Gå direkt till innehåll
Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén | Foto: Niclas Fasth/Sjöfartsverket
Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén | Foto: Niclas Fasth/Sjöfartsverket

Pressmeddelande -

2021 års avgiftshöjningar slopas helt

Sjöfartsverket har idag beslutat att helt slopa 2021 års avgiftshöjningar för sjöfarten. Anledningen är den rådande coronapandemin, som skapat ekonomiska svårigheter för sjöfartsbranschen. Dagens beslut innebär lättnader motsvarande 125 miljoner kronor.

- Genom att helt avstå årets avgiftshöjningar motsvarande 125 miljoner kronor, underlättar vi nu för att sjöfartsbranschen ska kunna återhämta sig efter pandemin. Många aktörer, inte minst inom passagerartrafiken, har alla haft ett tufft år bakom sig. Vi vill ta ansvar för en fortsatt stark sjöfart, säger Katarina Norén, generaldirektör vid Sjöfartsverket.

Sjöfartsverkets planerade avgiftshöjningar 1 januari 2021 har till följd av coronapandemin skjutits upp vid två tidigare tillfällen under året, först till den 1 maj och sedan till den 1 september. Dagens beslut innebär att avgiftshöjningarna för 2021 slopas helt, något som motsvarar lättnader för sjöfartsnäringen med hela 125 miljoner kronor under året.

- Vi fortsätter att ta ansvar under den rådande pandemin. Som ett av landets tre affärsverk är vi samtidigt medvetna om att när det går bra för sjöfartsbranschen så går det också bra för Sjöfartsverket. Detta eftersom att en majoritet av vår verksamhet finansernas av olika intäkter från branschen, säger Katarina Norén.

Eftersom Sjöfartsverket till största delen, 70 procent, är finansierat av avgifter innebär en långsiktigt stark sjöfartsnäring också en möjlighet till stärkt ekonomi för Sjöfartsverket. Den största delen av intäkterna till Sjöfartsverket, 80 procent, kommer från utländska rederier som betalar farledsavgifter och lotsavgifter.

- Av all svensk import och export går nio av tio varar på sjön. Det är både tyngre gods på stora fraktbåtar och lättare gods på lastbil på färjorna. En stark och väl fungerande sjöfart är en förutsättning för svenskt näringsliv och bidrar därmed till svensk konkurrenskraft, säger Katarina Norén.

Med dagens beslut tappar Sjöfartsverket på kort sikt 50 miljoner kronor och fortsätter att vara i en tuff ekonomiskt situation, där den långsiktiga planen att höja sjöfartens avgifter på ett ansvarsfullt sätt till full kostnadstäckning därför måste fortsätta. Alla förändringar sker i nära dialog med branschen och i augusti skickas en remiss om kommande avgiftshöjningar och stärkt miljöincitament. Samtidigt genomför Sjöfartsverket omfattande effektiviseringar av den egna verksamhet, motsvarande en och en halv miljard kronor fram till 2027.


För vidare information

Sjöfartsverkets presstjänst, 0771-40 90 09 (menyval 1), info@sjofartsverket.se

Ämnen

Taggar


Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.

Presskontakt

Sjöfartverkets presstjänst

Sjöfartverkets presstjänst

Presskontakt 0771-40 90 09

Relaterade nyheter

Säkra sjövägar för en hållbar framtid

Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn och lyder under Näringsdepartementet.

Ett statligt affärsverk är en förvaltningsmyndighet som verkar utifrån affärsmässiga principer och har större ekonomisk handlingsfrihet än en vanlig myndighet. Sjöfartsverket finansieras till största del genom avgifter på handelssjöfarten (farleds- och lotsavgifter) samt försäljnings- och uppdragsintäkter, men har även anslag över statsbudgeten för sjöräddning, andra fritidsbåtsändamål och viss kanalverksamhet.

Som myndighet ska Sjöfartsverket tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om.

Utöver de generella regelverken om ekonomisk styrning och myndigheternas befogenheter och skyldigheter, beslutar regeringen om förutsättningarna för varje myndighets verksamhet. Det sker i myndighetens instruktion, i årliga så kallade regleringsbrev och i särskilda beslut om uppdrag.

Sjöfartsverkets styrelse ansvarar för verksamheten inför regeringen. Regeringen utser generaldirektören, som också ingår i styrelsen.

Verksamheten och resultatet följs upp och utvärderas dels genom den årsredovisning som lämnas till regeringen och dels via löpande mål- och resultatdialoger, där resultatet, verksamhetens inriktning och frågor av strategisk vikt diskuteras.

Sjöfartsverket
Östra promenaden 7
60178 Norrköping
Sverige