Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Resultat från fas 3-studie EV-302 visar signifikant förlängd överlevnad för behandling med PADCEV™ (enfortumab vedotin) i kombination med KEYTRUDA® (pembrolizumab) hos patienter med lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer

  • Resultat visar att behandling med enfortumab vedotin i kombination med pembrolizumab minskade risken för död med 53 procent, jämfört med behandling med kemoterapi.
  • Mediantiden för total överlevnad förbättrades med drygt 15 månader för kombinationen enfortumab vedotin och pembrolizumab, jämfört med kemoterapi.
  • Resultaten kommer ligga till grund för ansökningar om godkännande hos regulatoriska myndigheter.

Astellas och Seagen har presenterat resultat från fas 3-studien EV-302 (även kallad KEYNOTE-A39) som utvärderar PADCEVTM (enfortumab vedotin) i kombination med pembrolizumab KEYTRUDA®(pembrolizumab) jämfört med kemoterapi. Kombinationen förbättrade signifikant den totala överlevnaden (OS) och progressionsfri överlevnad (PFS) hos tidigare obehandlade patienter med lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer. Resultaten presenterades som en av huvudnyheterna på “Presidential Session“ (Abstract #LBA6) på årets ESMO-kongress, European Society for Medical Oncology, den 20-24 oktober 2023.

Resultaten från studien EV-302 visar att båda de primära effektmåtten OS och PFS uppnåtts för kombinationen enfortumab vedotin och pembrolizumab, jämfört med platinumbaserad kemoterapi och gemcitabin. Summering av resultaten som presenterades:

  • Enfortumab vedotin i kombination med pembrolizumab visar en mediantid för totalöverlevnad (OS) på 31,5 månader för kombinationen (95% KI: 25,4-NR) jämfört med 16,1 månader med kemoterapi (95% KI: 13,9-18,3). Signifikant förlängd OS, vilket minskar risken för död med 53 procent jämfört med behandling med kemoterapi (Hazard Ratio [HR]=0,47; 95% konfidensintervall [KI]: 0,38-0,58; p<0,00001).
  • Den i förväg planerade interimsanalysen, som genomfördes av den oberoende datakontrollkommittén, visar att det primära effektmåttet total överlevnad (OS) har uppnåtts.
  • Kombinationen visar en mediantid för progressionsfri överlevnad (PFS) på 12,5 månader (95% KI: 10,4–16,6), jämfört med 6,3 månader med kemoterapi (95% KI: 6,2–6,5). Signifikant minskade risken för progression eller död med 55 procent, jämfört med behandling med kemoterapi (HR=0,45; 95% KI: (0,38-0,54); p<0,00001).
  • Resultaten avseende OS var även lika i alla fördefinierade subgrupper i studien, inklusive patienter lämpade för cisplatin och oavsett PD-L1-uttryck.

De vanligaste (≥3 %) rapporterade behandlingsrelaterade biverkningarna grad 3 eller högre som rapporterades för patienterna som behandlades med kombinationen enfortumab vedotin och pembrolizumab var makulopapulära utslag, hyperglykemi, neutropeni, perifer sensorisk neuropati, diarré och anemi.

Säkerhetsprofilen i EV-302-studien var jämförbar med vad som tidigare rapporterats för kombinationen i studien EV-103 hos patienter och med lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer, och som inte var lämpade för behandling med cisplatin. Inga nya biverkningar identifierades.

– Resultaten från studien EV-302 som nu presenteras visar att enfortumab vedotin i kombination med pembrolizumab förbättrar totalöverlevnad och förlänger tiden till progression för patienter med avancerad urotelial cancer. Presentationen av dessa signifikanta data är en viktig milstolpe för en patientgrupp där det finns ett stort medicinskt behov. Vi ser fram emot fortsatta diskussioner med regulatoriska myndigheter, och att arbeta för att göra kombinationen tillgängligt för patienter i Sverige, säger Camille Claudius, senior medicinsk direktör hos Astellas i Norden.

Resultat avseende sekundära effektmått visade en bibehållen objektiv responskvot (ORR) för kombinationen enfortumab vedotin och pembrolizumab, där 68 procent uppnådde ORR (95 %KI: 63,1-72,1, p<0,00001), jämfört med 44 procent för patienter som behandlats med kemoterapi (95 % KI: 39,7-49,2). Mediantiden för bibehållen respons (responsduration, DOR) visade att 29,1 procent av patienter med kombinationen enfortumab vedotin och pembrolizumab uppnådde ett komplett behandlingssvar och 38,7 procent ett partiellt behandlingssvar, jämfört med 12,5 procent respektive 32,0 procent för patienter som behandlats med kemoterapi. För patienterna som fick enfortumab vedotin i kombination med pembrolizumab hade mediantiden för bibehållen respons (responsduration, DOR) inte nåtts vid analystillfället, jämfört med 7 månader för patienter som behandlats med kemoterapi (95% KI: 6,2-10,2, p<0,00001).

Om studien EV-302

EV-302 är en öppen, randomiserad, kontrollerad fas 3-studie som utvärderar enfortumab vedotin i kombination med pembrolizumab jämfört med kemoterapi hos patienter med tidigare obehandlad lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer. Studien inkluderade 886 patienter med tidigare obehandlad lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som var lämpliga för behandling med platinumbaserad kemoterapi oavsett PD-L1-status. Patienterna randomiserades till att få antingen enfortumab vedotin i kombination med pembrolizumab eller kemoterapi. De två primära effektmåtten i studien är total överlevnad (OS) och progressionsfri överlevnad (PFS) utvärderade av en blindad oberoende central granskning (BICR) enligt Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST version 1.1). Sekundära effektmått inkluderar objektiv responskvot (ORR) enligt RECIST version 1.1 av BICR, responsduration (DOR) enligt RECIST version 1.1 av BICR, och säkerhet.

Studien EV-302 kommer ligga till grund för regulatoriska ansökningar globalt och data bekräftar redan godkänd kombinationsbehandling av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. I april 2023 beviljade FDA ett accelererat godkännande för enfortumab vedotin i kombination med pembrolizumab för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer, som inte är lämpliga för behandling med cisplatin, baserat på tumörrespons och responsduration, enligt resultat från studien EV-103. Studien EV-302 en del av ett omfattande studieprogram som utvärderar denna kombination i flera stadier av urotelial cancer och andra solida tumörer. Topline-resultat från studien EV-302 tillkännagavs i september 2023.

Om urotelial cancer

90 procent av all diagnostiserad blåscancer är urotelial cancer (cancer i blåsans slemhinna).1 Urotelial cancer kan förutom i urinblåsan även uppstå i njurbäcken, urinledare och urinrör.2 I Sverige får årligen cirka 3 200 personer diagnosen urinblåsecancer och 700 dör till följd av sjukdomen.3 Globalt diagnostiseras cirka 549 000 nya fall av urinblåsecancer, och omkring 200 000 avlider varje år till följd av sjukdomen.4 Ungefär 12 procent har lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer vid diagnos.5

Pågående forskning

EV-302-studien (NCT04223856) är en öppen, randomiserad, kontrollerad fas-3-studie som utvärderar effekten av behandling med enfortumab vedotin i kombination med pembrolizumab jämfört med kemoterapi hos patienter med tidigare obehandlad lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer

EV-103-studien (NCT03288545) är en pågående, öppen, multicenter, fas 1b/2, multikohortstudie som undersöker enfortumab vedotin enbart eller i kombination med pembrolizumab och/eller platinumbaserad kemoterapi som första och andra linjens behandling hos patienter lokalt avancerad eller lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer, och hos patienter med muskelinvasiv blåscancer (MIBC).

Enfortumab vedotin i kombination med pembrolizumab undersöks i ett omfattande prövningsprogram inom urotelial cancer vid olika stadier, inklusive två fas 3-studier vid MIBC; EV-304 (NCT04700124, även känd som KEYNOTE-B15) och EV-303 (NCT03924895) känd som KEYNOTE-905). Behandling med enfortumab vedotin i kombination med pembrolizumab som andra linjens behandling av urotelial cancer och muskelinvasiv blåscancer (MIBC) har inte visats vara säker eller effektiv.

EV-202-studien (NCT04225117) är en pågående, öppen, multicenter, fas 2, multi-kohortstudie som undersöker enbart enfortumab vedotin hos patienter som tidigare behandlats för avancerade solida tumörer. Denna studie har också en kohort som undersöker enfortumab vedotin i kombination med pembrolizumab hos patienter med tidigare obehandlat återfall, eller metastaserande skivepitelcancer i huvud och hals.

Om enfortumab vedotin

Enfortumab vedotin är ett antikropps-läkemedelskonjugat (ADC) som riktar sig mot Nectin-4, ett protein på cellytan som är vanligt vid blåscancer. Prekliniska data tyder på att effekten av enfortumab vedotin beror på att läkemedlet binder till proteinet Nectin-4 och inkapslar det, varefter det frigör den cytotoxiska substansen monometyl auristatin E (MMAE) i cellen, vilket resulterar i att cancercellen inte kan reproducera sig själv (cellcykel-stopp) och programmerad celldöd (apoptos).6

För mer information om enfortumab vedotin, se www.fass.se

Om Astellas

Astellas Pharma är ett företag som fokuserar på att förbättra människors hälsa runt om i världen genom att tillhandahålla innovativa och tillförlitliga läkemedel. Vi är främst verksamma inom sjukdomsområdena urologi och onkologi. Astellas vision är att ligga i framkant av vårdutvecklingen och skapa värde för patienter genom innovativ forskning och vetenskap. Med det nordiska huvudkontoret i Köpenhamn finns Astellas representerat i hela Norden. För mer information, besök vår hemsida www.astellas.se

För mer information kontakta

Camille Claudius, senior medicinsk direktör, Astellas Pharma, camille.claudius@astellas.com, tel. +45 4343 0355

Referenser

1. American Society of Clinical Oncology. Bladder cancer: introduction (12-2021). https://www.cancer.net/cancer-types/bladder-cancer/introduction. Accessed 08-10-2023.

2. National Cancer Institute. What is bladder cancer? https://www.cancer.gov/types/bladder#:~:text=Types%20of%20bladder%20cancer,bladder%20cancers%20are%20urothelial%20carcinomas. Accessed 08-10-2023.

3. Nationellt vårdprogram för cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör, 2023-09-04, https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/urinblase-och-urinvagscancer/vardprogram/, Accessed, 08-10-2023.

4. International Agency for Research on Cancer. Cancer Today: bladder globocan 2020 fact sheet (12-2020). https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/30-Bladder-fact-sheet.pdf. Accessed 08-10-2023.

5. National Cancer Institute. Cancer stat facts: bladder cancer. https://seer.cancer.gov/statfacts/html/urinb.html. Accessed 08-10-2023

6.Challita-Eid PM, Satpayev D, Yang P, et al. Enfortumab vedotin antibody-drug conjugate targeting nectin-4 is a highly potent therapeutic agent in multiple preclinical cancer models. Cancer Res 2016;76(10):3003-13.

MAT-SE-PAD-2023-00025

Ämnen

Kategorier


Astellas Pharma är ett företag som fokuserar på att förbättra människors hälsa runt om i världen genom att tillhandahålla innovativa och tillförlitliga läkemedel. Vi är främst verksamma inom sjukdomsområdena onkologi, urologi och transplantation. Astellas vision är att hela tiden ligga väl framme i hälsoutvecklingen och skapa mervärde för patienter genom innovativ forskning och vetenskap. Astellas Pharma finns representerat i hela Norden och har sitt nordiska kontor i Köpenhamn. För mer information, besök vår hemsida www.astellas.se

Kontakter

Astellas Pharma

Presskontakt +45 43 43 03 55

Välkommen till Astellas Pharma!

Astellas Pharma är ett företag som fokuserar på att förbättra människors hälsa runt om i världen genom att tillhandahålla innovativa och tillförlitliga läkemedel. Vi är främst verksamma inom sjukdomsområdena onkologi, urologi, transplantation. Astellas vision är att hela tiden ligga väl framme i hälsoutvecklingen och skapa mervärde för patienter genom innovativ forskning och vetenskap. Astellas Pharma finns representerat i hela Norden och har sitt nordiska kontor i Köpenhamn. För mer information, besök vår hemsida www.astellas.se

Astellas Pharma
Box 21046
200 21 Malmö
040-650 15 00