Skip to main content

Nytt metodstöd från MFD främjar digital delaktighet

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2019 09:59 CET

Det nya metodstödet från MFD innehåller tips på ett antal tekniska lösningar som kan öka delaktighet, självständighet och självbestämmande.

För att digital teknik ska göra det möjligt att självständigt kunna ta del av information, få tillgång till olika former av samhällsservice och delta fullt ut i samhället krävs en medvetenhet om digitaliseringens utmaningar. Det visar Myndigheten för delaktighet, MFD:s, rapport Från digital teknik till digitalisering.

I rapporten redovisar MFD regeringsuppdraget att stödja kommunerna i att använda digital teknik för att främja individens rättigheter och möjlighet till ökad delaktighet, självständighet och självbestämmande.

– MFD:s rapport ger exempel på hur digital teknik kan underlätta för många människor, men också skapa ett utanförskap när samhället alltmer bygger på digitala lösningar. Hinder som att inte ha tillgång till internet och smarta telefoner och otillgänglighet i webbgränssnitt måste undanröjas, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet.

Det krävs ett aktivt arbete för att förebygga de hinder som kan uppstå. MFD har därför också tagit fram ett metodstöd för kommunernas biståndsbedömare. Det webbaserade metodstödet Digitalt bistånd ger verktyg för att involvera den som söker bistånd i handläggningen, för att öka förståelsen för vad tillgänglighet är och för att dokumentera den enskildes önskemål om integritet. Genom exempel på digital teknik för att styra vem som får tillträde till det egna hemmet illustreras både möjligheter och de hinder som kan undanröjas.

• Rapporten Från digital teknik till digitalisering

• Metodstödet Digitalt bistånd

Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshinderområdet. Vi arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Vi driver på utvecklingen, följer upp funktionshinderpolitiken och sprider kunskap inom området med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som grund.

Vårt uppdrag är att verka för att funktionshinderspolitiken får genomslag i hela samhället.