Gå direkt till innehåll
Fotograf - John Jonsson
Fotograf - John Jonsson

Pressmeddelande -

Sjöräddningschefen: Flytvästen är en billig och effektiv livförsäkring

Fritidsbåtssäsongen är redan igång på sina håll och därmed ökar också antalet sjöräddningslarm för Sjöfartsverkets nationella Sjö- och flygräddningscentral. Under fjolåret genomfördes över 800 sjöräddningsinsatser, bara mellan maj och augusti. Majoriteten av dessa insatser genomfördes mot olika fritidsbåtar.

- Sommarmånaderna innebär högsäsong för vår sjöräddningsverksamhet och går också hand i hand med fritidsbåtssäsongen. Många tillbud skulle kunna undvikas om man som fritidsbåtsägare alltid bar flytväst. Flytvästen är en billig och effektiv livförsäkring, både för dig som båtägare men också för dina nära och kära ombord, säger Annika Vestergård, chef för Sjöfartsverkets nationella Sjö- och flygräddningscentral.

Majoriteten av sjöräddningsinsatserna mellan maj och augusti i fjol genomfördes mot olika fritidsbåtar. Nu när årets båtsäsong är igång vill man från Sjöfartsverkets sida passa på att lyfta fram några konkreta säkerhetsråd för både nyblivna och mer erfarna båtägare.

- En god planering är A och O. Säkerställ därför att båten är i trim, håll fortlöpande kontakt med dina anhöriga på land och lär dig tolka vad olika väderförhållanden kan innebära för dig ute till sjöss. Det är också en självklarhet att man håller sig nykter till sjöss, säger Annika Vestergård.

Storstadsregionerna stod för den största andelen sjöräddningsinsatser mellan maj och augusti under förra året. Västra Götaland hamnade i topp med 168 insatser, följt av Stockholm (130) och Skåne (100). Totalt genomförde Sjöfartsverket 829 sjöräddningsinsatser under perioden. Trots en viss ökning under augusti är fjolårets siffror på samma nivå som för de senaste åren.

- Larmorsakerna varierar under sommarmånaderna. Det kan handla om alltifrån motorhaverier och grundstötningar till snabba väderomslag som gjort att man som fritidsbåtsägare hamnat i ett utsatt läge, säger Annika Vestergård.


Fakta – Sjöfartsverkets 10 råd för en säker fritidsbåtsäsong

  • Flytvästen- Använd alltid flytväst, och använd den på rätt sätt. En flytväst som bärs fel fyller ingen funktion. Den ska sitta bekvämt och inte glida omkring på kroppen. Flytvästen bör vara väl synlig i vattnet, gärna gul eller i starkt lysande färg. Låt barnen få öva på att ha flytvästen på sig i vattnet.

  • Vädret- Följ väderleksprognoserna och lär dig tolka vad olika väder kan innebära. Ladda hem Sjöfartsverkets väderapp Viva till din smartmobil.

  • Navigationsutrustning- Lär dig behärska navigations- och kommunikationsutrustningen ombord, så att du lätt kan ange din position. Papperssjökort är en säker nödlösning om elektroniken ombord inte fungerar. Glöm inte ta med mobilen, och ha den i ett vattentätt fodral. Se till att aktivera platstjänster om du har en smartmobil, då kan du lättare bli positionerad vid händelse av en olycka. Ett bra komplement ombord är en personlig nödsändare, så kallad PLB. Den larmar via satellit och positionen blir känd samtidigt som larmet kommer in. Kom ihåg att den personliga nödsändaren måste registreras.

  • Planering- Det lönar sig att tänka ett par steg framåt på sjön. Meddela anhöriga dina planer och håll dem underrättade om förändringar i din planerade rutt. Men var också beredd att planera om din rutt, beroende på väderomständigheter.

  • Ankare- Med hjälp av ankaret kan du alltid få stopp på båten. Genom att ankra kan du vinna mycket värdefull tid innan assistans hinner komma till platsen. Men lika viktigt som att ha ett ankare ombord är det att ha tillräckligt med ankarlina.

  • Trygghet- Kör alltid båten på ett sätt så att alla passagerare känner sig trygga.

  • Sällskap- Ha sällskap i båten. Du utsätter dig för en högre risk om du är själv i båten, speciellt om du inte kan larma.

  • Underhåll- Serva motor och rörliga delar inför varje säsong. Ta de första turerna i närheten av land.

  • Försäkring- Det händer att fritidsskeppare som står fast på grund, eller råkar ut för att motorn stannat, utan att någon svävar i livsfara, inser att de måste bekosta bärgning själv. Det är dyrt om du inte har tecknat assistansförsäkring.

  • Rapportera- Om du upptäcker fel på utmärkning, släckta fyrar, drivande föremål eller iakttar annat som kan utgöra fara för sjöfarten vill vi att du genast rapporterar in det till oss. Det gör du enklast genom att anropa Sweden Traffic, via http://www.sjofartsverket.se/rapporteraalternativt på telefonnummer 0771-40 90 09.


Fakta - Sjöfartsverkets nationella Sjö- och flygräddningscentral (JRCC)

Sjöfartsverket ansvarar för insatser, när någon är eller befaras vara i sjönöd, samt för sjuktransporter från fartyg. Ansvaret gäller svenskt sjöterritorium, den del av internationellt vatten som ingår i svensk räddningsregion samt Vänern, Vättern och Mälaren, exklusive hamnområden.

Sjöfartsverket ansvarar även för lokalisering av luftfartyg vid inträffat eller befarat haveri, eller då fara hotar lufttrafiken. Ansvarsområdet är hela Sveriges land- och sjöterritorium samt den del av internationellt vatten som ingår i svensk räddningsregion. När luftfartyget är lokaliserat, övergår undsättningsansvaret till kommunal räddningstjänst eller fjällräddningstjänsten – utom till havs samt Värnen, Vättern och Mälaren, då Sjöfartsverket även ansvarar för undsättningen.

För mer information om Sjöfartsverkets nationella Sjö- och flygräddningscentral - https://www.sjofartsverket.se/sv/sjo--och-flygraddning/sjo--och-flygraddningscentralen-jrcc/

För vidare information

Sjöfartsverkets presstjänst, 0771-40 90 09 (menyval 1), info@sjofartsverket.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.

Presskontakt

Sjöfartverkets presstjänst

Sjöfartverkets presstjänst

Presskontakt 0771-40 90 09

Relaterade nyheter

Säkra sjövägar för en hållbar framtid

Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn och lyder under Näringsdepartementet.

Ett statligt affärsverk är en förvaltningsmyndighet som verkar utifrån affärsmässiga principer och har större ekonomisk handlingsfrihet än en vanlig myndighet. Sjöfartsverket finansieras till största del genom avgifter på handelssjöfarten (farleds- och lotsavgifter) samt försäljnings- och uppdragsintäkter, men har även anslag över statsbudgeten för sjöräddning, andra fritidsbåtsändamål och viss kanalverksamhet.

Som myndighet ska Sjöfartsverket tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om.

Utöver de generella regelverken om ekonomisk styrning och myndigheternas befogenheter och skyldigheter, beslutar regeringen om förutsättningarna för varje myndighets verksamhet. Det sker i myndighetens instruktion, i årliga så kallade regleringsbrev och i särskilda beslut om uppdrag.

Sjöfartsverkets styrelse ansvarar för verksamheten inför regeringen. Regeringen utser generaldirektören, som också ingår i styrelsen.

Verksamheten och resultatet följs upp och utvärderas dels genom den årsredovisning som lämnas till regeringen och dels via löpande mål- och resultatdialoger, där resultatet, verksamhetens inriktning och frågor av strategisk vikt diskuteras.

Sjöfartsverket
Östra promenaden 7
60178 Norrköping
Sverige