Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Opdivo och Yervoy i kombination visar förbättrad långtidsöverlevnad efter fem år hos patienter med avancerat malignt melanom

  • Efter fem år levde 52 procent av patienterna som behandlats med Opdivo och Yervoy i kombination.
  • 74 procent av patienterna som behandlats med kombinationen Opdivo och Yervoy och som levde efter fem år behövde fortsatt ingen behandling.
  • Resultaten presenteras från den hittills längsta uppföljningen av en immunonkologisk kombinationsbehandling i en randomiserad fas III-studie.

Bristol-Myers Squibb (BMS) presenterar femårsresultat från fas III-studien CheckMate -067. Studien fortsätter visa en förbättrad total överlevnad där patienter med tidigare obehandlad avancerat malignt melanom fått Opdivo (nivolumab) i kombination med Yervoy (ipilimumab) eller Yervoy (ipilimumab) som monoterapi. Efter minst 60 månaders uppföljning levde 52 procent av de patienter som behandlats med kombinationen Opdivo och Yervoy, 44 procent av de patienter som fått Opdivo som monoterapi och 26 procent av de patienter som behandlats med Yervoy som monoterapi. Resultaten från CheckMate -067 presenterades på en presskonferens och vid en muntlig så kallad ”Preferred Paper Session” under den årliga europeiska cancerkongressen ESMO (European Society for Medical Oncology) 2019 i Barcelona, Spanien (#LBA68_PR) den 28 septemberoch publicerades samtidigt i New England Journal of Medicine.

– Behandling av spridd melanomsjukdom görs idag i Sverige med PD-1 hämmare med eller utan tillägg av ipilimumab som ett naturligt förstahandsval. Nya data från studien CheckMate -067 visar att över hälften av patienterna som fått kombinationsbehandling med PD1-hämmaren nivolumab i kombination med ipilimumab lever efter fem år från start av behandling och att 74 procent av dessa inte behövt någon ytterligare behandling. Samtidigt visar studien att inga nya senbiverkningar uppträtt efter avslutad behandling. Detta är mycket glädjande och viktiga resultat för en patientgrupp med stora medicinska behov, säger Lars Ny, docent och överläkare vid onkologiska kliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Säkerhetsprofilen var likvärdig med vad som tidigare rapporterats i andra studier med Opdivo i kombination med Yervoy hos patienter med avancerat melanom. Inga nya säkerhetssignaler förekom och inga nya behandlingsrelaterade dödsfall. Vid denna femårsanalys var behandlingsrelaterade biverkningar likvärdiga med vad som tidigare rapporterats. Behandlingsrelaterade biverkningar rapporterades hos 300 patienter (96%) som fått kombinationsbehandlingen, jämfört med 271 patienter (87%) som fått Opdivo som monoterapi, och 268 patienter (86%) som fått Yervoy som monoterapi. Behandlingsrelaterade biverkningar av grad 3/4 rapporterades hos 186 patienter (59%) i kombinationsgruppen, jämfört med 73 (23%) i gruppen som fick Opdivo som monoterapi, och 86 patienter (28%) i gruppen som fick Yervoy.

58 procent av patienterna som behandlats med kombinationen Opdivo och Yervoy var kliniskt stabila med en objektiv responsfrekvens, jämfört med 45 procent av de patienter som fått Opdivo som monoterapi, och 19 procent av de patienter som behandlats med Yervoy som monoterapi. Andelen patienter med en komplett respons fortsatte att öka. Vid fem år var den 22 procent i gruppen som behandlades med Opdivo och Yervoy i kombination, jämfört med 19 procent i gruppen som fick Opdivo som monoterapi, och sex procent av dem som fick Yervoy som monoterapi. 74 procent i gruppen som fått kombinationen Opdivo och Yervoy levde och var utan behandling, jämfört med 58 procent i gruppen som fick Opdivo som monoterapi, och 45 procent i gruppen som fick Yervoy som monoterapi.

60 procent respektive 48 procent av patienterna som behandlats med kombinationen Opdivo och Yervoy med BRAF-mutation eller utan BRAF-mutation (så kallad vildtyp) levde efter fem år, jämfört med 46 procent respektive 43 procent av de patienter som fått Opdivo som monoterapi, och 30 procent respektive 25 procent av de patienter som fått Yervoy som monoterapi. Patienternas upplevda hälsorelaterade livskvalitet bibehölls i gruppen som fick Opdivo som monoterapi såväl som i gruppen som behandlades med kombinationen Opdivo och Yervoy.

– Den effekt över längre tid som nu bekräftats i CheckMate -067 visar tydligt på betydelsen av kombinationsbehandling med två immunonkologiska preparat. Femårsöverlevnaden som visas i dessa nya data är en milstolpe i vår målsättning att öka överlevnaden och bibehålla livskvaliteten för patienter med olika tumörtyper, säger Anna Åleskog, medicinsk direktör på Bristol-Myers Squibb Sverige.

Om CheckMate -067

CheckMate -067 är en dubbelblind, randomiserad fas III-studie som utvärderat kombinationsbehandling med Opdivo och Yervoy, samt Opdivo som monoterapi jämfört med Yervoy som monoterapi hos tidigare obehandlade patienter med avancerat malignt melanom. Totalt 945 patienter randomiserades till att få antingen Opdivo och Yervoy i kombination (Opdivo 1 mg/kg samt Yervoy 3 mg/kg var tredje vecka (Q3W) för fyra doser, följt av Opdivo 3 mg/kg var annan vecka (Q2W), n=314), Opdivo som monoterapi (Opdivo 3 mg/kg var annan vecka (Q2W), n=316) och placebo, eller Yervoy som monoterapi (Yervoy 3 mg/kg var tredje vecka för fyra doser och placebo, n=315). De två primära effektmåtten i studien är total överlevnad (OS) och progressionsfri överlevnad (PFS). Sekundära effektmått inkluderade objektiv svarsfrekvens (ORR), effekten vid tumörens olika PD-L1-uttryck samt säkerhet.

Om avancerat malignt melanom

Melanom är en form av hudcancer som karakteriseras av okontrollerad tillväxt av pigmentproducerande celler (melanocyter) i huden. Metastaserande melanom är den dödligaste formen av sjukdomen och inträffar när cancern sprider sig från ytan på huden till andra organ. Antalet fall av malignt melanom har ökat konstant de senaste 30 åren. I Sverige diagnosticeras varje år drygt 4 000 fall av malignt melanom och över 500 dör varje år till följd av sjukdomen. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att år 2035 kommer antalet nya fall uppgå till 424 102 000 och 94 308 000 personer kommer avlida till följd av sjukdomen. Malignt melanom kan oftast botas om sjukdomen behandlas i ett tidigt skede. Hos patienter med regionala lymfkörtelmetastaser, det vill säga spridning till närliggande lymfkörtlar, är överlevnadsgraden ungefär halverad.

Bristol-Myers Squibb – framsteg inom cancerforskningen

Patienten står i centrum för allt vi gör. Målet för vår forskning är att förbättra livskvalitén och den långsiktiga överlevnaden för patienter med cancer. Genom ett unikt tvärvetenskapligt tillvägagångssätt med fokus på translationell forskning utnyttjar vi vår djupa vetenskapliga erfarenhet inom onkologi och immunonkologi för att identifiera nya skräddarsydda behandlingar för patienters individuella behov.

Våra forskare arbetar för att utveckla en pipeline av nya läkemedel utformade för att rikta sig mot de olika signalvägar som finns inom immunsystemet. Syftet med denna forskning är att påverka det komplexa och specifika interaktionerna mellan tumören, dess mikromiljö och immunsystem. Förutom vår egen forskning sker även samarbete med akademi, hälso- och sjukvård, myndigheter, patientföreningar och bioteknikföretag. Målet är att erbjuda nya behandlingsalternativ till patienter inom banbrytande områden, som till exempel immunonkologi.

Om Opdivo

Opdivo är en PD-1 (programmed death-1) immuncheckpointhämmare, speciellt utformad för att återställa kroppens immunförsvar mot tumörer. Genom att utnyttja kroppens eget immunförsvar för att bekämpa cancer, har Opdivo blivit ett betydelsefullt behandlingsalternativ för flera olika cancerformer.

Opdivos breda, globala utvecklingsprogram bygger på Bristol-Myers Squibb förståelse för biologin bakom immunonkologi. Vårt företag ligger i framkant inom forskning kring immunonkologi med målet att förlänga överlevnaden för patienter med svårbehandlad cancer. Denna vetenskapliga kompetens utgör grunden för Opdivos utvecklingsprogram vilket omfattar ett brett spektrum av kliniska fas III-studier. Hittills ingår fler än 35 000 patienter i det kliniska utvecklingsprogrammet för Opdivo. Opdivo-studierna har gett en djupare förståelse för biomarkörers potentiella roll, speciellt när det gäller vilka fördelar Opdivo kan ge patienter gällande PD-L1.

I juli 2014 blev Opdivo den första PD-1 immuncheckpointhämmaren i världen att få regulatoriskt godkännande. Idag är Opdivo godkänt i fler än 65 länder, däribland USA, Japan, och inom EU. I oktober 2015 blev företagets behandling med Opdivo tillsammans med Yervoy den första immunonkologiska kombination som fick ett regulatoriskt godkännande, då den godkändes för behandling av metastaserande malignt melanom. Idag är denna behandling godkänd i fler än 60 länder, däribland USA och inom EU.

För mer information om Opdivo, se www.fass.se

Om samarbetet mellan Bristol-Myers Squibb och Ono Pharmaceutical

2011 utökade Bristol-Myers Squibb, genom ett samarbetsavtal med Ono Pharmaceutical, företagets rättigheter att utveckla och marknadsföra Opdivo (nivolumab) globalt, utom i Japan, Sydkorea och Taiwan där Ono behöll alla rättigheter till preparatet. Den 23 juli 2014 utökade Bristol-Myers Squibb och Ono ytterligare företagens strategiska samarbetsavtal för att tillsammans utveckla och marknadsföra ett flertal immunterapier, som enda verksamma medel och som kombinationsregimer, för patienter med cancer i Japan, Sydkorea och Taiwan.

Ämnen

Kategorier


Om BMS

Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa mediciner som hjälper patienter att övervinna allvarliga sjukdomar.

För mer information se www.bms.se, eller följ BMS på Twitter @bmshorizont

Bristol-Myers Squibb Forward-Looking Statement

This press release contains "forward-looking statements" as that term is defined in the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 regarding the research, development and commercialization of pharmaceutical products. Such forward-looking statements are based on current expectations and involve inherent risks and uncertainties, including factors that could delay, divert or change any of them, and could cause actual outcomes and results to differ materially from current expectations. No forward-looking statement can be guaranteed. Forward-looking statements in this press release should be evaluated together with the many uncertainties that affect Bristol-Myers Squibb's business, particularly those identified in the cautionary factors discussion in Bristol-Myers Squibb's Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2014 in our Quarterly Reports on Form 10-Q and our Current Reports on Form 8-K. Bristol-Myers Squibb undertakes no obligation to publicly update any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise.


För ytterligare information kontakta

Annica Holmberg, kommunikationsansvarig Bristol-Myers Squibb Sverige,
+46 72 553 98 07, annica.holmberg@bms.com

Kontakter

Johan Dahlin

Johan Dahlin

Presskontakt Kommunikationschef, BMS Sverige +46725539230

Vår vision är att förändra patienters liv genom forskning och vetenskap

Bristol Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och tillhandahålla innovativa mediciner som hjälper patienter att övervinna allvarliga sjukdomar.

För mer information: www.bms.com/se
X: @BMSSverige
LinkedIn: #BMSsverige