Gå videre til innhold
Lidia I. Myhre, generalsekretær i Norske Naturterapeuters Hovedarganisasjon
Lidia I. Myhre, generalsekretær i Norske Naturterapeuters Hovedarganisasjon

Pressemelding -

Mangelfull utredning gir forskjellsbehandling

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons generalsekretær Lidia I. Myhre mener regjeringen legger opp til forskjellsbehandling i mva-saken om alternativ behandling ved å pålegge noen terapiformer mva, og frita andre. Hun mener begrunnelsen ikke holder, og etterlyser enhelhetligvurdering av saken. Myhre mener at en fornuftig regulering når det gjelder hvem som skal ha mva-fritak eller ikke, må ta utgangspunkt i en konsensus av hva samfunnet/fag- og pasientorganisasjonene oppfatter som et forsvarlig kompetansenivå med hensyn til pasientsikkerhet for terapeuter som ikke er autorisert helsepersonell. Vurdering av hver enkelt terapiform vil være utenfor kompetanseområdet til offentlig forvaltning, og dessuten lite hensiktsmessig i denne sammenhengen. 

- Dette forslaget er både udemokratisk og en synlig forskjellsbehandling fra regjeringens side, noe som nok en gang bekrefter at denne saken ikke er faglig gjennomarbeidet. Stortinget skal bygge sine beslutninger på reelle faglige utredninger og ikke ut fra antakelser, sier hun.

Myhre mener at å kjøre gjennom dette som en hastesak og ikke vise vilje til en grundigfaglig- og konsekvensutredning, er helt forkastelig. I tillegg til spørsmålet om pasientsikkerhet, påpeker hun at arbeidsplassene til en stor gruppe terapeuter som avlaster det offentlige helsevesenet, trues.

- Jeg har tidligere kalt høringsprosessen i denne saken som ble lagt midt i sommerferien, for et «proforma-høring». Dette er en ren finansiell merverdiavgiftssak for Høyre og ikke en helsesak med betydning for pasientsikkerheten for 1 million mennesker som årlig benytter seg av helserelatert behandling.

Ønske om mer ryddig og åpen prosess

Både NNH og andre store fagorganisasjoner i bransjen ser frem til en mer ryddig og åpen prosess når forslaget skal behandles i Stortinget. Myhre stiller spørsmål ved at Finansdepartementet ikke legges større vekt på høringssvarene fra faglige aktører som Den norske legeforeningen, Kreftforeningen og NAFKAM. Hun mener disse høringssvarene beskriver saken på en god og mer nyansert måte i forhold til flere andre aktører som er ensidig negative.

- Høringssvarene fra disse aktørene burde ha en større tyngde i beslutningsprosessen når det gjelder helsepolitikk, og felles for disse er at de er, på lik linje med de seriøse fagorganisasjonene, opptatt av pasientsikkerhet. For meg ser det ut til at Finansdepartementet har bygget opp saken på kvantitet og ikke kvalitet i høringssvarene. Utredningen er mangelfull, rotete og sitater tas ut av kontekst. Rett og slett dårlig byråkratisk håndverk, sier Myhre.

I tillegg viser NNHs generalsekretær til at både Landsforeningen for nakkeskadde, Multippel Skleroseforbundet i Norge, Norges Handikapforbund og Ryggforeningen i Norge gir uttrykk for at deres medlemmer har nytte av enkelte typer alternativ behandling, og at de uttrykker bekymring for den økonomiske konsekvensen av innføring av merverdiavgift på disse tjenestene for sine medlemmer.

Ifølge MENON-publikasjon nr. 31/2019 MUSKEL- OG SKJELETTSYKDOM I NORGE: RAMMER FLEST – KOSTER MEST var de samlede samfunnskostnadene relatert til muskel- og skjelettsykdommer i 2016 på over 255 milliarder kroner. Dette inkluderer kostnader til helsetjenester, tap av inntekter til stat og kommune som følge av såkalt «produksjonstap» ved sykefravær og uførhet, samt sykdomsbyrde for den enkelte – tap av kvalitetsjusterte leveår. Disse samfunnskostnadene er høyere enn for mange andre store sykdomsgrupper.

- Regjeringen, med Høyre i spissen, ønsker å «berike» statskassen – midt i en pandemikrise – med om lag 250 millioner kroner. Hvorfor har de ikke utredet om alternativ behandling har en betydning for det som denne rapporten beskriver som en av samfunnets største helseutfordringer, også en ren økonomisk betydning? Mange av terapiformene seriøse fagorganisasjoner organiserer, er nettopp rettet mot slike lidelser. Eller snakker vi her om en symbolpolitikk fra regjeringen?

Related links

Emner

Tags


Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse.

Pressekontakt

Lidia Ivanova Myhre

Lidia Ivanova Myhre

Pressekontakt Generalsekretær 46824840
John Petter Lindeland

John Petter Lindeland

Pressekontakt Styreleder 94890152

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet siden 1994

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse.