Pressmeddelande -

2021 års avgiftshöjningar slopas helt

Sjöfartsverket har idag beslutat att helt slopa 2021 års avgiftshöjningar för sjöfarten. Anledningen är den rådande coronapandemin, som skapat ekonomiska svårigheter för sjöfartsbranschen. Dagens beslut innebär lättnader motsvarande 125 miljoner kronor.

- Genom att helt avstå årets avgiftshöjningar motsvarande 125 miljoner kronor, underlättar vi nu för att sjöfartsbranschen ska kunna återhämta sig efter pandemin. Många aktörer, inte minst inom passagerartrafiken, har alla haft ett tufft år bakom sig. Vi vill ta ansvar för en fortsatt stark sjöfart, säger Katarina Norén, generaldirektör vid Sjöfartsverket.

Sjöfartsverkets planerade avgiftshöjningar 1 januari 2021 har till följd av coronapandemin skjutits upp vid två tidigare tillfällen under året, först till den 1 maj och sedan till den 1 september. Dagens beslut innebär att avgiftshöjningarna för 2021 slopas helt, något som motsvarar lättnader för sjöfartsnäringen med hela 125 miljoner kronor under året.

- Vi fortsätter att ta ansvar under den rådande pandemin. Som ett av landets tre affärsverk är vi samtidigt medvetna om att när det går bra för sjöfartsbranschen så går det också bra för Sjöfartsverket. Detta eftersom att en majoritet av vår verksamhet finansernas av olika intäkter från branschen, säger Katarina Norén.

Eftersom Sjöfartsverket till största delen, 70 procent, är finansierat av avgifter innebär en långsiktigt stark sjöfartsnäring också en möjlighet till stärkt ekonomi för Sjöfartsverket. Den största delen av intäkterna till Sjöfartsverket, 80 procent, kommer från utländska rederier som betalar farledsavgifter och lotsavgifter.

- Av all svensk import och export går nio av tio varar på sjön. Det är både tyngre gods på stora fraktbåtar och lättare gods på lastbil på färjorna. En stark och väl fungerande sjöfart är en förutsättning för svenskt näringsliv och bidrar därmed till svensk konkurrenskraft, säger Katarina Norén.

Med dagens beslut tappar Sjöfartsverket på kort sikt 50 miljoner kronor och fortsätter att vara i en tuff ekonomiskt situation, där den långsiktiga planen att höja sjöfartens avgifter på ett ansvarsfullt sätt till full kostnadstäckning därför måste fortsätta. Alla förändringar sker i nära dialog med branschen och i augusti skickas en remiss om kommande avgiftshöjningar och stärkt miljöincitament. Samtidigt genomför Sjöfartsverket omfattande effektiviseringar av den egna verksamhet, motsvarande en och en halv miljard kronor fram till 2027.


För vidare information

Sjöfartsverkets presstjänst, 0771-40 90 09 (menyval 1), info@sjofartsverket.se

Ämnen

  • Transport

Kategorier

  • sjöfartsverket

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.

Presskontakt

Sjöfartverkets presstjänst

Presskontakt 0771-40 90 09

Relaterat innehåll