Gå videre til innhold
Godt nyttår fra delprogram nærmiljø!

Blogginnlegg -

Godt nyttår fra delprogram nærmiljø!

2020 har for alle vært et spesielt år. Groruddalssatsingen og delprogram nærmiljø på Stovner har naturlig nok kjent på konsekvensene av pandemien, men takket være kreative medarbeidere og tålmodige innbyggere har prosjektene våre i stor grad hatt god fremdrift.

Delprogram nærmiljø har i løpet av 2020 gjennomgått store endringer med både intern organisering og nyansettelser. Vi har hatt et særlig fokus på forankring i egen virksomhet, og sikre at alt vi gjør er basert på innbyggernes behov. 

Vi i delprogram nærmiljø har forsøkt så langt det har latt seg gjøre å drive prosjektene fremover, samtidig som vi har måttet forholde oss til retningslinjer knyttet til smittevern. Det har ført til at vi ikke har hatt mulighet til å være like mye ute blant innbyggerne som vi skulle ønske. De fysiske møtene har blitt erstattet av digitale, aktiviteter har blitt avlyst, og i noen tilfeller har tilbud måttet stenge helt ned. Dette er vi lei oss for. 

Prosjektene har likevel levd sine liv. I løpet av 2020 har følgende blitt gjort i delprogram nærmiljøs ni prosjekter:

Aktivt medborgerskap (Haugenstua)

I starten av 2020 ble det gjennomført flere aktiviteter og tilbud for målgruppen hjemmeværende kvinner. Målet var å teste ut modeller for dialog og medvirkning som kan overføres til andre målgrupper. Aktivitetene måtte dessverre avlyses på grunn av koronapandemien. 

Det ble også gjennomført intervjuer med 60 personer i regi av prosjektet for å avdekke behov hos innbyggerne på Haugenstua. Fremover skal det jobbes aktivt med å koble prosjektet opp mot tjenestene i bydelen og konkretisere et nytt tilbud til målgruppen.

Unge under radaren (Haugenstua)

I prosjekt Unge under radaren har det blitt innhentet innsikt om ungdom på Stovner, med særlig blikk på Haugenstua-området. Kunnskapen skal brukes til å utvikle og teste ut nye tilbud til ungdom. I prosjektet har vi samarbeidet tett med Haugenstua skole. En planlagt intervjuundersøkelse måtte avlyses pga. covid-19-situasjonen, men innsikt har blitt samlet fra andre intervjuundersøkelser i bydelen vinteren 2020, samt forskning, rapporter og statistikk. 

Som en følge av prosjektet skal bydelen teste ut en Ungdomslos på Haugenstua skole, som skal være en ekstra støtte for elever som trenger mer oppfølging. Innsikten fra Unge under radaren tas med inn i det videre utviklingsarbeidet rettet mot ungdom i bydelen. 

Fra ungdomsliv til arbeidsliv (Stovner sentrum)

Prosjektet arbeider fra lokalene «Jobbsenter for unge», og åpnet dørene i februar. Gjennom året har unge i målgruppen medvirket til tilbudene på senteret gjennom workshops, ung til ung-intervjuer og samtaler. 

Til sammen har prosjektet hatt en rolle i over 300 ansettelser i 2020, holdt målgruppen engasjert og oppdatert gjennom Instagram, og bidratt til høyere jobbsøkerkompetanse. Nedstengingen i forbindelse med pandemien har gjort at mange planlagte aktiviteter enten ikke er fullført eller ikke startet opp, og i tillegg har jobbsenterlokalene vært stengt i perioder. 

Utvikling av delbydel Vestli (Vestli)

Utvikling av delbydel Vestli ble i høst splittet opp i flere prosjekter og fikk ny prosjektleder. Prosjektet skal fokusere på fysisk oppgradering av uteområder, med særlig fokus på belysning, tynning og rydding av grøntområder og vedlikehold og rydding av vei og bebyggelse. Prosjektet bygger på det som tidligere er gjort.

Til nå har det blitt investert i bedre belysning av underganger, flere utemøbler, tynnet og ryddet i flere grøntområder, ny asfalt på gangvei og punktoppgradering og informasjonsskilt langs Tokerudbekken. Rasteplassen langs Tokerudbekken er også ytterligere oppgradert med bl.a. belysning, en ekstra sittegruppe og ny plen. Det er satt opp treningsapparater ved Vestli Torg. 

Det er viktig for prosjektet og få tilbakemeldinger/innspill fra befolkningen, og en Trygghetsvandring som var planlagt gjennomført sammen med innbyggerne, ble omgjort til en digital trygghetsvandring som følge av pandemien. Vi håper å få gjennomført den fysisk i løpet av 2021.

Tokerudparken (Vestli)

I 2020 har det blitt jobbet med å få innspill på mulighetsstudien som ble gjennomført i 2019. I høst ble det ansatt ny prosjektleder, som har jobbet med å oppsummere og evaluere disse innspillene. Over 200 mennesker har delt sine tanker og idéer om utvikling av parken. Tilbakemeldingene skal danne grunnlag for det videre arbeidet med parken. 

I tillegg er parken kraftig ryddet for vegetasjon, og det er etablert tre insekthotell, samt et skilt med informasjon om prosjektets mål, form og fremdrift i parken. Skiltet skal fungere som en informasjonskanal og et fysisk bevis på at oppgradering er i gang. Andre planlagte aktiviteter er utsatt til 2021 som følge av koronapandemien.

Helhetlig bomiljø på Vestli (Vestli)

Prosjekt Helhetlig bomiljø Vestli ble etablert i sommer, og ansatte prosjektleder i juli. I oktober ble det i tillegg ansatt en prosjektmedarbeider med minoritetsbakgrunn. Han er flerspråklig, har stort nettverk i bydelen og særskilt kompetanse på de boligøkonomiske virkemidlene. Prosjektet Helhetlig bomiljø Vestli er et prosjekt som søker innsikt og forsøker å framheve innbyggerstemmer fra delbydel Vestli.  

Mest sentralt er innbyggerne på det private leiemarkedet, med spesielt fokus på barn og unges oppvekstvilkår, og er avhengig av innbyggerkontakt for å oppnå innsikt. Dette har naturligvis vært utfordrende i år på grunn av korona. Prosjektleder og prosjektmedarbeider har derfor benyttet anledningen til å jobbe med kompetanseheving, og med å spre informasjon om prosjektet både internt og eksternt. 

Byutvikling delbydel Vestli (Vestli)

Prosjektet «Byutvikling delbydel Vestli» startet opp i høst, og har brukt de siste månedene på forberedelser til en konkurranse hvor vi skal innhente en studie. Plan- og bygningsetaten har også vært involvert i denne prosessen. Arbeidet resulterte i utlysning av konkurransen 9. desember, med frist 24. januar. Kravet er at studien blant annet skal finne strategier for å skape byutvikling og tiltrekke investeringer, særlig med tanke på å skape flere arbeidsplasser. 

Lokalt innsiktsarbeid og utvikling (Vestli)

Prosjektet ble etablert i høst, og i oktober startet vår ny prosjektleder, Gisken Sofie Nordgaard. Gjennom prosjektet ønsker bydelen og Områdesatsing Vestli å bli bedre kjent med befolkningen gjennom å teste og utvikle ulike aktiviteter i nærmiljøet. 

Dessverre har pandemien satt pause på oppstart av en del aktiviteter, men i november ble det hengt opp en aktivitetsløype på Vestli. Denne kan du lese mer om her.

BUA Stovner (Vestli)

For et par uker siden inngikk vi avtale med Høybråten og Stovner idrettslag om drift av BUA Stovner inneværende sesong. BUA åpner så fort Liabakken åpner, og vil ha åpent alle dager utenom tirsdag og torsdag frem til og med mars måned. Her vil det være mulig å låne skiutstyr helt gratis. Som en del av avtalen vil det også i år være mulig å kjøre gratis i Liabakken hele sesongen. 

Høsten 2020 ansatte vi også en ny prosjektleder for BUA Stovner. Hun er på plass 1.januar, og vil få ansvar for å kartlegge mulige fremtidige drifts- og finansieringsløsninger for BUA. 

Vi vil takke bydelens innbyggere for innspill og engasjement i året som har gått. Vi gleder oss til å ta fatt på 2021, og håper det blir et aktivt år. 

Med ønske om et godt nyttår!

Emner

Kategorier

Regions

Pressekontakt

Miriam Olsbø

Miriam Olsbø

Områdekoordinator Vestli Delprogram nærmiljø, Groruddalssatsingen 970 13 657
Caroline Rømming Varmbo

Caroline Rømming Varmbo

Seksjonsleder, seksjon nærmiljø 907 30 124

Relatert innhold

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo