Skip to main content

Social och etnisk mångfald – problem eller tillgång?

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 10:26 CEST

Högskolans roll som aktör för ökad jämlikhet och demokrati i samhället, och hur denna roll yttrar sig i urval och rekrytering av studenter till högskolan, samt i undervisningen, har studerats i den avhandling i pedagogik som läggs fram vid Uppsala universitet den 24 april.

I sitt avhandlingsarbete har Thérèse Hartman gjort en empirisk undersökning av en institution, som i sin antagning av studenter avsett att öka den etniska mångfalden. Studenternas och lärarnas intryck av undervisningen står i fokus.

- Resultatet av undersökningen visar att social och etnisk bakgrund osynliggörs; studenternas tidigare kunskaper, tänkesätt och erfarenheter räknas inte, "alla stöps i samma form". Förutsättningarna att lära sig en god svenska kan, enligt några av de intervjuade lärarna, vara avhängig studenternas sociala ursprung och modersmål, och på så vis kan studenternas sociala och etniska ursprung utgöra ett hinder i undervisningen. Studenternas sätt att uttrycka sig skriftligt och muntligt resulterar i att de antingen inkluderas eller exkluderas, och där kan klass och etnicitet ha betydelse, säger Thérèse Hartman.

Analysen är gjord med utgångspunkt ur ett feministiskt, jämlikhets- och demokratiskt perspektiv, med fokus på "connected teaching" och "banking
education". Connected teaching är motsatsen till banking education, där läraren deponerar kunskap i studenterna, men äger kunskapen själv. Möjligheter till och utnyttjande av handlingsutrymme och frihetsgrader har också använts för att analysera självständighet och frihet i undervisningen, berättar Thérèse Hartman och fortsätter:

- Användningen av betyg och högskoleprov som urvalsgrund till statusprogram motverkar inte social snedrekrytering, utan gynnar särskilda grupper, det vill säga barn till välutbildade föräldrar. Lägger man därtill det som denna studie visar, nämligen att studenternas sociala och etniska bakgrund kan utgöra ett hinder i undervisningen framstår inte högskolan som en kraft för social förändring.

För mer information om avhandlingen se Uppsala universitets hemsida
För mer information, vänligen kontakta:
Thérèse Hartman, vid pedagogiska institutionen
018-471 19 95/ 73 63, 0739- 14 99 68, Therese.Hartman@ped.uu.se