Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Så mycket läkemedelsrester släpps ut via enskilda avlopp i varje län

För första gången har mängden läkemedelsrester som riskerar spridas via markbaserade enskilda avlopp i Sverige beräknats. Studien, som är gjord av IVL Svenska Miljöinstitutet, visar också att enskilda avlopp generellt sett fungerar relativt bra i jämförelse med stora reningsverk.

– Det som slår en är hur mycket läkemedel som är i omlopp. Eftersom enskilda avlopp står för en betydande del av avloppsflödet i Sverige, och därmed en betydande del av flödet av läkemedelsrester och andra kemikalier, så är det viktigt att se hur väl avloppen fungerar och vilken miljöpåverkan det får. Vi trodde att det skulle vara mycket mer som läckte ut i naturen, men studien visar att de enskilda avloppen fungerar relativt väl, säger Heléne Ejhed, forskare och projektledare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

I Sverige finns cirka 700 000 fastigheter med enskilda avlopp, varav cirka 75 procent utgörs av markbaserade anläggningar där det renade avloppsvattnet direkt eller via grundvattnet når ytvattenrecipienter. Det är ungefär 20 procent av befolkningen i Sverige som har enskilt avlopp i sina permanentboenden, med variationer i olika län från 4 procent i Stockholms län till 42 procent i Gotlands län. Dessa avlopp tar därmed emot en betydande del av det totala flödet av läkemedelsubstanser i Sverige. I flera tidigare screeningprojekt har läkemedelsrester detekterats i referenssjöar, vilket tyder på att enskilda avlopp är en källa till läkemedelsrester i recipienter.

– Vissa läkemedelssubstanser hittar man överallt och är väldigt svårnedbrytbara. Vi vet fortfarande inte riktigt om och hur de bryts ner i marken, så det skulle vi behöva studera vidare för att se hur miljön påverkas på lång sikt, säger Heléne Ejhed.

Reduktion av läkemedelsubstanser i markbaserade anläggningar beror på avloppsanläggningens utformning och hur väl den sköts. God syresättning och lång uppehållstid i markbaserade anläggningar är gynnsamma förutsättningar för reduktion av flertalet läkemedelsubstanser. Reduktionen sker dock inte i lika hög grad för samtliga substanser och anläggningar som brister i utformningen kan ge utsläpp till vattenmiljön och grundvatten, vilket studien bekräftar.

Utsläppen från de enskilda avloppen innebär risk för spridning av ämnen som inte bryts ner i miljön och risk för uppbyggnad av antibiotikaresistens hos markorganismer och dessutom risk för transport av substanserna till dricksvatten. Paracetamol är substansen med störst total utgående mängd från enskilda avlopp, av de beräknade substanserna i studien, med cirka 12 ton totalt i Sverige år 2010.

Bifogat detta pressmeddelande finns ett dokument med en tabell med andel enskilda avlopp i permanentboenden i varje län samt en tabell med beräknade mängder läkemedelsrester, som släpps ut från enskilda avlopp i varje län för ett urval av de läkemedelssubstanser som ingår i studien. Beräkningarna är baserade på nationell statistik för antal personer med enskilt avlopp, fördelning av reningsteknik, statistik från Apotekens service avseende försåld mängd dagliga dygnsdoser och uppmätt reduktion av läkemedelssubstanser i markbaserade anläggningar enligt denna studie.

Läs hela rapporten Enskilda avlopp som källa till läkemedelsrester och kemikalier här.

För mer information kontakta Heléne Ejhed, tel. 08-598 563 46.

Ämnen

Kategorier

Regioner


IVL Svenska Miljöinstitutet är Sveriges äldsta miljöforskningsinstitut. Med över 190 medarbetare och ett brett internationellt kontaktnät kan vi lösa komplexa miljöproblem och ta fram morgondagens miljölösningar.

Kontakter

Sara Malmheden

Sara Malmheden

Presskontakt Pressansvarig 010-788 65 10

Forskning och uppdrag för ett hållbart samhälle

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

IVL Svenska Miljöinstitutet
Valhallavägen 81
114 23 Stockholm