Gå direkt till innehåll
Projekt har utrett digitaliseringens påverkan ombord på fartyg

Pressmeddelande -

Projekt har utrett digitaliseringens påverkan ombord på fartyg

Sedan våren 2022 har Svensk Sjöfart drivit projektet ”Digitaliseringens påverkan på sjösäkerhet och besättningens arbetsmiljö” i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola. Projektets syfte var att bidra till förståelsen av omfattningen, karaktären och konsekvenserna av incidenter och problem kopplade till införandet av digitalisering och automatisering ombord på fartyg. Representanter från rederier, myndigheter, akademi samt IT-leverantörer har deltagit i projektet. Christina Palmén, ansvarig för säkerhets- och miljöfrågor på Svensk Sjöfart, har varit projektledare för studien.

- Projektidén har sitt ursprung i att våra medlemmar lyfte problem som uppstår i samband med digitalisering ombord och därför har det varit ett spännande projekt att driva. Vi har bedrivit projektet i nära samarbete med företrädare från branschen som har bidragit med värdefull input, genom insamling av data samt diskussioner kring resultaten och dess relevans, säger Christina Palmén.

Flera av Svensk Sjöfarts medlemsrederier har deltagit i projektgruppen, bland annat Rederi AB Eckerö. Sten Rosenqvist, Safety Manager på Rederi AB Eckerö menar att det finns flera utmaningar med utveckling och implementering av digital utrustning ombord på fartyg och att projektet bidragit till att fylla kunskapsluckor inom området.

- Digitalisering och automation omfattar i princip alla funktioner ombord och utvecklingen drivs ofta av industrin och leverantörer, med argument om utlovad effektivisering och avlastning av manuell hantering. Men vi som operatörer behöver verkligen följa med i utvecklingen och dels försöka se till att nya system verkligen fungerar i arbetsmiljön ombord för användarna, dels att det inte uppstår några konflikter med de regelverk och säkerhetskrav som vi måste följa. En annan utmaning har förstås med implementering av nya system att göra, nämligen utbildning och träning för användarna ombord. Det är en aspekt som ofta tas för lätt på. En viktig och betydelsefull aspekt av projektet är att användarna ombord fått dela med sig av sina erfarenheter och åsikter. Det visar tydligt att projektet fyller en kunskapslucka om hur digitaliseringen påverkar arbetsmiljön ombord på fartyg, säger Sten Rosenqvist.

Resultaten i projektets slutrapport visade att operatörerna anser att digitalisering är bra. När allting fungerar som förväntat sparar det tid, gör arbetet mer effektivt och gör data och information tillgänglig på ett sätt som ett analogt system inte kan. Men resultaten pekade också ut flera områden som är i behov av förbättring, till exempel system som är för komplexa, inte lämpar sig för ändamål, tekniken upplevs som ”omogen” och inte färdigutvecklad, buggar i olika system, man får för mycket information, operatörerna måste anpassa sig till tekniken och ändra hur de arbetar och procedurer för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Resultaten visade också att systemuppdateringar sker utan tidigare varningar och genererar ofta störningar och flera problem, samt att operatörerna efterlyser pålitligt och tillgängligt teknisk support när fel uppträder.

Monica Lundh, docent vid maritima studier på Chalmers, som ingått i projektgruppen lyfter bristen på support som är ett av studiens viktigaste resultat.

- Ett av de mest överhängande problemen som uppstår i samband med digitalisering ombord är brister i supporten. Bristerna har flera dimensioner, supporten är inte alltid lätt att nå, har långa svarstider och är inte alltid tillgängligt dygnet runt. Detta har i vissa fall stört fartygets drift, påverkat säkerheten ombord och hindrat fartyget från att lämna hamn, säger Monica Lundh.

Projektet finansierades med stöd av Trafikverket och avslutades 2023. Trafikverket har beviljat projektgruppen finansiering för ett nytt projekt som kommer djupdyka i frågor gällande supportfunktionerna.

- Vikten av en fungerande support har varit ett tydligt resultat i studien och därför är det väldigt roligt att vi beviljats medel för att fortsätta undersöka supportproblematiken och hur den kan underlättas. Vi hoppas att projektet bidrar till ökad kunskap om underhåll och drift av digital utrustning samt ger stöd till användarna i dialog med tillverkare vid underhåll av digitala system, upphandlingsspecifikationer, rutiner för installation och uppstart av teknik men också i att specificera behov av utbildning. Målet med projektet är en stabilare drift av de digitala systemen ombord och därmed också en ökad sjösäkerhet, säger Christina Palmén.

Läs en sammanfattad version av projektet här.

Läs hela projektrapporten här.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Föreningen bildades år 1906 som en bransch- och arbetsgivareorganisation. Sedan 2001 hanteras arbetsgivarfrågorna av Sjöfartens Arbetsgivareförbund, SARF. Föreningen Svensk Sjöfart är därmed en renodlad branschförening som representerar ett 60-tal svenska rederier med verksamhet över hela världen.

Kontakter

Andrea Roempke

Andrea Roempke

Presskontakt Kommunikationsansvarig 0707 - 72 99 14

Föreningen Svensk Sjöfart - Svensk sjöfart transporterar samhället framåt

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Föreningen Svensk Sjöfart
Kungsgatan 45
41115 Göteborg
Sverige