Pressmeddelande -

Insulinvärden kan vara bättre mått för fetmakirurgi än BMI

Höga insulinnivåer i blodet kan vara en viktigare utgångspunkt än patientens BMI vid överviktskirurgi. Mycket insulin ökar risken för diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Risken att utveckla dessa sjukdomar tycks minska om patienten opereras. Nu planeras en studie i samarbete mellan Karolinska Institutet och Centrum För Titthålskirurgi (CFTK) där man närmare ska undersöka hur insulinnivåerna påverkas vid överviktsoperationer.   

Syftet med studien är att ta reda på om nivån av ett visst protein (IGFBP-1) i blodet är en bättre indikator än det gängse måttet BMI för att välja ut vilka överviktiga och feta patienter som kan förväntas ha störst nytta av att opereras.

Det är inte givet att det är patienterna med högst BMI. I stället kan det vara de som har höga insulinvärden.

– Tidigare har BMI-värdet avgjort vem som är lämplig att opereras för fetma eller inte. Allt mer pekar på att det är viktigare att även låta patientens insulinvärden avgöra vem som har störst medicinsk nytta av en operation. Den studie vi nu startar är därför mycket angelägen och kan leda till nya bedömningar kring hur diabetes kan förebyggas genom operation säger Dag Arvidsson, docent i kirurgi och grundare av CFTK

Riskmarkör

IGFBP-1 speglar kroppens produktion av insulin under dygnet och sjunker om insulinnivåerna i blodet är höga (hyperinsulinemi). Höga insulinnivåer är ett tecken på insulinrestens - cellernas känslighet för insulin är nedsatt och därmed deras förmåga att ta upp socker (glukos) ur blodet.

Följden kan bli allvarliga komplikationer som metabolt syndrom som är ett samlande begrepp för högt blodtryck, högt blodsocker och höga blodfetter, typ 2 diabetes, hjärt-kärlsjukdom och vissa former av cancer. Lågt IGFBP-1 är således en riskmarkör för en sådan utveckling. 

Riskpatienter identifieras

I den planerade studien kommer alla patienter att testas avseende IGFBP-1 för att identifiera dem med höga insulinnivåer. Därefter opereras de. Förväntningen är att nivåerna av IGFBP-1 ska stiga efter ingreppet - ett tecken på att mängden insulin i blodet sjunker. Därmed antas risken för att utveckla metabolt syndrom, typ 2 diabetes och hjärt-kärlsjukdom minska.

Förre fick infarkt och stroke

Att överviktskirurgi minskar risken för hjärt-kärlsjukdom visas bland annat i en stor svensk studie som pågått ända sedan 1987 (Swedish Obese Subjects study). Där ingår drygt 2 000 överviktiga och feta patienter som opererats och lika många som fått annan behandling. (1)

En analys 2009, efter i snitt nära 15 års uppföljning, visar att av dem som opererats hade 199 drabbats av hjärt-kärlsjukdom (hjärtinfarkt eller stroke), varav 28 dog, mot 234 i den andra gruppen där 49 dog. Störst nytta hade de patienter som haft höga insulinnivåer - ett samband som var starkare ju högre de var.

Något signifikant samband mellan att de opererade patienterna gått ned i vikt och färre fall av hjärt-kärlsjukdom hittades inte vilket kan tyckas förvånande med tanke på de kända kopplingarna mellan hjärt-kärlsjukdom och fetma.

Forskarna bakom studien drar två slutsatser: Överviktskirurgi minskar död och insjuknande i hjärt-kärlsjukdom jämfört med annan behandling. Höga insulinnivåer kan var ett bättre urvalsinstrument än BMI för att hitta de patienter som skulle ha mest att vinna på att opereras genom minskad risk för allvarliga komplikationer.  

Studien startar under hösten 2012.

(1) Sjöström L et al. Bariatric Surgery and Long-term Cardiovascular Events , JAMA, January 4, 2012.

För mer information kontakta

Dag Arvidsson, docent, 0708-164 608

Dag.arvidsson@cftk.se

Fakta Om Centrum för Titthålskirurgi

Centrum för Titthålskirurgi (CFTK) är ledande på fetmaoperationer med sleevemetoden. Fördelarna med sleevemetoden är att patienterna får en mycket bra viktnedgång, samma som erhålles med gastric bypass. Antalet omoperationer är dock mycket lägre, 1-2 %. De som opereras med sleeve slipper livslång behandling med mineraler vilket en gastric bypass-opererad patient kräver. CFTK genomför alla förekommande fetmaoperationsmetoder. 

Sedan december 2011 ägs CFTK av Capio.

(1) IDF diabetes atlas. 5th ed. Brussels: International Diabetes Federation, 2011.

(2) Philip R. Schauer et al. Bariatric Surgery versts Intensive Medical Therapy in Obese Patients with Diabetes. NEJM March 26, 2012.

(3) Geltrude Mingrone et al. Bariatric Surgery versus Conventional Medical Therapy for Type 2 Diabetes, NEJM March 26, 2012. 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • karolinska
  • bmi
  • cftk
  • diabetes
  • viktminskning
  • överviktsoperation

Kontakter

Ewa Börjesson

Presskontakt VD 072-164 70 88

Relaterat innehåll