Gå direkt till innehåll
Forskarutbildning vid Högskolan Väst får betyget hög kvalitet

Pressmeddelande -

Forskarutbildning vid Högskolan Väst får betyget hög kvalitet

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslutar att ge det samlade omdömet hög kvalitet för utbildning på forskarnivå som leder till licentiatexamen och doktorsexamen i informatik med inriktning arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst. Därmed uppfyller utbildningen samtliga kvalitetskrav för högre utbildning på forskarnivå.

UKÄ har under 2015 och 2016 genomfört en pilotomgång av kvalitetsutvärdering av ett 10-tal utbildningar på forskarnivå runt om på landets lärosäten. Till de utbildningar som utvärderas hör utbildning på forskarnivå i informatik med inriktning arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst. Pilotutvärderingen jämställs med en kommande ordinarie utvärdering och utbildningen räknas därför som färdigutvärderad i den här omgången.

- Detta besked är oerhört viktigt och jag är både glad och stolt över beskedet även om det inte kom som någon överraskning. Utbildningen är fortfarande ung men vi har trots det känt oss trygga i utbildningens uppbyggnad och utveckling. Det här är dock den officiella bekräftelsen på att vi har etablerat en utbildning med mycket hög kvalitet, säger Christina Cliffordson, ordförande i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden vid Högskolan Väst och ytterst ansvarig för forskarutbildningens kvalitet.

Utvärderingens syfte är att bedöma i vilken utsträckning utbildningarna uppnår kraven i högskoleförordningen och högskolelagen. Utvärderingsmetoden fokuserar på hur lärosätet arbetar för att doktoranderna ska nå examensmålen som finns beskrivna i examensordningen, lärosätets interna kvalitetssäkringsarbete och forskarutbildningens omfattning och kvalitet.

”Fylliga utlåtande är användbara”
Granskningen har genomförts av en bedömargrupp som består av ämnesexperter, doktorand- och arbetslivsföreträdare. Underlag för bedömningarna har varit den självvärdering som utarbetats av högskolan utifrån den självvärderingsmall med frågor som UKÄ tillhandahållit, den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå och individuella studieplaner för doktoranderna. Intervjuer har också genomförts med representanter för högskolan och doktorander vid utbildningen.

- Erfarenheter från utvärderingen och bedömarnas fylliga utlåtande är användbara för en vidareutveckling av våra forskarutbildningar i stort, säger Christina Cliffordson.

Högskolan Väst bedriver idag utbildning på forskarnivå inom ämnena Produktionsteknik, Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL) samt Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL) med närmare 50 doktorander antagna.

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Utbildningen består av ett antal kurser som bestäms utifrån forskarutbildningsämnet samt ett avhandlingsarbete. Resultaten av forskningen redovisas i en doktorsavhandling, som försvaras vid en disputation. 

Kontakt
Christina Cliffordson, 0703-21 75 86

Ämnen

Taggar


Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92