Gå direkt till innehåll
Ny studie: Ungdomar klarar pandemins restriktioner bättre än förväntat

Pressmeddelande -

Ny studie: Ungdomar klarar pandemins restriktioner bättre än förväntat

I en ny internationell studie har över 5 000 ungdomar i fem länder tillfrågats hur de har klarat av restriktionerna under covid-19. Resultatet överraskar forskarna:
- Resultatet visar att farhågorna och varningarna om de allvarliga negativa konsekvenserna för psykisk hälsa, riskbeteenden och utsatthet på grund av de strikta covid-19-restriktionerna inte fanns hos majoriteten av ungdomarna, säger Nóra Kerekes, professor i medicinsk vetenskap med inriktning psykiatri, på Högskolan Väst och ansvarig för studien.

Studien bygger på data som samlades in hösten 2020 med syfte att mäta långvariga covid-19-restriktioners påverkan på ungdomars mående och psykosociala funktion. Ungdomarna som svarat på en enkät är mellan 15–19 år och finns förutom i Sverige också i USA, Vietnam, Serbien och Marocko. Enkäten var omfattande och alla data håller nu på att analyseras utifrån olika perspektiv. En första vetenskaplig publikation är gjord som visar den globala bilden och forskarna kan se några utmärkande resultat.

- Det är ju den så kallade Generation Z som vi undersökt. De har vuxit upp med sociala medier i sin vardag och är vana att umgås via dem. På så sätt är de rustade för att klara denna anpassning till fysisk isolering och kände sig kanske därför inte lika socialt isolerade som förväntat. Det kan vara en tänkbar förklaring till resultatet, säger Nóra Kerekes.

Ansvarig forskare på Högskolan Väst, Nóra Kerekes.

Resultatet visar att en betydande andel av ungdomarna rapporterade att medan de lagt mindre tid på skolarbetet, att vistas utomhus och att träffa vänner (”in real life”) så rapporterade de samtidigt ökad tid för att göra saker som de inte hade tid med innan och mer tid på att använda sociala medier för att hålla kontakten. Ett oväntat resultat var att en tredjedel av ungdomarna ökade mängden fysisk aktivitet och kände att de hade mer kontroll över sitt liv under pandemin.

Skillnader mellan könen
Majoriteten av ungdomarna ändrade inte sitt riskbeteende och rapporterade inte förvärrad psykisk hälsa eller ökad utsatthet för mobbing. Dock fanns skillnader mellan könen.

- Vi fann en starkare negativ inverkan av pandemin hos de kvinnliga ungdomarna. Det stämmer väl överens med tidigare studier som visar att unga kvinnor har högre nivå av psykiskt lidande och psykisk ohälsa än jämnåriga män, säger Nóra Kerekes.

  Medan alkoholanvändning visade en minskad tendens under restriktionerna, visade användningen av receptbelagda läkemedel en något mer alarmerande tendens. Mer än 60 procent av ungdomarna som rapporterade en förändring av användning av receptbelagda läkemedel rapporterade en ökad användning. Detta är något som Nóra Kerekes vill rikta uppmärksamhet mot:

  - Verksamheter såsom skola, vård och sociala instanser ska vara förberedda på att det finns ungdomar som drabbats hårt av den här krisen på ett negativt sätt, även om majoriteten inte har gjort det. Hos dessa finns ökade riskbeteenden, försämrad psykisk hälsa såsom sömnproblem, förstärkt stress, ångest och depression och även ökad utsatthet för mobbning.

   Jämförelse mellan länder förvånar
   Vid en jämförelse mellan länderna i studien är resultatet inte heller helt som förväntat. Tidigare forskning visar att ungdomar i mindre utvecklade länder påverkats mer negativt. Men resultatet i den här studien visar delvis något annat.

   - Jämför man resultaten mellan de deltagande länderna ser man att de svenska ungdomarna rapporterade den minsta pandemipåverkan på sina liv. Som förväntat rapporteras starkare påverkan på ungdomars liv från Vietnam, Serbien och Marocko medan ungdomar i USA oväntat nog påverkats allra mest negativt, säger Nóra Kerekes.

   Hon fortsätter:

   - Det kan naturligtvis vara många orsaker till detta och vi ska vara extremt försiktiga med att generalisera detta resultat då det var låg svarsfrekvens från USA. Redan faktumet att det var svårast att rekrytera gymnasieelever till studien i USA, visar att ungdomar där är starkt påverkade av pandemins restriktioner och händelser.

     Sammantaget vill Nóra Kerekes ändå framhålla de starka positiva fynden.

     - Jag vill ge stort beröm till skolorna och ungdomarnas föräldrar som aktivt och betydelsefullt bidragit till att skapa förutsättningar för att gymnasieungdomarna skulle klara av den här krisen så bra.

     Mer information och kontaktuppgifter

      Till vetenskaplig publikation: Changes in Adolescents’ Psychosocial Functioning and Well-Being as a Consequence of Long-Term COVID-19 Restrictions

      Till internationella projektet: Mental and Somatic Health without borders

      Kontakt:
      Nóra Kerekes, Professor i medicinsk vetenskap, Högskolan Väst, nora.kerekes@hv.se, 0739 – 01 34 03

      Andra medverkande från Högskolan Väst:
      Britt Hedman Ahlström, professor i vårdvetenskap, britt.hedman.ahlstrom@hv.se
      Maria Erlandsson, adjunkt, psykiatrisk vård, maria.erlandsson@hv.se

      Ämnen

      Kategorier


      Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

      Presskontakt

      Anna Hallberg

      Anna Hallberg

      Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
      Maria Derner

      Maria Derner

      Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
      Stefan Kudryk

      Stefan Kudryk

      Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55

      Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

      Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden.

      Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik, AIL samt barn- och ungdomsvetenskap, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 13 000 studenter och 750 anställda.