Gå direkt till innehåll
”Beprövad erfarenhet” – dåligt alibi för ovetenskapliga produkter och tjänster.

Blogginlägg -

”Beprövad erfarenhet” – dåligt alibi för ovetenskapliga produkter och tjänster.

Begreppet ”beprövad erfarenhet” används allt oftare, för att ge legitimitet till produkter, tjänster och metoder som inte utprovats eller utvärderats vetenskapligt, eller som i övrigt saknar vetenskapligt stöd.

Inte sällan används begreppet även av företrädare för dessa ovetenskapliga metoder, för att avfärda vikten av vetenskaplig förankring och vetenskapligt stöd. Andemeningen är helt enkelt att ”om det finns beprövad erfarenhet behövs inte vetenskapligt stöd”. Inget kan vara mer felaktigt.

Detta blev inte minst aktuellt i samband med mina kritiska blogginlägg kring DISC-teorin (färgläran), (Inlägg 1, 2, 3, 4 & 5 här) där en del ansåg att metoden/teorin byggde på beprövad erfarenhet och därigenom skulle anses likställd med metoder, tjänster och produkter som har vetenskapligt stöd. Tyvärr är begreppet så luddigt att det inte går att hävda en strikt definition, vilket det i olika sammanhang fått kritik för. Detta ger såklart möjlighet till företrädarna för pseudovetenskap att tolka begreppet för egna syften. Nedan hittar du 4 vanliga tolkningar och sätt som dessa företrädare felaktigt och ansvarslöst använder begreppet:

  • 1.Du använder din metod, alltså är din erfarenhet av den beprövad = beprövad erfarenhet.
  • 2.Det är många som använder den, alltså måste det anses vara beprövad erfarenhet
  • 3.Du har frågat vad 50 personer vad de tycker om den, och de säger att den funkar, alltså är det beprövad erfarenhet
  • 4.Metoden har använts länge, alltså är det beprövad erfarenhet.

Inget av detta kan rimligen vara vad samhället genom det sätt de använder begreppet i lagstiftning och förarbeten avser och ej heller något som man med minsta kännedom om vetenskaplig metod kan anse som giltiga betydelser

Legitimiteten och tilltron till själva begreppet kommer dock sannolikt från att det nämns i Patientsäkerhetslagens 6 kap 1§: Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.”. Liknande formulering kring undervisning finns även i 2010 års skollag. Skolverket gör på sin hemsida ett försök att definiera begreppet och poängterar att en metod som ska anses vara baserad på beprövad erfarenhet, ska vara dokumenterad och systematiskt utvärderad.

Detta tillsammans med ett par andra aspekter verkar företrädare för pesudovetenskap, helt bortse ifrån:

1. I båda lagtexterna så avses vetenskap och beprövad erfarenhet komplettera varandra. Det räcker alltså inte med att verksamheten baseras på det ena. Det räcker alltså inte med beprövad erfarenhet. Begreppen kan alltså inte ställas emot varandra.

2. Beprövad erfarenhet ska vara dokumenterad och systematiskt utvärderad. Detta kräver i sig såväl kunskap som användande av vetenskapliga metoder. Ska du utvärdera en metod, måste det ske inom ramen för praxis för vetenskaplig metod för att utvärderingen rimligtvis ska anses giltig.

3. Den systematiska utvärderingen måste göras tillgänglig för granskning. Inte förrän den det möjliggjorts för andra än företrädarna för sin metod att ha synpunkter på den kan den rimligen anses uppfylla kriterier för att vila på beprövad erfarenhet.

4. Punkt 2 och 3 ovan ställer krav på kunskap och vetenskaplig skolning hos de/de som avser sammanställa dokumentationen/utvärderingarna. Denna finns inom hälso- och sjukvård och inom skolan. Men det är långt ifrån alltid den finns hos egentitulerade konsulter och alternativbehandlare.

Tyvärr är såväl begreppet som dessa företrädares användning av det problematisk, och detta tillsammans gör att dessa metoder får mycket utrymme på många marknader där de i bästa fall inte har någon effekt och i sämsta fall faktiskt skadar användarna. Användare som kan vara patienter i vården, elever i skolan eller personer och organisationer som söker hjälp i andra sammanhang.

För att minska risken för skador, eller i bästa fall att skattepengar slösas på trams, måste medvetenheten hos beställare öka och kraven på såväl leverantörer och utförare som produkterna och tjänsterna bli mycket hårdare. Vi har tillräckligt med kunskap och kompetens för att inte behöva bli lurade. Det gäller bara att använda den.

Ämnen

Kontakter

Mattias Lundberg

Mattias Lundberg

Presskontakt Leg. Psykolog, Docent i psykologi, Författare, Föreläsare & Moderator +46 70 3154078

Relaterat innehåll

En av Sveriges tydligaste psykologer med mottot: Psykologi åt folket!

Lundberg Media är ett litet förlag med utgivning av böcker, podcasts och debattartiklar. Lundberg Media ägs och drivs av Mattias Lundberg

Mattias Lundberg är Leg, Psykolog, Docent i Psykologi vid Umeå Universitet, Författare, Föreläsare och Moderator.

Mattias Lundberg är en flitig samhällsdebattör med särskilt intresse för psykologin i politiken. Mattias Lundberg beskrivs ofta som en psykolog med förmåga att förklara psykologi på ett enkelt sätt och han anlitas ofta därför av såväl media som företag.

Mattias är författare till bland andra: Den Lyckliga Pessimisten & Mamma Ljuger
Han har arbetat mycket med föreläsningar och anlitas ofta som moderator och debattledare.

Lundberg Media / Mattias Lundberg
Donners Gränd 4
903 51 Umeå
Sverige