en rad åtgärder på gång för att stötta institutionerna i rekryteringsarbetet, i syfte att göra processen så snabb och smidig som möjligt. Ekonomiavdelningen uppdras att följa utvecklingen noga och rapportera hur stora återbetalningar av medel som görs på institutionerna.

För mer information, kontakta universitetsdirektör Ann Fust, 018-471 33 12, ann.fust@uadm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten.