Gå direkt till innehåll

Ämnen: Undersökningar

Socialnämnderna måste ta större ansvar för de placerade barnen - Barnombudsmannen kallar kommuner till dialog

 
Mot bakgrund av Upprättelseutredningen:
Socialnämnderna måste ta större ansvar för de placerade barnen
Barnombudsmannen kallar kommuner till dialog
I dag presenterar Upprättelseutredningen sina förslag. Förutom att titta på kompensation för placerade barn och unga som utsatts för övergrepp under åren 1920-1980 har utredningen också haft i uppdrag att ta ställning till om ytterligare

Barnombudsmannen kallar kommuner till samtal om den sociala barnavården

Övergreppen i den sociala barnavården fortsätter. Men det finns stora brister i kommunerna och rutiner saknas för att förebygga, upptäcka och åtgärda vanvård och övergrepp. Det rapporterar Göteborgs-Posten idag efter att ha tagit del av uppgifter i Upprättelseutredningen.
Nu kallar Barnombudsmannen tio kommuner till samtal om den sociala barnavården. Barnombudsmannen har möjlighet att tillgripa

Nu finns barnkonventionen på de nationella minoritetsspråken

Barn och unga har rätt att få information om barnkonventionen på ett sätt som de kan ta till sig. Därför har nu barnkonventionen översatts till Sveriges fem officiella minoritetsspråk samiska, finska, meänkieli, jiddisch och romani chib med språkvarianter – både som fullständig text och anpassat för barn och ungdomar. Barnkonventionen har också gjorts tillgänglig på teckenspråk och i en svensk ver

Internationell klagomekanism milstolpe i arbetet med att stärka barns rättigheter

Staters lagstiftning eller handlande kränker ibland barnets rättigheter eller är oförenliga med barnkonventionen. I dagsläget finns inga möjligheter att få detta prövat. Barnkonventionen saknar nämligen klagomålsförfarande, till skillnad från andra större internationella konventioner om mänskliga rättigheter.
Men FN:s medlemsstater diskuterar just nu ett tilläggsprotokoll till FN:s konvention o

Kommundialog om ensamkommande asylsökande barn: Länsstyrelserna bör få viktig roll

Idag har representanter från tio svenska kommuner diskuterat hur man kan säkerställa ett bra och värdigt mottagande av ensamkommande asylsökande barn. FN:s barnrättskommitté har kritiserat Sverige för brister i mottagandet av ensamkommande asylsökande barn. Barnombudsmannen hade kallat till mötet för att kommunerna skulle utbyta erfarenheter och lära av varandra.

– Vi vill få fler kommuner

Få klinikchefer inom Folktandvården har i sin verksamhet anmält till socialtjänsten att ett barn far illa

De allra flesta tandläkare har någon gång misstänkt att ett barn har utsatts för våld eller övergrepp i hemmet, omsorgssvikt eller dental försummelse. Men misstankarna leder sällan till en anmälan till socialtjänsten.

Av tandläkarna har 91 procent någon gång i sitt arbete misstänkt att ett barn far illa till följd av misshandel eller försummelse men enbart 21 procent av tandläkarna har anmä

Kommuner kallas till dialog om arbetet mot kränkande behandling i skolan

Barnombudsmannen samt Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen har i samarbete låtit kalla tio kommuner för att säkerställa att lagens krav om nolltolerans mot kränkningar i skolan efterlevs. Dialogen äger rum hos Barnombudsmannen tisdagen den 11 maj 2010 kl 10-15.
Enbart under 2009 tog Barn- och elevombudet och Skolinspektionen emot 603 anmälningar om kränkande behandling.  Kränkningar i sko

Unga på särskilda ungdomshem kommer till tals i Barnombudsmannens årsrapportering 2010

Barnkonventionen gäller även barn och ungdomar som är placerade på särskilda ungdomshem. Men under 2009 fick Barnombudsmannen signaler om missförhållanden på särskilda ungdomshem och att grundläggande rättigheter inte alltid respekteras.
– Vi har lyssnat uppmärksamt på vad de ungdomar som nu bor på de statliga ungdomshemmen har att berätta för att kunna förmedla vidare till regeringen och andra

Barnombudsmannen och Barn- och elevombudet kallar till sig kommuner för att säkerställa arbetet mot kränkningar i skolan

Uppdrag Gransknings reportage om 14-åriga Linnea som har kränkts på Internet efter att ha blivit våldtagen av en skolkamrat, har upprört många.
– Skolorna har handlingsplikt. De är skyldiga att ingripa för att skydda en utsatt elev och agera mot kränkningar – också när det sker på Internet. Fallet Linnea visar hur samhället fullständigt bagatelliserar händelser i skolans värld, säger Barn- och

Visa mer

Om Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är Sveriges barnrättsmyndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen ska bilda opinion för barns rättigheter och bevaka hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Barnombudsmannen

Norr Mälarstrand 6
104 22 Stockholm