Gå til indhold
Figur: Kort over Nord Stream 2 ruteføring over dansk kontinentalsokkel. Kilde: Nord Stream 2 AG.
Figur: Kort over Nord Stream 2 ruteføring over dansk kontinentalsokkel. Kilde: Nord Stream 2 AG.

Pressemeddelelse -

Energistyrelsen giver tilladelse til Nord Stream 2 projektet

Nord Stream 2 AG har fået tilladelse til at anlægge et naturgasledningsanlæg på den danske kontinentalsokkel.

Energistyrelsen har meddelt selskabet Nord Stream 2 AG tilladelse til at etablere en delstrækning af Nord Stream 2 naturgasrørledningerne på dansk kontinentalsokkel sydøst om Bornholm i Østersøen.

Tilladelsen meddeles i henhold til kontinentalsokkelloven og med udgangspunkt i Danmarks forpligtelser efter FN’s havretskonvention. Her er Danmark forpligtet til at tillade anlæggelse af transitrørledninger med respekt for ressourcer og miljø og eventuelt anvise, hvor på kontinentalsoklen sådanne rørledninger skal lægges.

Den godkendte ruteføring fremgår af figuren.

 Flere ansøgninger om ruteføring

Nord Stream 2 AG har siden 2017 sendt tre ansøgninger til Energistyrelsen med tre forskellige ruteføringer. Den 3. april 2017 modtog Energistyrelsen en ansøgning om tilladelse til anlæg af transitrørledninger sydøst om Bornholm på søterritoriet og kontinentalsoklen. Denne ansøgning valgte selskabet at trække tilbage i juni 2019.

Den 10. august 2018 modtog Energistyrelsen en ansøgning, hvor ruten gik nordvest for Bornholm på kontinentalsoklen. Da denne rute rejste en række spørgsmål i forhold til påvirkningen af miljø- og skibsfart, anmodede Energistyrelsen i marts 2019 Nord Stream 2 AG om at undersøge en sydøstlig rute på kontinentalsoklen.

Læs mere om de tre ansøgninger fra Nord Stream 2 AG.

Nord Stream 2 AG ansøgte den 15. april 2019 om to rutealternativer på kontinentalsoklen sydøst om Bornholm på henholdsvis 147 km og 164 km.

Energistyrelsen har vurderet, at den sydøstlige rute på kontinentalsoklen er at foretrække i forhold til den nordvestlige rute. Det er især som følge af en vurdering af påvirkningen på skibsfart og Natura 2000-områder. Blandt de to sydøstlige rutealternativer, selskabet har foreslået, har Energistyrelsen godkendt den korte rute, fordi at risikoen og påvirkningen ud fra et miljø- og sikkerhedsmæssigt perspektiv er mindst.

Offentlig høring og høring af nabolande

Nord Stream 2’s miljøkonsekvensvurdering (VVM) for den sydøstlige rute på kontinentalsoklen har været i offentlig høring, og alle indkomne svar er behandlet af Energistyrelsen og øvrige danske myndigheder. Da projektet kan have virkninger på miljøet på tværs af landegrænser og dermed er omfattet af ESPOO-konventionen, har der også været gennemført høringer i regi heraf.

Baseret på høringssvar og tæt dialog med relevante danske myndigheder har Energistyrelsen vurderet, at den rute, der nu meddeles tilladelse til, er den miljø- og sikkerhedsmæssigt mest forsvarlige rute.

Se Nord Stream 2 tilladelsen med bilag.

Se miljøkonsekvensrapport mm der var i offentlig høring.

Baggrund

Rørledningsprojektet på dansk kontinentalsokkelområde er del af et større rørledningsprojekt, der består af to rørledninger til transport af gas fra Rusland til Tyskland. Det drejer sig om to parallelle 1230 km lange naturgasrørledninger, som skal udgå fra Rusland og forløbe hen over russisk, finsk, svensk, dansk og tysk havområde og gå i land på den tyske kyst. Rørledningerne skal kunne transportere 55 mia. m3 naturgas om året. Myndighederne i Rusland, Finland, Sverige og Tyskland har tidligere meddelt tilladelser til projektet.

Kontakt

Chefkonsulent Katja Scharmann, Energistyrelsen, tlf. 33 92 66 72, e-mail: ksc@ens.dk

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 25 13 78 46, e-mail: tfh@ens.dk

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum