Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

EU godkänner BAVENCIO i kombination med axitinib för avancerad njurcellscancer

EU-kommissionen har godkänt checkpointhämmaren BAVENCIO (avelumab), en PD-L1-receptorblockare, i kombination med axitinib, en tyrokinashämmare (VEGFR-hämmare) som första linjens behandling av vuxna patienter med avancerad njurcellscancer.

Godkännandet baseras på resultat från fas III-studien JAVELIN Renal 101, en randomiserad, öppen multicenterstudie som inkluderar 886 patienter. Studienvisade signifikant minskad risk för sjukdomsprogression eller död med 31% (HR: 0,69 [95% CI: 0,574-0,825; p<0.0001]) och närmare dubblerad objektiv responsfrekvens (ORR; 52,5% [95% CI: 47,7-57,2] vs. 27,3% [95% CI: 23,2-31,6] jämfört med sunitinib för patienter med avancerad njurcancer (RCC) oavsett uttryck av PD-L1.1

- Den vanligaste formen av njurcancer är njurcellscancer och här finns fortfarande ett stort behov av nya behandlingsalternativ. Speciellt för patienter med avancerad sjukdom, där prognosen är som sämst, säger Markus Finzsch, Medicinsk Direktör på Merck AB.

- Det är första gången en anti-PD-L1 antikropp har blivit godkänd i Europa att i kombination med en VEGFR-hämmare behandla avancerad njurcellscancer, säger Johannes Arpegård, Medicinsk Rådgivare på Pfizer.

Om det kliniska utvecklingsprogrammet JAVELIN
Merck och Pfizer har en strategisk allians för att gemensamt utveckla och kommersialisera BAVENCIO.

Det kliniska utvecklingsprogrammet för avelumab, JAVELIN, består av minst 30 kliniska studier, och fler än 10 000 patienter med över 15 olika tumörtyper. Förutom njurcellscancer även bröstcancer, cancer i magsäck och matstrupe, huvud och hals, merkelcellskarcinom, icke-småcellig lungcancer och urotelial cancer.

Om BAVENCIO (avelumab)
Avelumab är en human antikropp mot proteinet PD-L1 (ligand 1 för programmerad celldöd - Programmed Death Ligand-1). I prekliniska modeller har BAVENCIO visats engagera både det förvärvade och det medfödda immunförsvaret. Genom att blockera interaktionen mellan PD-L1 och PD-1 receptorerna har BAVENCIO visats frigöra suppression av den T-cellmedierade antitumörresponsen i prekliniska modeller.2–4 BAVENCIO har också visats inducera NK cell-medierad direkt tumörcellslys via antikroppsberoende cellmedierad cytotoxicitet (ADCC) in vitro.4-6

Om njurcellscancer
Cirka 1 200 nya fall av njurcancer upptäcks varje år i Sverige. Njurcancer står för cirka 2,3 % respektive 1,5 % av all cancer hos vuxna män och kvinnor i Sverige, vilket gör den till den nionde respektive sjuttonde vanligaste tumörformen bland män och kvinnor. De flesta som diagnosticeras med njurcancer är mellan 60 – 80 år gamla.7 Njurcancer är ett samlingsnamn för olika njurcancertyper där njurcellscancer (RCC) är vanligast och står för cirka 90 % av fallen.7 Ungefär 15 procent av patienterna har spridd njurcancer vid diagnos.7 Femårsöverlevnaden hos patienter med metastaserad njurcancer är i Sverige 15 %.7

Godkända indikationer
Förutom denna nya godkända indikation (BAVENCIO i kombination med axitinib som första linjens behandling av vuxna patienter med avancerad njurcellscancer) har BAVENCIO sedan tidigare en godkänd indikation som monoterapi för behandling av vuxna patienter med metastaserad Merkelcellskarcinom (mMCC). I Sverige har BAVENCIO en rekommendation av NT-rådet för användning i den indikationen sedan mars 2018.8

Referenser

  1. BAVENCIO (avelumab) EU SmPC. Available from http:77www.ema.europa.eu/ema/. Accessed October 2019
  2. BMotzer RJ, Rini B, Albiges L, et al. Avelumab plus axitinib versus sunitinib for advanced renal-cell carcinoma. NEJM. February 16, 2019.
  3. DolanDE, Gupta S. PD-1 pathway inhibitors: changing the landscape of cancer immunotherapy. Cancer Control. 2014;21(3):231-237.
  4. Dahan R, Sega E, Engelhardt J, Selby M, Korman AJ, Ravetch JV. FcγRs modulate the anti-tumor activity of antibodies targeting the PD-1/PD-L1 axis. Cancer Cell. 2015;28(3):285-295.
  5. Boyerinas B, Jochems C, Fantini M, et al. Antibody-dependent cellular cytotoxicity activity of a novel anti-PD-L1 antibody avelumab (MSB0010718C) on human tumor cells. Cancer Immunol Res. 2015;3(10):1148-1157
  6. Kohrt HE, Houot R, Marabelle A, et al. Combination strategies to enhance antitumor ADCC. Immunotherapy. 2012;4(5):511-527.
  7. Hamilton G, Rath B. Avelumab: combining immune checkpoint inhibition and antibody-dependent cytotoxicity. Expert Opin Biol Ther. 2017;17(4):515-523.
  8. Regionala cancercentrum i samverkan (2019). Njurcancer. Hämtad 2019-06-05 från https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/urinvagar/njurcancer/vardprogram/gallande-vardprogram/4.-bakgrund-och-orsaker/

Om Merck

Merck är ett ledande läkemedelsföretag inom cancerbehandling, multipel skleros och hormonstimulerande medel för fertilitet. Merck ägnar sig åt innovativ forskning, inriktad på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra små molekyler eller biologiska läkemedel för att hjälpa patienter inom områden där det finns stort behov av förbättrad behandling. http://www.merck.se/

Ämnen

Kategorier


Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Kontakter

Ulrika Goossens

Ulrika Goossens

Presskontakt Kommunikationschef 0768-892957

Relaterat innehåll

Breakthroughs that change patients' lives

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta
sjukdomar och vacciner.