Gå direkt till innehåll
Över 5 000 dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar

Pressmeddelande -

Över 5 000 dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar

En ny rapport visar att över 5 000 personer varje år dör en för tidig död på grund av luftföroreningar i Sverige. Sammanlagt beräknas hälsoeffekter som hjärt- och kärlsjukdomar och andningsbesvär orsakade av luftföroreningar kosta samhället 42 miljarder kronor årligen. Rapporten som publiceras idag har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet på uppdrag av Naturvårdsverket.

– Luftkvaliteten har blivit något bättre sedan den tidigare undersökningen som gjordes med uppgifter från 2005, men fortfarande är halterna av luftföroreningar för höga, framförallt i storstäderna, säger Karin Sjöberg, chef för enheten Luftföroreningar och åtgärdsstrategier på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Därtill leder den pågående urbaniseringen till att fler människor flyttar till områden med höga halter av luftföroreningar, med påföljden att fler utsätts för en högre exponering.

– Luftföroreningar har både akuta och långsiktiga hälsoeffekter såsom försämring av luftvägssjukdomar och uppkomsten av hjärt- och kärlsjukdomar. Dagar med höga halter är det till exempel fler som insjuknar och söker vård för luftvägssjukdomar, så det är angeläget att vi fortsätter att arbeta med åtgärder för att förbättra luftkvaliteten, säger Bertil Forsberg, enhetschef för Yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet.

I studien har IVL och Umeå universitet räknat på den svenska befolkningens exponering för luftföroreningar och vilka hälso- och tillhörande ekonomiska konsekvenser detta har för samhället.

– Resultaten, som tas fram inom ramen för den svenska miljöövervakningen, använder vi även för att bedöma tillståndet i miljön i Sverige och för att följa upp våra miljömål, berättar Britta Hedlund, på enheten för farliga ämnen och avfall på Naturvårdsverket.

Beräkningarna har gjorts för kvävedioxid och för partiklar i storleken 2,5 respektive 10 mikrometer eller mindre (PM2,5 och PM10). PM2,5 kommer främst från källor på stort avstånd, exempelvis energiproduktion nere i Europa. Den största källan till lokalt genererade partiklar bedöms vara vägslitage till följd av användning av dubbdäck. De höga halterna av kvävedioxid orsakas till stor del av den lokala trafikens utsläpp, där en ökad andel dieselfordon utgör ett problem.

Väldigt små partiklar bestående av sot och kolväten anses ha störst påverkan på människors hälsa. De följer med inandningsluften och kan ta sig genom lungväggarna och via blodet ut till känsliga organ i kroppen. Halten av kvävedioxid är ofta ett bra mått även på halten av dessa partiklar. Hälsoeffekter relaterade till luftföroreningar beräknas kosta samhället omkring 42 miljarder kronor varje år. Ungefär 6,5 av dessa 42 miljarder utgörs av produktivitetsförluster i samhället; dagar då personer är begränsade i sina normala aktiviteter vilket orsakar ett arbetsbortfall.

Läs sammanfattningen och ladda ner rapporten här.

För mer information kontakta:
Karin Sjöberg, karin.sjoberg@ivl.se, tel. 031- 725 62 45
Bertil Forsberg, bertil.forsberg@envmed.umu.se, tel. 090- 785 27 51
Britta Hedlund, britta.hedlund@naturvardsverket.se, tel. 010-698 12 08
Presskontakt: Sara Malmheden, sara.malmheden@ivl.se, tel. 08-598 56 310

Ämnen

Kategorier


IVL Svenska Miljöinstitutet är Sveriges äldsta miljöforskningsinstitut. Med över 200 medarbetare och ett brett internationellt kontaktnät kan vi lösa komplexa miljöproblem och ta fram morgondagens miljölösningar.

Kontakter

Sara Malmheden

Sara Malmheden

Presskontakt Pressansvarig 010-788 65 10

Relaterat innehåll

Forskning och uppdrag för ett hållbart samhälle

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

IVL Svenska Miljöinstitutet
Valhallavägen 81
114 23 Stockholm