Pressmeddelande -

Angående polisens razzia i Göteborg!

Polisen genomförde under förra veckan en jätteinsats mot Hells Angels MC, Göteborg. Över 300 poliser inklusive Nationella Insatsstyrkan, Rikskriminalen, Länskriminalen, Kronofogden, Ekobrotts myndigheten samt monsterbilen Sandcat deltog under razzian. Vidare tre helikoptrar varefter hela polisens tekniska avdelning finkammade området. Insatsen resulterad i att 21 personer anhölls av vilka nu tre personer kvarstår.

Jätterazzian i Göteborg betecknas av polismyndigheten som den största insatsen någonsin mot mc-kriminella. "Det här är en av de största framgångarna i kampen mot organiserad brottslighet och den troligen största insatsen någonsin mot mc-kriminella".

Låt oss granska detta påstående. Polisen har enligt egna uppgifter bedrivit spanings- och utredningsarbete i ärendet under flera månader. När polisen tar betalt för utförda tjänster exempelvis i samband med fotbollsmatcher med mera debiteras 920 kr för varje påbörjad resurstimme. För varje polisman i tjänst motsvarar detta 7 360 kr per arbetsdag. Multiplicera denna summa med lågt räknat 300 personer så slutar räkningen på 2,2 miljoner kronor. Då är inte spanings- och utredningsarbete, helikopterkostnader, teknikernas arbete, kronofogdens eller Ekobrottsmyndighetens arbete inräknat…

Alla polisiära ingripanden skall grundas på den så kallade  behovs o proportionalitetsprincipen. Den skada som drabbar den enskilde skall stå i proportion till behovet att utföra en viss åtgärd. I dessa fall är alltså resultatet av åtgärden avgörande för vilka resurser som får tilldelas. Av de åtgärder som polisen får använda skall det också enligt proportionalitetsprincipen användas det alternativ som ger minst skada för den enskilde.

Frågan som utefter behovs- och proportionalitesprincipen måste ställas är då: Var hela denna enormt kostnadskrävande insatsen verkligen nödvändig? Hade det inte räckt att efter spaning gripa alternativt hämta till förhör de tre nu häktade personerna och då med ett minimum av poliser närvarande? För nog hade väl en åklagare kunnat räkna ut vilka personer som det kunde tänkas finnas tillräckliga bevis emot för att kunna få igenom en häktningsframställan, eller?  

Polisen i Sverige har de senaste åren tillförts historiskt stora summor och extra personal till sin kamp mot så kallad organiserad brottslighet. Då samma poliskår inte förmår uppvisa resultat, som i brottsbekämpande verksamhet måste mätas i antalet lagföringar, har mediaexponerade insatser istället fått ersätta lagföring. En oerhört personalkrävande aktion, med ytterst knappa resultat men med stor mediaexponering, betecknas då som den största framgången någonsin mot organiserad brottslighet!???

Göteborgsrazzian har så tjänat sitt syfte: Att inför allmänheten visa upp en bild av mc-klubbarna såsom farliga och kriminella grupperingar. Ännu en välregisserad och spektakulär aktion i ett försök att måla upp en skenbild av hur farlig mc-klubbar är. Och då media ännu en gång köpt konceptet  och inte satt det ringa resultatet mot den stora kostnaden så har det varit just vad polisen uttalar: En av de största framgångarna mot organiserad brottslighet som gjorts i Sverige!?

Låt oss slå fast att ett stort antal miljoner förbrukats för att häkta ett mindre antal personer. Personer som istället kunde hämtats till förhör med kanske tre patrullbilar som all nödvändig insatsstyrka. Ett sådan insats hade dock riskerat drunkna i mediabruset och då icke kunnat tjäna som ett översynligt exempel på polisens ”arbete” mot så kallad grov, organiserad brottslighet.

Frihetspartiet vill styra upp och omstrukturera Svensk Polis

Frihetspartiet vill omstrukturera svenskt polisväsende till att bli en välfungerande, kostnadseffektiv och rättssäkert arbetande myndighet av modernt snitt. Vi vill skapa en enda nationell polismyndighet istället för dagens 21 olika. Vi vill anställa ekonomer som tillser att verksamheten sköts kostnadseffektivt då polisväsendet, oberoende vilka resurser de tillförs, icke förmår att få ekonomin i balans. Vi vill tillföra jurister som leder och styr bort polisen från direkt lagstridiga åtgärder såsom provokation, oreglerade avlyssningar och övervakningar, samt en mängd andra former av åtgärder som vidtas inom en oreglerad gråzon. De åtgärder som inte har ett direkt stöd i lagboken skall heller inte få vidtas.

Vidare vill Frihetspartiet tillsätta dataexperter. Polisväsendet,såväl som andra myndigheter, har ett självklart behov av IT-experter för databehandling och systemutveckling då de enskilda poliserna besitter inte den utbildningsbas att de själva kan eller skall hantera ett område som kräver expertkompetens.

Frihetspartiet vill också tredubbla anslaget till Brottsförebyggnade rådet (BRÅ). Vi vill att staten ger ett permanent myndighetsdirektiv till BRÅ, att i samband med varje framlagd rapport, också fastställa det ekonomiska utfallet av polisiära satsningar mot det undersökta brottsfenomenet. Om sådana satsningar kan anses vara proportionella mot ett förväntat utfall. Frihetspartiet vill vidare att BRÅ ges mandat att grundligt utreda storleken över olika gruppers kriminalitet samt olika brottstypers förekomst samt därefter dessa rapporter ligga till grund för att rikta och styra polisen verksamhet.

För polisarbetet måste styras av ett oberoende organ som på forskningsmässiga grunder riktar polisarbetet mot de områden där den konkreta brottsligheten finns. Dagens polis bekämpar, arbetar mot oklara mål och med fokus på en mindre del av brottsligheten.

I Frihetspartiets Sverige arbetar den goda polisen mot den stora vardagsbrottsligheten. De arbetar med sexualbrott, våldsbrott, stölder, snatterier och inbrott. De bekämpar framgångsrikt 97 % av brottsligheten.

I Frihetspartiets Sverige hjälper den goda polisen människorna att känna trygghet både i och utanför hemmet.

Peter Schjerva, ordförande Frihetspartiet

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • omstruktureringen av svensk polis
  • den goda polisen
  • val 2010
  • riksdagsvalet 2010
  • partiprogram
  • moral och sunt förnuft
  • kriminella mc-gäng
  • frihetspartiet

Frihetspartiet är inget enfrågesparti. Frihetspartiet kommer inte heller att ta ställning för vare sig det ena eller andra blocket. Frihetspartiet kommer att föra en politik som vare sig kan definieras såsom socialistisk eller kapitalistisk. Frihetspartiets politik sätter istället den enskilda, lilla och illa förtrampade människan i centrum av tillvaron. Vår politik formar och bygger ett nytt samhällssystem runt den enskilda vanliga människan som vilar på en trygg värdegrund av "Moral och Sunt Förnuft", utan att snegla på vare sig den ena politiska ideologin eller den andra.

Kontakter

Martin Arvidsson

Presskontakt Sekreterare och Vice talesman Svarar för partiets framträdanden och intervjuer 0738- 08 81 72

Relaterat innehåll