Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pris till förgrundsgestalt inom naturvård

Mats Segnestam tilldelas ArtDatabankens naturvårdspris 2007 ”för mycket betydelsefulla insatser för bevarandet av den biologiska mångfalden genom ett livslångt och framgångsrikt arbete som naturvårdare, opinionsbildare och författare, med unik förmåga att kommunicera och inspirera andra. Med stor initiativrikedom och handlingskraft har han byggt upp viktiga verksamheter som haft avgörande betydelse för miljön – såväl nationellt som internationellt.” En mer omfattande och varierad karriär inom naturvård och arbete för att bevara den biologiska mångfalden än Mats Segnestams får man leta efter. Hans insatser spänner över arbete inom ideella såväl nationella som internationella organisationer, inom statlig miljövård, inom undervisning för allmänhet och på universitet, som författare och fotograf och som producent av radio- och TV program m m. Slå vakt om miljön, bevara omistliga naturvärden och verka för en bättre framtid för människor i Sverige och internationellt har varit Mats Segnestams ledord i nästan fem decennier. – Mats positiva engagemang har aldrig sviktat och han har stöttat och inspirerat många andra människor till insatser. De verksamheter han har byggt upp har bara vuxit sig starkare över tiden och det har varit med och lagt grunden till mycket av det natur- och miljövårdsengagemang nu en yngre generation har med sig, menar Björn Risinger, styrelseordförande för ArtDatabanken SLU. Hans gärning under de första yrkesverksamma decennierna förknippas med en epok då en modern natur- och miljövårdsorganisation av folkrörelsekaraktär etablerades i Sverige och då ett internationellt miljövårdssamarbete började. Hans nuvarande gärning har skett i en tid då svenskt och internationellt utvecklingssamarbete mer och mer anpassats till ett miljövårdstänkande och till den hållbara utvecklingens tanke. Han har lyft fram de samhälleliga kopplingarna mellan art- och ekosystembevarande å ena sidan och de ekonomiska, sociala och politiska utvecklingsfrågorna å den andra. Han har, sammantaget, mer än många, bidragit till att skapa förutsättningar för den biologiska mångfaldens bevarande och hållbara nyttjande. Naturvårdspriset delades ut onsdagen den 2 maj 2007 av miljöminister Andreas Carlgren vid ArtDatabankens årliga konferens Flora- och faunavård i Uppsala. Mats Segnestam var under många år verksam i ledande positioner inom Svenska naturskyddsföreningen, vilken till stor del tack vara hans insatser blev en modern natur- och miljövårdsorganisation. Under hans tid ökade medlemsantalet från ca 30 000 till 160 000. Han breddade verksamheten från naturskydd till miljövård, men såg samtidigt till att bevarandet av den biologiska mångfalden var central i föreningens verksamhet. Exempelvis drev han tidigt diskussioner om bildandet av marina reservat i Sverige. Han initierade viktiga artprojekt som Projekt Havsörn, Pilgrimsfalk och Varg – vilka haft en stor betydelse för att rädda kvar dessa arter i landet. Mats Segnestam såg till att SNF:s arbete internationaliserades och var 1974 med och startade EEB – de europeiska miljöorganisationernas samarbetsorganisation. Han skapade Naturräddarfonden och skrev och initierade en stor mängd pedagogiskt material för barn, skola och vuxna, vilket han presenterade i skrift, radio och TV. Mats Segnestam innehade under många år åtskilliga viktiga positioner inom centrala internationella naturvårdsorganisationer t ex som programchef inom IUCN, WWF, ICBP (numera Birdlife International), miljöarbetsgruppen inom OECDs biståndskommitté och nätverket Environment Liaison Centre International. I alla dessa sammanhang har biologisk mångfald hört till det som lyfts fram genom hans försorg. I såväl IUCN som ICBP introducerade han tankar om kopplingarna mellan den bredare miljöförstöringens sociala, ekonomiska och politiska orsaker – kopplingar som är nödvändiga att göra för att kunna påverka art- och biotopbevarande. Han har varit medförfattare till eller själv skrivit ett stort antal viktiga, i vissa avseenden epokgörande, policydokument och rapporter på miljö- och utvecklingsområdet, t ex en nordisk rapport till Brundtlandkommissionen och en skrift för Sida, “Miljö och Fattigdom”. Han har medverkat vid tillkomsten av World Conservation Strategy och var på regeringens uppdrag en av tre författare till rapporten “Hållbart Bistånd – det svenska biståndet efter UNCED”. Sedan 1988 är Mats Segnestam miljöchef på Sida och han har i den positionen mycket starkt påverkat vårt svenska biståndsarbete och fört in miljön som en helt ny dimension i detta arbete. Han har lett Sidas miljöarbete på ett sådant sätt att Sverige nu har en världsledande position när det gäller stöd till hållbar utveckling. Mats Segnestam har sett till att bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden fått en central roll i detta arbete. Ett uttryck för det är hans initiativ att tillskapa SwedBio, placerat vid CBM vid SLU i Uppsala. Mer information: Ulf Gärdenfors, t f föreståndare, ArtDatabanken SLU, tel 018-67 26 23, 070-678 54 32 Johan Samuelsson, programchef Info och marknad, ArtDatabanken SLU, tel 018-67 34 09, 070-679 34 09 Pressbilder finns att hämta på: http://www2.slu.se/aktuellt/2007/pressbilder/MatsSegnestam/MatsSegnestam1.jpg http://www2.slu.se/aktuellt/2007/pressbilder/MatsSegnestam/MatsSegnestam1.jpg Bildtexter: Mats Segnestam får årets naturvårdspris av ArtDatabanken vid SLU. (Foto: Tommy Westberg) Miljöminister Andreas Carlgren överräcker naturvårdspriset till Mats Segnestam. (Foto: Tommy Westberg) http://www.artdata.slu.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.