Gå direkt till innehåll
”De CANDOR-data som presenterats vid ASH att Kyprolis med dexametason i kombination med daratumumab kan ge djupa och varaktiga behandlingssvar hos patienter med relapserande och refraktär sjukdom", säger Ulf-Henrik Mellqvist.
”De CANDOR-data som presenterats vid ASH att Kyprolis med dexametason i kombination med daratumumab kan ge djupa och varaktiga behandlingssvar hos patienter med relapserande och refraktär sjukdom", säger Ulf-Henrik Mellqvist.

Pressmeddelande -

ASH 2020 – uppdaterade data för Kyprolis i kombination med anti-CD38-antikroppar

Uppdaterade data från CANDOR-studien visar på ytterligare ett drygt år av progressionsfri överlevnad och signifikant högre grad av MRD-negativitet när Kyprolis kombineras med en monoklonal antikropp riktad mot CD38.

– Det är särskilt uppmuntrande att kombinationsbehandlingen ger goda resultat även för patienter som inte längre svarar på behandling med immunmodulerande läkemedel, säger docent Ulf-Henrik Mellqvist, överläkare inom hematologi vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås och en av landets främsta experter på myelom.

I helgen presenterades uppdaterade analyser från fas III-studien CANDOR på ASH, världens största och viktigaste hematologikongress. I CANDOR utvärderas Kyprolis och dexametason i kombination med en monoklonal antikropp riktad mot CD38, KdD, i jämförelse med enbart Kyprolis och dexametason, Kd, vid behandling av relapserat eller refraktärt myelom.

Redan vid 2019 års ASH-kongress rapporterades att KdD reducerade risken för progression eller död med 37 procent och att median-PFS inte var uppnått för KdD vid en medianuppföljning på 17 månader. Nu, efter ytterligare cirka elva månaders uppföljning, visar sig tillägget av en CD38-antikropp förlänga den progressionsfria överlevnaden 13,4 månader – från 15,2 månader i Kd-gruppen till 28,6 månader i KdD-gruppen.

Säkerhetsresultaten var i linje med tidigare rapporterade resultat vilket, enligt prövarna, innebär att trippelkombinationen fortsätter att uppvisa en gynnsam nytta-risk-profil och därmed representerar ett effektivt behandlingsalternativ för patienter med R/R myelom.

Signifikant högre grad av MRD-negativitet
I ett annat CANDOR-abstract presenteras en analys av minimal kvarvarande sjukdom (MRD = minimal residual disease) i de båda armarna. Forskarna bakom analysen konstaterar att signifikant fler patienter som behandlades med KdD uppnådde MRD-negativ komplett respons (MRD [-] CR) jämfört med dem som fått Kd vid den primära analysen vid landmark 12 månader.

Bland patienter som uppnått MRD [-] CR (MRD-negativitet definierat som en myelomcell per 10 000 analyserade benmärgsceller, 10^-4, eller bättre) uppvisade de som behandlats med KdD påtagligt djupare MRD-negativitet. Detta kan exemplifieras med att 22,6 procent i KdD-gruppen uppnådde 10^-6, det vill säga högst en myelomcell per miljon celler – en grad av MRD-negativitet som ingen i Kd-gruppen uppnådde.

I spannet mellan 10^-5 och 10^-6, återfanns 23,8 av patienterna i KdD-gruppen medan motsvarande andel i Kd-gruppen var 13,3 procent. Vid en medianuppföljning på sex månader hade ingen patient med MRD [-] CR progredierat.

Tidigare exponering för eller eller refraktäritet mot immunmodulerande behandling (lenalidomid) hade ingen negativ inverkan på MRD [-] CR-frekvensen inom KdD-armen.

– Sammantaget styrker de CANDOR-data som presenterats vid ASH att Kyprolis med dexametason i kombination med daratumumab kan ge djupa och varaktiga behandlingssvar hos patienter med relapserande och lenalidomid-refraktär sjukdom, säger Ulf-Henrik Mellqvist.

Se abstracts från ASH: Carfilzomib, Dexamethasone, and Daratumumab Versus Carfilzomib and Dexamethasone in Relapsed or Refractory Multiple Myeloma: Updated Efficacy and Safety Results of the Phase 3 Candor Study

Se även Dimopoulos M et al.,Carfilzomib, dexamethasone, and daratumumab versus carfilzomib and dexamethasone for patients with relapsed or refractory multiple myeloma (CANDOR): results from a randomised, multicentre, open-label, phase 3 study. Lancet. 2020 Jul 18;396(10245):186–197.

MRD-analysen har tagits fram under ledning av professor Ola Landgren som nyligen utnämndes till chef för forskningsprogrammet Experimental Therapeutics vid Sylvester Comprehensive Cancer Center, University of Miami Health System och the Miller School of Medicine: Evaluation of Minimal Residual Disease (MRD) Negativity in Patients with Relapsed or Refractory Multiple Myeloma Treated in the Candor Study

Om CANDOR
Study of Carfilzomib, Daratumumab and Dexamethasone for Patients With Relapsed and/or Refractory Multiple Myeloma, CANDOR, är en randomiserad, öppen open-label fas III-studie av Kyprolis, dexametason och Darzalex (daratumumab), KdD, jämfört med Kyprolis och dexametason (Kd). I studien utvärderas 466 relapserade eller refraktära myelompatienter som fått en till tre tidigare behandlingar. Patienterna behandlades till dess att sjukdomen progredierade. Det primära effektmåttet var progressionsfri överlevnad (PFS), och de viktigaste sekundära effektmåtten var total responsfrekvens (ORR), minimal kvarvarande sjukdom (MRD) och total överlevnad. PFS definierades som tid från randomisering till sjukdomens progression eller död av någon orsak.

I kombinationsarmen fick patienter Kyprolis 56 mg/m2 två gånger i veckan och dexametason i kombination med daratumumab. I kontrollarmen fick patienter Kyprolis 56 mg/m2 två gånger i veckan och dexametason.

CANDOR initierades som en del av ett samarbete med Janssen. I enlighet med villkoren i avtalet har Janssen delfinansierat studien.

Kort om Kyprolis
Kyprolis (carfilzomib) är en så kallad proteasomhämmare som verkar genom att hämma aktiviteten hos de enzymkomplex som finns i tumörcellen och som kallas proteasomer. När denna aktivitet blockeras störs cellens normala balans. En av effekterna blir att framförallt cancerceller upphör att dela sig och genomgår apoptos, det som också kallas programmerad celldöd.

Mer tekniskt uttryckt är Kyprolis en proteasominhibitor (tetrapeptid) av epoxyketontyp som selektivt och irreversibelt binder till N-terminala treonininnehållande aktiva ytor hos 20S proteasom, den proteolytiska kärnpartikeln i 26S proteasom, och uppvisar liten till ingen aktivitet mot andra proteasklasser.

Kyprolis är idag godkänt för användning i kombination med lenalidomid och dexametason alternativt i kombination med enbart dexametason hos patienter med recidiverande myelom som genomgått minst en tidigare behandling.

Läs mer om Kyprolis på Fass.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Eriksson Svensson, medicinsk chef, Amgen, tel: 076–109 94 40

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Karin Järperud

Karin Järperud

Presskontakt VD +46 722002532
Sandra Eketorp Sylvan

Sandra Eketorp Sylvan

Presskontakt Medicinsk chef +46 70 433 5791

Relaterat innehåll

Om Amgen

Amgen discovers, develops and delivers innovative human therapeutics. A biotechnology pioneer since 1980, Amgen was one of the first companies to realize the new science's promise by bringing safe and effective medicines from lab, to manufacturing plant, to patient. Amgen therapeutics have changed the practice of medicine, helping millions of people around the world in the fight against cancer, kidney disease, rheumatoid arthritis, and other serious illnesses. With a deep and broad pipeline of potential new medicines, Amgen remains committed to advancing science to dramatically improve people's lives. To learn more about our pioneering science and our vital medicines, visit www.amgen.se

Amgen AB
Gustav III:s Boulevard 54
169 27 Solna
Sverige