Gå direkt till innehåll
Välj svenskt – du får viktiga mervärden på köpet

Nyhet -

Välj svenskt – du får viktiga mervärden på köpet

Titta efter märket när du handlar. På köpet får du:

#Öppnalandskap

En förutsättning för att Sverige ska kunna behålla öppna, vackra landskap och bevara natur- och kulturvärden, är att det finns bönder som brukar åkermarkerna och att vi har betande djur i hagarna. Förutom öppna landskap bidrar lantbruket till sysselsättning på landsbygden och till att nå miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap”.

#Biologiskmångfald

Biologisk mångfald innebär stor artrikedom med olika organismer, växter, insekter och djur och är en förutsättning för ett fungerande ekosystem. Betande djur och ett levande lantbruk bidrar till att skapa förutsättningar för att bevara artrikedomen. Man brukar säga att det behövs ungefär en ko per hektar för att bevara biologisk mångfald. Sverige har cirka 450 000 hektar mark som kan utnyttjas för betande djur, men inte för annan matproduktion. Vi har goda förutsättningarna för att odla vallväxter som grovfoder till djuren, och vallodlingen hjälper till att binda luftens koldioxid och ökar markens mullhalt.

#Resursklokhet

I Sverige har vi gott om rent vatten och är ett av länderna inom EU med lägst belastning på grundvattnet; vi använder 5% varav jordbruket står för 3%.
Svenskodlad frukt och grönt bidrar till minskat svinn i livsmedelskedjan tack vare vårt kalla klimat. Korta avstånd mellan odling och konsumtion minskar belastningen på klimatet och förnybar energi sänker klimatpåverkan från den svenska växthusodlingen.
Kött från djur som också har producerat mjölk ger lägre klimatavtryck. I Sverige kommer en större del av nötköttet från mjölkkor. Regnvatten står för 98% av det vatten som behövs för att producera kött och betesdjuren utnyttjar marker som inte kan användas för annan matproduktion.

#Arbetstillfällen

Odling och djuruppfödning skapar arbeten på landsbygden och i senare led av värdekedjan. Ungefär 70 procent av det jordbruket producerar vidare förädlas av de svenska livsmedelsföretagen. Livsmedelsföretagen är Sveriges tredje största industrigren och de är en av Sverige geografiskt mest spridda industrier. Jordbruket sysselsätter cirka idag 177 000 personer och runt 56.000 personer arbetar i livsmedelsindustrin.
Genom att välja svenskproducerade varor vet du att produktionen har skett under goda arbetsförhållanden som lever upp till svensk lagstiftning.

#Friskadjur

Sverige har friska djur och friska djur behöver inte antibiotika – Sverige har EUs lägsta användning av antibiotika. Antibiotika får inte användas i förebyggande syfte, endast individuell behandling av sjuka djur efter ordination av veterinär är tillåten. Svenska bönder jobbar förebyggande för djurskydd, smittskydd och god djurhälsa och vi har världens strängaste djurskyddslagstiftning. Djuren får behålla sitt naturliga beteende. Grisarna får sysselsätta sig med halm eller torv, de har knorren kvar eftersom svanskupering inte förekommer och större utrymmen bidrar till friska djur. Får är flockdjur som hålls i par eller i grupp i lösdrift och precis som mjölkkorna betar de ute under sommaren. Djur får inte transporteras längre än 8 timmar enligt lag och de bedövas alltid innan slakt.

#Hållbarhet

Drygt 60% av den svenska matkonsumtionens klimatpåverkan sker genom livsmedel som produceras utomlands, att välja svenska livsmedel ger lägre klimatpåverkan. Utsläppen från svenskt nötkött är 25% lägre än medelproduktionen i EU och utsläppen i EU är cirka 60% lägre än den globala medelproduktionen. Svensk mjölkproduktion ger 44% lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med världssnittet. För svenskt griskött är utsläpp av växthusgaser lägre jämfört med genomsnittet i EU, läckage av kväve, fosfor och ammoniak är 38% lägre än genomsnittet i EU. Läckage av kväve och fosfor per hektar svensk åkermark är cirka hälften av medeltalet i övriga länder. Genom omfattande regler och frivilliga initiativ arbetar de svenska bönderna för att minska övergödningen.

#Tryggsäkermat

Sverige har gynnsamma odlingsförhållanden. Tack vare kalla vintrar har vi ett lågt tryck från skadegörare. Vi har strikta regler för växtskyddsmedel, och det är förbjudet med efterbehandling efter skörd. Istället arbetar man förebyggande, bland annat med nya bättre lagringsmetoder. Det gör att svenskodlad frukt, grönsaker och spannmål har låga halter av restsubstanser. För djur har Sverige ett lågt sjukdomstryck, exempelvis har vi nolltolerans mot salmonella. Du kan utan oro äta en råa äggula på pyttipannan eller låta barnen smaka på sockerkakssmeten utan risk att smittas av salmonella. Företag som använder ursprungsmärkningen Från Sverige är certifierade och kontroller görs av fristående certifieringsbolag för att säkra att kriterierna följs.

En vara med ursprungsmärket Från Sverige är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige.

Fakta och källor

Jordbruksverkets rapport 2018:17 – Hållbar produktion och konsumtion av mat

PRINCE-rapporten

LRF – Marknad och mervärden

Svenskt Kött – Därför svenskt kött

Mer information

Trygg och säker mat, producerad under goda förutsättningar

Företag som märker med ursprungsmärkningen

Ursprungsmärkningen Från Sverige

PRINCE-rapporten – välj svenskt för klimatets skull

Därför ska du välja svenskt

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Ulrika Ekström

Ulrika Ekström

Presskontakt VD 0790 — 65 27 71
Lotta Hovhammar

Lotta Hovhammar

Presskontakt Kommunikationsansvarig 070-995 78 82

Relaterat innehåll

Om Från Sverige

Ursprungsmärkningen Från Sverige är en frivillig märkning som gör det enkelt att hitta svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter i butiken, i näthandeln och på restaurangen. Märket används på produkter som uppfyller Svenskmärkning AB kriterier: Odlat, fött och uppfött, förädlat, förpackat och kontrollerat i Sverige. Det förtydligande märket Kött från Sverige används på kött och charkuterier och mejeriprodukter kan använda antingen märket Mjölk från Sverige och Från Sverige.

Från Sverige
Franzéngatan 6
105 33 Stockholm
Sverige