Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stockholms universitets hedersdoktorer 2013

Stockholms universitet har utsett årets hedersdoktorer som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets verksamhet inom forskning och utbildning. Däribland finns Lennart Aspegren – framstående jurist med en imponerande karriär både i Sverige och utomlands och Mattias Klum – en världens främsta naturfotografer. Vidare har Tom Moring utsetts som hedersdoktor inom humaniora och på det samhällsvetenskapliga området utses Frances Goldscheider, Lawrence W. Sherman och Bruce E. Wampold. På det naturvetenskapliga området är, förutom redan nämnda Mattias Klum, även Frances H Arnold, Jón Egill Kristjánsson, Öystein Hov och Peter Jenni utsedda. Mer om hedersdoktorerna och kontaktuppgifter följer nedan.

Lennart Aspegren är en framstående jurist med en imponerande karriär både i Sverige och utomlands. Han har tjänstgjort bland annat som hovrättsråd i Svea hovrätt, rättschef i Finansdepartementet, ledamot i Arbetsdomstolen och i Försäkringsdomstolen. Bland Aspegrens viktigaste internationella befattningar kan följande nämnas: vice ordförande i OECD:s Public Management Committee (PUMA); domare vid Internationella brottmålstribunalen för Rwanda (ICTR) 1995-2000; en av två ledamöter i FN:s expertkommitté om Gazakonflikten 2011. Under sin tid som domare vid ICTR avgjorde Aspegren Akeyesumålet – historiens första internationella rättegång då straffansvar för folkmord prövades vilket innebar ett betydelsefullt bidrag till utvecklingen av folkrätten inom detta område.
För ytterligare information kontakta
Said Mahmoudi, professor vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 08-16 2610, e-post said.mahmoudi@juridicum.su.se

Tom Moring, professor i kommunikation med inriktning mot journalistik vid Helsingfors universitet, är en internationellt välkänd och uppskattad forskare inom medieområdet. Han är en av många välrenommerade innehavare av Bonnierprofessuren. Morings forskningsområde är minoritetsspråk och han innehar en ”professor ll” vid den samiska högskolan, Sámi Allaskuvla i Kautokeino, i sin egenskap som specialist i deras användning av elektroniska medier. Utöver ett antal europeiska språk behärskar Moring finska och är förtrogen med meänkieli samt aspekter av samiska förhållanden och är därför en uppskattad auktoritet även bland forskare i finska vid Stockholms universitet.
För ytterligare information kontakta
Jarmo Lainio, professor vid Institutionen för baltiska språk, finska och tyska, Stockholms universitet, tfn 08-16 2912, e-post jarmo.lainio@finska.su.se

Frances Goldscheider är College Park Professor vid University of Maryland. Hennes forskning i demografi har, med bas i ett genusperspektiv, fokuserat på familjefrågor som familjebildning och upplösning, barnafödande och föräldraskap samt strukturella faktorer och familjens förändrade roll. Hon har en omfattande vetenskaplig produktion och står bakom ett flertal centrala böcker inom demografiämnets område. Goldscheiderhar under lång tid samarbetat med forskare vid Stockholms universitet i flera forskningsprojekt, vilket har lett till återkommande perioder som gästforskare vid universitetet.
För ytterligare information kontakta
Ann-Zofie Duvander, docent vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 08-16 3212, e-post ann-zofie.duvander@sociology.su.se

Lawrence W. Sherman är professor i kriminologi vid Cambridge University och Distinguished University Professor vid Institutionen för kriminologi och straffrätt, University of Maryland. Shermanär en av världens ledande kriminologer gällande forskning om polisen men har även bidragit till betydande vetenskaplig kunskap inom centrala kriminologiska forskningsområden som forskning om reparativ rättvisa, prediktion och förebyggande av mord, allmänhetens förtroende för rättsystemet samt systematiska utvärderingar av olika typer av brottsförebyggande åtgärder. Vidare är Sherman en av två ordföranden i juryn för Stockholm Prize in Criminology – en internationellt erkänd utmärkelse för forskare som bidragit till utvecklingen inom den kriminologiska forskningen.
För ytterligare information kontakta
Jerzy Sarnecki, professor vid Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 08-16 2102, e-post jerzy.sarnecki@criminology.su.se

Bruce E. Wampold, är Patricia L. Wolleat Professor of Counseling Psychology and Clinical Professor of Psychiatry vid University of Wisconsin–Madison. Wampolds forskning har, genom forskning om metodologiska och teoretiska frågor kring effekter av psykoterapi, bland annat lämnat betydande bidrag till arbetet kring etablerandet av den evidensbaserad praktik som bedrivits inom ”the American Psychologiocal association” (APA). Hans slutsatser har erhållit stöd även utanför den traditionella psykoterapin gällande exempelvis behandling av missbruk och ungdomar med beteendeproblem. Wampolds forskning har kommit att stå i centrum för en bred internationell diskussion kring olika typer av försök att upprätta en evidensbaserad praktik vid behandling och rehabilitering av psykosociala problem.
För ytterligare information kontakta
Anders Bergmark, professor vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, tfn 08-16 2550, e-post anders.bergmark@socarb.su.se

Frances H Arnold, professor vid California Institute of Technology, är en världsledande forskare inom området rationell evolution av biologiska system. Hennes utveckling av ”protein engineering” syftar till förståelse av evolutionens möjligheter från kemisk nivå till biologiska organismer och ekologi. Bland industriella applikationer kan nämnas biokatalysatorer för ”grön kemi”. Arnolds forskning berör vidare områden som spänner från informatik, ingenjörsvetenskap och bioteknik till naturlig evolution och ekologi.
För ytterligare information kontakta
Bengt Mannervik, professor vid Institutionen för neurokemi, Stockholms universitet, tfn 08-16 4196, e-post bengt.mannervik@neurochem.su.se

Jón Egill Kristjánsson, professor i meteorologi vid institutionen för geofysik vid Oslo universitet, är tongivande inom atmosfärsforskningen och en internationellt ledande klimatforskare. Han har ett brett kunskaps- och verksamhetsområde inom teoretisk och experimentell meteorologi, men är främst känd som klimatforskare. En röd tråd i Kristjánssons forskning är beskrivning av moln i datormodeller av atmosfären. Han har sedan 2005 haft en ledande roll i utvecklingen av NCAR/CAM som är en av de främsta klimatmodellerna.
För ytterligare information kontakta
Michael Tjernström, professor vid Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 08-16 3110, e-post michaelt@misu.su.se

Öystein Hov, forskningschef vid Norges Meteorologiska Institut och professor vid Oslo Universitet, har under lång tid varit en av förgrundsfigurerna inom forskning kring atmosfärens kemiska sammansättning och hur luftföroreningar inverkar på atmosfären och vårt klimat. Han har drivit utveckling av atmosfäriska kemiska transportmodeller samt observationsnätverk för utveckling och utvärdering av modellerna. Hov har mycket framgångsrikt presenterat forskningsresultat inom den politiska sfären och varit en nyckelperson i att etablera och vidmakthålla en forskningsbaserad åtgärdspolitik för att förbättra vår luftmiljö och minska försurning och övergödning inom Europa.
För ytterligare information kontakta
Hans-Christen Hansson, professor vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet, tfn 08-674 7290, e-post hc@itm.su.se

Peter Jenni, forskare vid CERN, var en av de drivande krafterna vid tillkomsten av den kollaboration som konstruerat och använder ATLAS-detektorn vid CERNs Large Hadron Collider. Jenni har spelat en mycket stor roll som ledare för kollaborationen med ett ledarskap grundat i gedigen kunskap och stor egen arbetsinsats. Det hittills mest uppmärksammade resultatet från kollaborationen är upptäckten av Higgs-bosonen i juli 2012. Sedan 1986 har Jenni samarbetat med fysiker från Stockholms universitet.

För ytterligare information kontakta Sten Hellman, professor vid Fysikum, Stockholms universitet, tfn 08-5537 8667, e-post sten@fysik.su.se

Mattias Klum är en internationellt erkänd naturfotograf och filmare som med sina tio framsidesbilder i National Geographic Magazine etablerat sig bland världens främsta naturfotografer. Klum har sedan slutet av 2009 engagerat sig i miljöforskning och undervisning vid Stockholms universitet genom sin allt mer aktiva relation till Stockholm Resilience Centre. Han är medförfattare till boken ”Vår Tid på Jorden” som utgör en sammanfattning av centrets forskning på ett sätt som i ord och bild talar till lekmän. Klum är senior fellow vid centret där han bland annat gästföreläser för masterstudenter och inspirerar till tvärvetenskapliga studier samt bidrar till forskningen genom sin breda erfarenhet av social-ekologiska realiteter runt om i världen.
För ytterligare information kontakta
Johan Rockström, föreståndare vid Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet, tfn 08-674 7183, e-post johan.rockstrom@stockholmresilience.su.se

De nya hedersdoktorerna promoveras vid universitetets installations- och promotionshögtid den 27 september 2013. För frågor om promoveringen kontakta Inga Horndahl, Akademiintendent vid konferensservice, Stockholms universitet, mobil 070-567 97 80, tfn 08-16 2280, e-post inga.horndahl@su.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Stockholms universitet, centralt 08-16 40 90

Välkommen till Stockholms universitet!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning