Gå direkt till innehåll
Viktiga förslag för att stoppa oseriösa aktörer i upphandlingar

Pressmeddelande -

Viktiga förslag för att stoppa oseriösa aktörer i upphandlingar

Det saknas idag effektiva verktyg för att förhindra att oseriösa företag tilldelas kontrakt i offentliga upphandlingar. Konsekvensen är att skattemedel bidrar till den ökande arbetslivskriminaliteten. Med bättre förutsättningar, exempelvis möjlighet att kontrollera leverantörer i upphandlingar och valfrihetssystem, kan fler oseriösa aktörer stoppas. Därför välkomnar Upphandlingsmyndigheten flera av förslagen i promemorian En samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheter.

Det förslag till system för leverantörskontroll som lämnas i betänkandet är ett viktigt första steg för att förbättra förutsättningarna för en effektiv kontroll av leverantörer, skriver Upphandlingsmyndigheten i sitt remissvar på promemorian En samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheter (SOU 2023:43).

– Det handlar ytterst om förtroendet för hur det offentliga använder de 900 miljarder skattekronor som årligen går till inköp. Skattebetalarna och näringslivet ska kunna lita på att det råder sund konkurrens på den offentliga marknaden. Oseriösa aktörer ska inte kunna vinna upphandlingar, säger Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten.

Upphandlingsmyndigheten har vid ett flertal tillfällen uppmärksammat svårigheterna att systematiskt kunna kontrollera regelefterlevnaden och seriositeten hos de företag som lämnar anbud i offentliga upphandlingar. Redan i mars 2017 skickade myndigheten tillsammans med Polismyndigheten en skrivelse till Finansdepartementet. Myndigheterna pekade i skrivelsen på behovet av registerkontroll för att förhindra att oseriösa och kriminella aktörer deltar i offentliga upphandlingar.

– I dagsläget saknas bland annat rättsligt utrymme för upphandlande organisationer att kontrollera företrädare i belastningsregistret. En tillräcklig kontroll kan med andra ord inte göras i praktiken, säger Sophia Anderberg, jurist på Upphandlingsmyndigheten.

Upphandlingsmyndigheten är också positiv till att utredningen föreslår en reglering avseende rättsligt stöd för behandling av personuppgifter vid uppföljning.

– Det är en förutsättning för att krav på arbetsrättsliga villkor ska kunna beaktas i enlighet med lagstiftningen och det är angeläget att regleringen träder i kraft så snart som möjligt, säger Sophia Anderberg.

Upphandlingsmyndigheten vill se fler åtgärder än de som föreslås i promemorian. Ett exempel är att det behövs en översyn av regleringen vad gäller befintliga uteslutningsgrunder. Dagens reglering är inte samhällsekonomiskt effektiv, enligt myndigheten.

Upphandlingsmyndighetens remissvar på En samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheter (SOU 2023:43)

Ämnen

Kategorier


Upphandlingsmyndigheten ska verka för rättssäkra, effektiva samt socialt och miljömässigt hållbara offentliga affärer till nytta för medborgarna och näringslivet. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Vi jobbar för att de offentliga affärerna ska göra största möjliga nytta för samhället. Tillsammans med andra verkar vi för att fler ska använda köpkraften i de offentliga affärerna för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. Detta gör vi genom att:

  • stötta den långsiktiga utvecklingen av offentliga affärer för att snabbare möta samhällets utmaningar och trygga en stabil försörjning
  • skapa bättre redskap och metoder för att offentliga affärer i högre grad ska användas strategiskt för att driva utveckling
  • erbjuda stöd av hög kvalitet för hållbara, effektiva och rättssäkra offentliga affärer.

Vi är statistikmyndighet med ansvar för statistik på upphandlingsområdet.

Kontakter

Lars Pyk

Lars Pyk

Presskontakt Pressansvarig 076-502 17 65

Sunda offentliga affärer för en hållbar framtid

Upphandlingsmyndigheten ska verka för rättssäkra, effektiva samt socialt och miljömässigt hållbara offentliga affärer till nytta för medborgarna och näringslivet. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Vi jobbar för att de offentliga affärerna ska göra största möjliga nytta för samhället. Tillsammans med andra verkar vi för att fler ska använda köpkraften i de offentliga affärerna för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle.

Vi gör det genom att stötta den långsiktiga utvecklingen av offentliga affärer för att snabbare möta samhällets utmaningar och trygga en stabil försörjning, skapa bättre redskap och metoder för att offentliga affärer i högre grad ska användas strategiskt för att driva utveckling samt erbjuda stöd av hög kvalitet för hållbara, effektiva och rättssäkra offentliga affärer.

Upphandlingsmyndigheten

Svetsarvägen 10
171 41 Solna
Sverige