Gå direkt till innehåll
Allt fler överprövningsmål

Pressmeddelande -

Allt fler överprövningsmål

Under 2022 kom det in 3 359 överprövningsmål till de allmänna förvaltningsdomstolarna, enligt ny statistik från Upphandlingsmyndigheten. Det är en ökning med 6 procent jämfört med 2021. Antalet mål ökade även i kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen. Leverantörer får helt eller delvis bifall i nio procent av de mål som avgörs i förvaltningsrätterna.

Antalet inkomna överprövningsmål i förvaltningsrätterna, kammarrätterna och i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ökade under 2022. Antalet inkomna överprövningsmål i förvaltningsrätterna ökade med 5 procent, i kammarrätterna ökade de med 14 procent och i HFD var ökningen 4 procent. Antalet mål i HFD och kammarrätterna är avsevärt lägre än i förvaltningsrätterna eftersom det krävs prövningstillstånd i dessa instanser.

– Det är viktigt att tänka på att antalet mål om överprövning i domstolarna inte är det samma som antalet upphandlingar som överprövas. En upphandling som överprövas kan generera ett stort antal målnummer, även om den i praktiken handläggs som en enda överprövning. Det förekommer att enskilda upphandlingar som överprövas ger upphov till över 50 målnummer, säger Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten.

Under 2022 avgjorde förvaltningsrätterna 2 726 mål om överprövning av upphandling. I 9 procent av målen fick den klagande helt eller delvis bifall för sin talan. I cirka 51 procent av målen gjorde domstolen en sakprövning, men avslog ansökan om överprövning. I 40 procent av målen avgjorde förvaltningsrätterna ärendet utan en prövning i sak.

När ett mål avgörs utan att prövas i sak innebär det att rätten slutligt avgjort målet utan att ha tagit ställning i den fråga som den som ansökte om överprövning ville ha prövad. Det kan till exempel bero på att ansökan kom in för sent, att ansökan återkallades, att den sökande saknade talerätt, att målet lämnades över till en annan förvaltningsrätt eller att det annars saknades förutsättningar att pröva målet på grund av begränsningsregler.

Den genomsnittliga handläggningstiden för alla överprövningsmål som avgjordes i förvaltningsrätterna under 2022 var 2,5 månader. Det är en minskning med drygt 0,3 månader jämfört med året innan.

– Det finns dock en avsevärd skillnad mellan mål som sakprövats av domstol jämfört med mål som inte sakprövats. De mål som sakprövats av en förvaltningsrätt under 2022 hade en genomsnittlig handläggningstid på cirka 4,2 månader. Det kan jämföras med handläggningstiden på ungefär 1 månad för de mål som inte sakprövats, säger Andreas Doherty.

Statistik om överprövningar finns nu i databasen

I Upphandlingsmyndighetens publika databas finns stora möjligheteter att ta fram skräddarsydd statistik om vem som köper vad från vem samt hur det görs och till vilket värde. Där finns nu även statistik om överprövningar och annan statistik om offentliga inköp. Myndigheten publicerar statistik flera gånger om året. När framgår av publiceringskalendern.

Antalet överprövningsmål ökar 2022

Handläggningstiden för upphandlingsmål minskar 2022

Ämnen

Kategorier


Upphandlingsmyndigheten ska verka för rättssäkra, effektiva samt socialt och miljömässigt hållbara offentliga affärer till nytta för medborgarna och näringslivet. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Vi jobbar för att de offentliga affärerna ska göra största möjliga nytta för samhället. Tillsammans med andra verkar vi för att fler ska använda köpkraften i de offentliga affärerna för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. Detta gör vi genom att:

  • stötta den långsiktiga utvecklingen av offentliga affärer för att snabbare möta samhällets utmaningar och trygga en stabil försörjning
  • skapa bättre redskap och metoder för att offentliga affärer i högre grad ska användas strategiskt för att driva utveckling
  • erbjuda stöd av hög kvalitet för hållbara, effektiva och rättssäkra offentliga affärer.

Vi är statistikmyndighet med ansvar för statistik på upphandlingsområdet.

Kontakter

Lars Pyk

Lars Pyk

Presskontakt Pressansvarig 076-502 17 65

Sunda offentliga affärer för en hållbar framtid

Upphandlingsmyndigheten ska verka för rättssäkra, effektiva samt socialt och miljömässigt hållbara offentliga affärer till nytta för medborgarna och näringslivet. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Vi jobbar för att de offentliga affärerna ska göra största möjliga nytta för samhället. Tillsammans med andra verkar vi för att fler ska använda köpkraften i de offentliga affärerna för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle.

Vi gör det genom att stötta den långsiktiga utvecklingen av offentliga affärer för att snabbare möta samhällets utmaningar och trygga en stabil försörjning, skapa bättre redskap och metoder för att offentliga affärer i högre grad ska användas strategiskt för att driva utveckling samt erbjuda stöd av hög kvalitet för hållbara, effektiva och rättssäkra offentliga affärer.

Upphandlingsmyndigheten

Svetsarvägen 10
171 41 Solna
Sverige