Gå direkt till innehåll
 SwedSec tilldelar fondförvaltare sanktion

Pressmeddelande -

SwedSec tilldelar fondförvaltare sanktion

Den SwedSec-licensierade förvaltaren har för en fonds räkning genomfört en aktietransaktion i ett bolag som var handelsstoppat av hans arbetsgivare. Skälet till det interna handelsstoppet var att en annan anställd hade fått information om det bolaget.

Förvaltaren har medgett felet och anfört att det berodde på hög arbetsbelastning.

Enligt SwedSecs disciplinnämnd tyder ingenting på att förvaltaren hade tillgång till konfidentiell information. Det inträffade bedöms vara ett förbiseende av engångskaraktär.

SwedSecs disciplinnämnd meddelar förvaltaren en erinran.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:

Katarina Lidén, vd, 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

Ämnen

Taggar


SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finanssmarknaden ska vara högt. 183 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Presskontakt

Teresa Isele

Teresa Isele

Presskontakt VD 08-56 26 07 15

SwedSec Licensiering AB (SwedSec) tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden

SwedSec arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 225 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade med aktiv licens. SwedSec Licensiering AB är ett av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad helägt aktiebolag.

SwedSec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.